Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

13.03.2017

Reformujemy system, żeby zmniejszyć kolejki

---

W nawiązaniu do artykułu pt. „Dłuższe kolejki po zdrowie”, który został dzisiaj opublikowany w „Gazecie Wyborczej”, wyjaśniamy, że zawiera on niepełne informacje, które pragniemy uzupełnić.

Kolejki się zmniejszyły

Analiza list oczekujących z 2015 r. i 2016 r. (porównanie danych za grudzień 2015 i grudzień 2016) dowodzi, że w przypadku 35% poradni i oddziałów zmniejszyła się liczba osób oczekujących na udzielnie świadczenia.  Tak  jest między innymi w przypadku poradni: stomatologicznej (o ponad 15 tys. osób), położniczo-ginekologicznej (o ponad 8 tys. osób) oraz rehabilitacyjnej (ok. 7 tys. oczekujących). Kolejki zmniejszyły się również w przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej z zakresu onkologii oraz świadczeń udzielnych na podstawie karty DILO.

Z raportu  Informacja dotycząca list oczekujących – porównanie danych za I półrocze 2015 r. i I półrocze 2016 r., który został przygotowany na podstawie danych przekazanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, wynika, że liczba osób oczekujących zmniejszyła się w większości rodzajów poradni specjalistycznych.

Sieć szpitali wpłynie na zmniejszenie kolejek

Koordynacja opieki zdrowotnej

Wbrew tezie postawionej w artykule zapewniamy, że jednym z głównych celów ustawy o sieci szpitali jest zmniejszenie kolejek. Będzie to możliwe dzięki wprowadzeniu koordynacji opieki zdrowotnej. Znikną listy oczekujących, które wynikają z odrębnego oczekiwania na każde świadczenie wchodzące w proces leczenia – pacjent po leczeniu szpitalnym natychmiast otrzyma rehabilitację lub świadczenia lekarza specjalisty).

Nowy sposób finansowania

Dzięki wprowadzeniu finansowania szpitali i przychodni przyszpitalnych w ramach jednego ryczałtu świadczeniodawcy będą mogli bardziej elastycznie dostosowywać działalność do rzeczywistych potrzeb pacjentów.

Sieć szpitali zapobiega także rozdrabnianiu kontraktów. To oznacza, że  wielkość kontraktów pozwoli jednemu świadczeniodawcy udzielać danego rodzaju świadczeń w pełnym wymiarze czasowym (codziennie, a  nie jak obecnie np. tylko dwa razy w tygodniu po dwie – trzy godziny).

Co jeszcze wpłynie na skrócenie kolejek

Mamy świadomość problemów występujących w obecnym systemie ochrony zdrowia. Tuż po objęciu rządów przeprowadziliśmy analizę niewydolności systemu. Minister Konstanty Radziwiłł przedstawiał ją w Sejmie 11 maja 2016 r.

Aby poprawić jakość opieki medycznej w Polsce  pracujemy nad  kompleksową reformą systemu. Prace te rozpoczęliśmy pod koniec 2015 r.  Wszystkie nasze działania mają na celu usprawnienie systemu, a tym samym skrócenie czasu oczekiwania na świadczenia.

Zmiany są wdrażane stopniowo, w sposób gwarantujący pacjentom bezpieczeństwo zdrowotne, a lecznicom – niezakłócone funkcjonowanie.

Poniżej przedstawiamy rozwiązania, które bezpośrednio przełożą się na skrócenie kolejek.

Operacje zaćmy

Na wniosek ministra zdrowia prezes Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) zwiększył środki przeznaczone na operacje zaćmy w 2017 r. Oddziały wojewódzkie NFZ otrzymały łącznie ponad 57 mln zł. Dodatkowe środki pochodzą z funduszu zapasowego NFZ. Pozwolą one przyjąć ponad 24 tys. pacjentów więcej. Artykuł w „GW” całkowicie przemilczał tę informację, jednocześnie informując, że kolejki w tej dziedzinie się wydłużają.

Czytaj więcej w komunikacie: „Krótsze kolejki dla pacjentów oczekujących na operację zaćmy”.

Opieka kompleksowa

Obecnie wprowadzamy świadczenia kompleksowej opieki dla pacjentów po zawale mięśnia sercowego – minister zdrowia podpisał już rozporządzenia w tej sprawie. Zostały one opublikowane w Dzienniku Ustaw (AOS poz. 2164, L. Szp.  poz. 2163, Rl poz. 2162).

Kompleksową opieką zostaną także otoczeni pacjenci po endoprotezoplastyce stawu biodrowego – w Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad projektem rozporządzenia.

Nowe rozwiązania poprawią jakość i efektywność leczenia. Dzięki  kompleksowej i skoordynowanej opiece pacjenci będą mieli zapewnione zabiegi, rehabilitację, a w razie potrzeby – wizyty kontrolne. Nowe podejście do leczenia pacjentów będzie dla nich nie tylko wygodniejsze – powinno także skutkować lepszymi efektami zdrowotnymi. Jeśli modele opieki kompleksowej przyniosą oczekiwane rezultaty, rozszerzymy je na inne dziedziny.

W przypadku obu tych rodzajów kompleksowej opieki wycena świadczeń powiększyła się o premię dla świadczeniodawców. Dla opieki kompleksowej taryfy będą mogły stanowić 120% – 130% dotychczasowego finansowania tych świadczeń.

Opieka koordynowana

Na skrócenie kolejek ma wpłynąć także wprowadzenie opieki koordynowanej.

Głównym założeniem jest tu optymalizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych. Narodowy Fundusz Zdrowia we współpracy z Bankiem Światowym realizuje projekt pn: Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – Etap I Opracowanie modeli zintegrowanej/koordynowanej opieki zdrowotnej dla Polski.  Projekt ma na celu opracowanie trzech modeli opieki koordynowanej:

  1. Model POZ tzw. POZ+ – przewidujący poszerzenie dotychczasowych kompetencji lekarza POZ i umożliwienie szybkich konsultacji z innymi specjalistami opieki ambulatoryjnej w oparciu o fundusze przekazywane na ten cel świadczeniodawcy realizującemu POZ, przy jednoczesnym nałożeniu obowiązku na lekarzy POZ dbałości o efekty terapeutyczne oraz przebieg procesu leczenia i konsultacji pacjenta.
  2. Model AOS (Koordynowanej Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej – KAOZ) – daleko idąca integracja POZ i AOS w oparciu o sprecyzowane standardy medyczne i organizacyjne określające sposób postępowania z pacjentami chorymi przewlekle w różnym stadium zaawansowania choroby.
  3. Model SZP (Kompleksowej Opieki Zdrowotnej – KOZ) – obejmujący zarówno opiekę ambulatoryjną jak i szpitalną oraz domową.

Obecnie najbardziej zaawansowane są prace nad pierwszym z tych modeli – modelem POZ+. Prace nad nim zostaną ostatecznie ukończone w I kwartale 2017 r. Przewidywany termin zakończenia prac nad pozostałymi modelami to lipiec 2017.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry