Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

16.01.2017

Rozpoczęły się spotkania dotyczące IOWISZ-a

---

13 stycznia 2017 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie rozpoczęła się seria konferencji dotyczących zastosowania Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycji w Sektorze Zdrowia w ocenie celowości planowanych inwestycji. Konferencje te, organizowane przy współpracy ministra zdrowia i wojewodów, odbędą się we wszystkich województwach. Mają one zachęcić interesariuszy do opracowywania projektów inwestycyjnych w zgodzie z priorytetami polityki zdrowotnej i rozwojowej państwa oraz promocją oceny celowości inwestycji dla jak najlepszego wykorzystywania środków publicznych.

Czym jest IOWISZ

Minister zdrowia oraz wojewodowie wykorzystują Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ) przy wydawaniu opinii o celowości inwestycji w ramach prowadzonej działalności leczniczej w zakresie leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz podstawowej opieki zdrowotnej.

Ocena celowości inwestycji jest kierowana w szczególności do podmiotów, które mają wątpliwości, czy rozważane przez nich inwestycje mają szansę na sukces w przyszłości (czy odpowiadają potrzebom zdrowotnym obywateli i celom wyznaczanym w ochronie zdrowia) oraz na uzyskanie współfinansowania ze środków publicznych.

IOWISZ jest wykorzystywany bezpośrednio przy ocenie wniosków o dofinansowanie ze środków europejskich inwestycji infrastrukturalnych w ochronie zdrowia. Na ten cel przeznaczono ok. 5 mld zł w ramach priorytetu inwestycyjnego 9a. Środki są dysponowane w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ich właściwe ulokowanie jest niezbędne, aby mogły jak najbardziej wspomóc system zdrowia w Polsce. W przeszłości Komisja Europejska wielokrotnie wskazywała nieprawidłowości w tym zakresie (np. zakup sprzętu medycznego, który następnie nie był wykorzystywany).

Ocena inwestycji

Ocena inwestycji polega na spojrzeniu na nią z wielu perspektyw – nie tylko z perspektywy rozwoju polskiej służby zdrowia, lecz także polskiej gospodarki oraz potrzeb społecznych. Przy ocenie brane są pod uwagę np. wpływ na:

  • realizację zidentyfikowanych potrzeb zdrowotnych,
  • infrastrukturę, sprzęt i finanse,
  • sytuację pacjentów, ich rodzin i lekarzy,
  • rozwój nauki, innowacji oraz edukacji.

Ocena uwzględnia informacje zawarte w mapach potrzeb zdrowotnych, priorytetach dla regionalnej polityki zdrowotnej oraz innych istotnych źródłach, które są łatwo dostępne dla wnioskodawców i możliwe do weryfikacji przez urzędy.

Ocena odbywa się kaskadowo. To ma zapewnić wojewodzie jak najszersze spojrzenie na realizację kryteriów przez inwestycję i obiektywizację przedstawionej opinii. Podstawą jest samoocena, którą wnioskodawca przedstawia we wniosku. Wniosek jest następnie weryfikowany jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia i właściwego wojewodę (lub ministra zdrowia).

IOWISZ, jako narzędzie kompleksowe, ułatwił wdrożenie map potrzeb zdrowotnych i ich akceptację przez Komisję Europejską. W przyszłości przewidujemy rozszerzenie zastosowania IOWISZ-a do inwestycji realizowanych ze środków krajowych.

Akty prawne

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry