Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Kontakt

---

Ministerstwo Zdrowia

ul. Miodowa 15,
00-952 Warszawa

Telefon:

(22) 634 96 00

E-mail:

kancelaria@mz.gov.pl

Informacja dla
Obywatela
(8:00-16:00):

222 500 146
222 500 115 (KPRM)

Elektroniczna skrzynka podawcza:

/8tk37sxx6h/SkrytkaESP


Masz pytanie?

Masz do nas pytanie? Wyślij wiadomość na adres kancelaria@mz.gov.pl

 

Skrzynka podawcza

Elektroniczna skrzynka podawcza MZ: /8tk37sxx6h/SkrytkaESP

 

Zgłoś błąd

Znalazłeś na stronie błąd lub niedziałający link? Nie możesz otworzyć załącznika? Zgłoś uwagę przez poniższy formularz.

Uwaga! Poniższy formularz służy wyłącznie zgłaszaniu błędów na stronie internetowej.

[contact-form-7 id=”44920″ title=”Formularz kontaktowy – prosty”]

 

Pamiętaj: Wiadomości nie dotyczące błędów na stronie prześlij na adres kancelaria@mz.gov.plw przeciwnym wypadku pozostaną one bez odpowiedzi.

numer pokoju: 162
telefon: (22) 634 96 00
fax:
(22) 634 92 13 -> w godz. 8.00 – 16.00
(22) 831 12 12 -> po godz. 16.00

numer pokoju: 157
telefon: (22) 634 94 40
fax: (22) 635 24 87

numer pokoju: 125
telefon: (22) 634 92 30
fax: (22) 634 95 40

numer pokoju: 53
telefon: (22) 634 98 28

numer pokoju: 106
telefon: (22) 6349 592
fax: (22) 6353 533

numer pokoju: 158
telefon: (22) 634 92 95
fax: (22) 831 21 66

numer pokoju: 036
parter skrzydło C
telefon:
(22) 634 92 33
(22) 831 21 44
fax: (22) 634 94 71

Odpowiada za prowadzenie spraw powierzonych przez ministra zdrowia wynikających z jego funkcji politycznej, które dotyczą współdziałania ministra z organami władzy państwowej, administracji publicznej i samorządowej, partii politycznych, związków zawodowych i organizacji społecznych. Przygotowuje propozycje działań, analiz i raportów odnoszących się do zadań ministra. Koordynuje merytoryczne przygotowywanie narad, spotkań, wizyt krajowych i zagranicznych ministra, sekretarza stanu i podsekretarzy stanu, bierze także udział w tych przygotowaniach.
Przemysław Humięcki
szef Gabinetu Politycznego
numer pokoju: 275
telefon: (22) 634 94 61
fax: (22) 635 76 87

Odpowiada za organizacyjne wspomaganie ministra zdrowia i pozostałych członków Kierownictwa. Monitoruje realizację zadań wynikających z planów pracy Rady Ministrów i Komitetu Rady Ministrów. Zapewnia obsługę posiedzeń Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia. Koordynuje zadania wynikające ze współpracy Ministerstwa Zdrowia z;Sejmem RP i Senatem RP w szczególności wynikające z;planów prac komisji sejmowych i senackich oraz wniosków i postulatów z posiedzeń Sejmu RP i;Senatu RP. Koordynuje udzielanie odpowiedzi na korespondencję otrzymaną z;Sejmu RP i;Senatu RP, Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, od Posłów i;Senatorów. Prowadzi sprawy dotyczące przyznawania odznaczeń państwowych oraz odznaki ministra osobom zasłużonym dla ochrony zdrowia. Koordynuje prace związane z przyznawaniem honorowego patronatu ministra oraz zapewnia pełną obsługę kancelaryjną Ministerstwa w zakresie korespondencji wpływającej i;wychodzącej z urzędu.

Blanka Wiśniewska
dyrektor
numer pokoju: 034
parter skrzydło C
telefon:
(22) 634 94 60
fax: (22) 634 92 13

Realizuje zadania dotyczące opracowywania i wykonywania budżetu państwa w części 46 – Zdrowie, zarówno w układzie tradycyjnym, jak i zadaniowym. Opracowuje i prowadzi nadzór nad realizacją planów finansowych podległych jednostek budżetowych, a także analizuje sytuację finansową samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Koordynuje sprawy związane z projektami programów i zadań inwestycyjnych, nadzoruje procesy inwestycyjne oraz rozlicza inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne. Sporządza plan działalności dla działu administracji rządowej Zdrowie oraz aktualizację Wieloletniego Planu Finansowego Państwa w zakresie wydatków ministra zdrowia.

Elżbieta Jazgarska
dyrektor
numer pokoju: 022;
telefon:
(22) 634 95 10
(22) 635 94 20
fax: (22) 635 92 81

Jerzy Bójko
z-ca dyrektora
numer pokoju: 022;
telefon: (22) 634 95 49
fax: (22) 635 92 81

Halina Michałkowska
główna księgowa cz. 46 budżetu państwa
numer pokoju: 142
telefon: (22) 634 95 22
fax: (22) 635 92 81

Realizuje zadania dotyczące spraw zawodowych pracowników ochrony zdrowia we współpracy z samorządami zawodowymi, związkami zawodowymi, organizacjami pracodawców oraz jednostkami samorządu terytorialnego. Nadzoruje wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych organom samorządów zawodowych lekarzy, diagnostów laboratoryjnych oraz aptekarzy.

Jakub Bydłoń
dyrektor
numer pokoju: 224
II piętro
ul. Długa 38/40
telefon:
(22) 53 00 101
(22) 53 00 105
fax: (22) 53 00 391

Adres do korespondencji:
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia pełni funkcję:

  • Instytucji Pośredniczącej dla Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
  • Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój
  • Instytucji Pośredniczącej dla obszaru tematycznego: ochrona zdrowia w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
  • Operatora Programów: PL 07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych i PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu w ramach funduszy norweskich i funduszy EOG.

Do najważniejszych zadań związanych z wdrażaniem tych programów należy m.in: zarządzanie poszczególnymi priorytetami/działaniami/obszarami; przygotowanie kryteriów wyboru projektów; wybór projektów oraz podpisywanie umów o dofinansowanie z beneficjentami; rozpatrywanie protestów w odniesieniu do prowadzonych konkursów; weryfikacja, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjentów zostały rzeczywiście poniesione i w prawidłowy sposób (np. kontrola zamówień publicznych), rozliczanie umów z beneficjentami; kontrola projektów; monitorowanie realizacji umów o dofinansowanie projektów; odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych beneficjentom; monitorowanie realizacji wskaźników; ewaluacja poszczególnych działań; prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych; przechowywanie dokumentacji związanej z wdrażaniem programów.

Departament jest także odpowiedzialny za prowadzenie spraw z zakresu e-zdrowia, w tym telemedycyny i m-zdrowia, w szczególności za sporządzanie analiz i opinii, inicjowanie nowych rozwiązań i opracowanie strategii i innych dokumentów o charakterze strategicznym i rozwojowym. Zajmuje się też monitorowaniem, gromadzeniem i dystrybuowaniem informacji dotyczących projektów z e-zdrowia, realizowanych przede wszystkim przez jednostki podległe i nadzorowane przez ministra zdrowia.

Agnieszka Kister
Dyrektor
numer pokoju: 126
ul. Długa 38/40;
telefon:
(22) 53 00 360
fax:
(22) 53 00 350

Anna Goławska
z-ca dyrektora
numer pokoju: 128
ul. Długa 38/40
telefon:
(22) 53 00 369
fax:
(22) 53 00 350

Krzysztof Górski
z-ca dyrektora;
numer pokoju: 125
ul. Długa 38/40;
telefon:
(22) 53 00 269
fax:
(22) 53 00 350

Jacek Korczykowski
z-ca dyrektora
numer pokoju: 135
ul. Długa 38/40
telefon:
(22) 53 00 374
fax:
(22) 53 00 350

Izabela Ostaszewicz
z-ca dyrektora
numer pokoju: 124
ul. Długa 38/40
telefon:
(22) 53 00 165
fax:
(22) 53 00 350

Adres do korespondencji:
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Realizuje zadania dotyczące profilaktyki zdrowotnej oraz opracowywania i wdrażania rozwiązań systemowych w zakresie opieki zdrowotnej nad kobietami w okresie ciąży, porodu i połogu oraz nad dziećmi i młodzieżą do ukończenia 19 lat. Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi zdrowia prokreacyjnego i leczenia niepłodności, a także stomatologią, medycyną sportową, szczepieniami ochronnymi oraz postanowieniami Konwencji o Prawach Dziecka. Prowadzi działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, wobec dzieci w tym przemocy rówieśniczej i promowaniem karmienia piersią. Wykonuje zadania związane z przepisami ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Realizuje zadania dotyczące Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania.

Anna Widarska
dyrektor
numer pokoju: 22
ul. Długa 38/40
telefon:
(22) 53 00 383
(22) 53 00 386
fax: (22) 53 00 394
Adres do korespondencji:
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Kontroluje jednostki podległe lub nadzorowane przez ministra zdrowia w zakresie określonym przepisami prawa. Zajmuje się sprawami dotyczącymi nieruchomości jednostek podległych lub nadzorowanych przez ministra zdrowia, z wyłączeniem Narodowego Funduszu Zdrowia. Przyjmuje skargi i wnioski oraz prowadzi ich wykaz. Odpowiada także za ewidencję fundacji, dla których minister zdrowia jest ministrem właściwym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.

Marcin Brzozowski
dyrektor
numer pokoju: 227
ul. Długa 38/40
telefon: (22) 53 00 280
fax: (22) 635 56 17

Krzysztof Krzyżanowski
zastępca dyrektora
numer pokoju: 227
ul. Długa 38/40
telefon: (22) 53 00 126
fax: (22) 635 56 17;

Bezpośredni kontakt w sprawie skarg i wniosków:
numer pokoju: 012; 011
ul. Miodowa 15
telefon:
(22) 63 49 315
(22) 63 49 678
(22) 63 49 307
(22) 63 49 285

Bezpośredni kontakt w sprawie fundacji:
telefon: (22) 530 01 25

Informacja w sprawie usług świadczonych przez Ministerstwo Zdrowia dla Obywatela:
222-500-146

Adres do korespondencji:
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Prowadzi sprawy związane z kształceniem przeddyplomowym i podyplomowym kadr medycznych, z wyłączeniem spraw związanych z kształceniem pielęgniarek i położnych. Zajmuje się merytoryczną obsługą umów zawieranych z jednostkami szkolącymi lekarzy i lekarzy dentystów w trybie rezydentury. Koordynuje kwestie dotyczące uznawania kwalifikacji w zawodach medycznych oraz legalizacji dyplomów wydanych przez uczelnie podległe ministrowi zdrowia, z wyłączeniem spraw związanych z kształceniem pielęgniarek i położnych. Wykonuje zadania wynikające z nadzoru ministra zdrowia nad instytutami badawczymi oraz związane z funkcjonowaniem uczelni medycznych, uczelni prowadzących działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz Główną Biblioteką Lekarską. Prowadzi sprawy dotyczące powoływania oraz działalności konsultantów krajowych w ochronie zdrowia. Prowadzi sprawy Odwoławczej Komisji Bioetycznej, Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia, sprawy stypendiów Ministra za wybitne osiągnięcia oraz rozwija zagadnienia innowacji w obszarze zdrowia.

Katarzyna Chmielewska
dyrektor
numer pokoju: 38
ul. Długa 5
telefon: (22) 860 11 12
fax: (22) 860 12 05

Marek Kuciński
z-ca dyrektora
numer pokoju: 40
ul. Długa 5
telefon: (22) 860 11 12
fax: (22) 860 12 05

Adres do korespondencji:
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Zajmuje się sprawami związanymi z organizacją systemu ochrony zdrowia, w szczególności zasadami funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Wspiera proces przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Nadzoruje rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz system resortowych kodów identyfikacyjnych i zasady ich nadawania. Prowadzi sprawy związane z dokumentacją medyczną, w tym sposób jej prowadzenia i udostępniania. Wykonuje zadania związane z zarządzaniem jakością w ochronie zdrowia oraz realizacją przepisów o akredytacji i w tym zakresie współpracuje i nadzoruje Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie. Prowadzi sprawy związane z uzdrowiskami i lecznictwem uzdrowiskowym.

Beata Rorant
dyrektor
numer pokoju: 269
II piętro skrzydło A
telefon:(22) 634 92 77
fax: (22) 828 81 63

Gromadzi i analizuje dane dotyczące zawodów pielęgniarek i położnych, prowadzi i nadzoruje sprawy dotyczące przeddyplomowego i podyplomowego kształcenia pielęgniarek i położnych, współpracuje z podmiotami zewnętrznymi w zakresie dotyczącym tych zawodów, współpracuje z Polską Komisją Akredytacyjną i Krajową Radą Akredytacyjną Szkół Pielęgniarek i Położnych w zakresie akredytacji szkół wyższych prowadzących kształcenie na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo, wykonuje także zadania związane z działalnością konsultantów krajowych w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa. Prowadzi również sprawy dotyczące określania procedury postępowania w zakresie przyznawania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej, prowadzi sprawy związane z dokonaniem corocznej oceny realizacji obowiązku stosowania przez podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Beata Cholewka
dyrektor
numer pokoju: 19
ul. Długa 5
telefon:
(22) 860 11 15
fax: (22) 860 12 55

Adres do korespondencji:
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Realizuje politykę ministra zdrowia dotyczącą produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz prowadzi procedurę legislacyjną aktów prawnych w tym zakresie. Zajmuje się kwestiami refundacji, bezpieczeństwa oraz dostępności produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Prowadzi postępowania z zakresu importu docelowego.

Iga Lipska
dyrektor
numer pokoju: 122
telefon: (22) 6349 553
fax: 831 43 54

Łukasz Szmulski
zastępca dyrektora
numer pokoju: 122
telefon: (22) 6349 553
fax: 831 43 54

Realizuje zadania z zakresu transplantologii komórek, tkanek i narządów w Polsce, w tym zadania związane z wydawaniem przez ministra zdrowia decyzji administracyjnych dotyczących udzielenia pozwolenia, odmowy udzielenia pozwolenia bądź cofnięcia pozwolenia na wykonywanie czynności transplantacyjnych. Prowadzi sprawy związane z planowaniem, opracowywaniem, procedurą wyłaniania realizatorów, zawieraniem umów, monitorowaniem realizacji oraz rozliczaniem pod względem merytorycznym programów polityki zdrowotnej oraz programów wieloletnich, tj. Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych oraz Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pn. Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej. Prowadzi sprawy związane z nadzorowaniem przez Ministra Zdrowia funkcjonowania publicznej służby krwi.

Agnieszka Beniuk-Patoła
dyrektor
numer pokoju: 233
II piętro skrzydło C
telefon:
(22) 634 95 72
(22) 826 08 94
fax:;(22) 634 93 76

Joanna Kilkowska
z-ca dyrektora
numer pokoju: 233
II piętro skrzydło C
telefon: ;
(22) 634 95 72
(22) 826 08 94
fax: (22) 634 93 76

Zapewnia obsługę prawną ministra zdrowia oraz Ministerstwa Zdrowia. Odpowiada za zgodność projektów aktów prawnych przygotowywanych w urzędzie z obowiązującym systemem prawnym oraz zasadami techniki prawodawczej. Zapewnia zastępstwo procesowe ministra zdrowia przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i Trybunałem Konstytucyjnym, a także innymi organami. Sporządza, we współpracy z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, opinie prawne oraz stanowiska dotyczące przepisów z zakresu ochrony zdrowia.

Konrad Miłoszewski
dyrektor
numer pokoju: 204
II piętro skrzydło B
telefon: (22) 634 94 13
fax: (22) 831 21 92

 

Anna Miszczak
zastępca dyrektora
numer pokoju: 204
II piętro skrzydło B
telefon:
(22) 634 94 13
(22) 831 21 32
fax: (22) 831 21 92

Maria Łaniewska
zastępca dyrektora
numer pokoju: 206
telefon:
(22) 634 93 98
(22) 831 21 32
fax: (22) 831 21 92

Alina Budziszewska-Makulska
z-ca dyrektora
numer pokoju: 204A
telefon: (22) 634 94 13
fax: (22) 831 21 92

Koordynuje realizację zadań w ramach przygotowań obronnych państwa dotyczących działu administracji rządowej – Zdrowie. Wykonuje zadania związane z nadzorem ministra zdrowia nad systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne. Koordynuje całokształt przedsięwzięć dotyczących zarządzania kryzysowego, w zakresie właściwym dla ministra zdrowia. Prowadzi sprawy związane z Rządowym Programem Rezerw Strategicznych, w ramach gromadzenia rezerw produktów leczniczych i wyrobów medycznych, służących realizacji zadań w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej. Zajmuje się także zagadnieniami dotyczącymi Programu Mobilizacji Gospodarki, w zakresie możliwości produkcyjno-usługowych, dotyczących świadczeń zdrowotnych i ochrony zdrowia. Zapewnia ochronę informacji niejawnych w Ministerstwie Zdrowia.

Mateusz Komza
dyrektor
numer pokoju: 258
II piętro skrzydło C
telefon: (22) 634 94 43
fax: (22) 634 94 24

Realizuje zadania ministra zdrowia określone w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie nadzoru nad Narodowym Funduszem Zdrowia. Monitoruje kontraktowanie przez NFZ świadczeń opieki zdrowotnej oraz zapewnienie dostępności do tych świadczeń. Prowadzi sprawy wynikające z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz związane z rozliczaniem kosztów leczenia cudzoziemców na terytorium RP na podstawie umów i porozumień międzynarodowych. Opracowuje i opiniuje projekty aktów prawnych z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego, a także udziela wyjaśnień dotyczących właściwego stosowania tych przepisów.

Tomasz Pawlęga
dyrektor
numer pokoju: 67
ul. Długa 5
telefon: (22) 86 01 110
fax: (22) 86 01 142

Anatol Gołąb
z-ca dyrektora
numer pokoju: 70
telefon: (22) 86 01 121
fax: (22) 86 01 142

Adres do korespondencji:
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Koordynuje sprawy związane z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej i w organizacjach międzynarodowych w zakresie kompetencji ministra zdrowia. Bierze udział w pracach związanych z dostosowaniem polskich przepisów do prawa Unii Europejskiej. Przygotowuje i nadzoruje realizację umów międzynarodowych w zakresie ochrony zdrowia i nauk medycznych.

Marcin Rynkowski
dyrektor
numer pokoju: 222
ul. Długa 38/40
telefon:
(22) 530 02 90
(22) 530 02 93
fax:(22) 530 03 77

Katarzyna Rutkowska
z-ca dyrektora
numer pokoju: 222
telefon:
(22) 530 02 90
(22) 530 02 93

Adres do korespondencji:
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Prowadzi sprawy związane z realizacją zadań dotyczących zdrowia psychicznego oraz Narodowego Programu Zdrowia. Nadzoruje system lecznictwa odwykowego i leczenie uzależnień, jak również służbę medycyny pracy i orzecznictwo lekarskie w tym zakresie. Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi opieki geriatrycznej, gerontologicznej, długoterminowej i paliatywno-hospicyjnej. Wykonuje zadania w ramach ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, leczenia sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej, a także w ramach zagrożeń zdrowia środowiskowego oraz ochrony radiologicznej pacjenta. Prowadzi sprawy dotyczące osób niepełnosprawnych oraz organizacji pozarządowych wykorzystujących środki finansowe z części 46 – Zdrowie.

Justyna Mieszalska
dyrektor
numer pokoju: 16
ul. Długa 38/40
telefon:
(22) 530 03 18
(22) 530 02 03
fax: (22) 635 58 80

Dariusz Poznański
z-ca dyrektora
numer pokoju: 15
ul. Długa 38/40
telefon:
(22) 530 03 23
fax: (22) 635 58 80

Adres do korespondencji:
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Analizuje działania strategiczne w zakresie kompetencji ministra zdrowia, w szczególności dotyczące optymalizacji środków przeznaczonych na ochronę zdrowia. Bierze aktywny udział w rozwijaniu działalności informacyjnej niezbędnej do bieżących działań zarządczych w jednostkach samorządu terytorialnego związanych z ochroną zdrowia. Tworzy i obsługuje narzędzia analityczne umożliwiające ocenę kluczowych procesów, w tym skutków dokonywanej lub potencjalnej interwencji publicznej w różnych perspektywach czasowych. Przygotowuje istotne z punktu widzenia strategicznego oraz zgodności z działalnością Unii Europejskiej mapy potrzeb zdrowotnych, które są istotnym narzędziem strategicznym, opartym na dokładnej analizie dostępnych danych oraz wiedzy ekspertów.

Jakub Adamski
zastępca dyrektora
numer pokoju: D45
ul. Długa 5
telefon: (22) 860 11 05
fax: (22) 860 11 90

Kamila Malinowska
zastępca dyrektora
numer pokoju: D03
ul. Długa 5
telefon: (22) 860 11 26
fax: (22) 831 43 54

Adres do korespondencji:
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Koordynuje sprawy dotyczące zapewnienia prawidłowej organizacji i funkcjonowania Ministerstwa Zdrowia oraz przeprowadza w nim wewnętrzne kontrole oraz audyty. Zapewnia obsługę informatyczną urzędu. Organizuje sprawy transportu samochodowego. Zajmuje się łącznością w Ministerstwie, zakupami i usługami niezbędnymi do funkcjonowania urzędu.  Prowadzi gospodarkę majątkową w Ministerstwie. Zapewnia obsługę kancelaryjno-biurową dyrektora generalnego.

Paweł Raszka
dyrektor
numer pokoju: 139
telefon: (22) 634 92 47
fax: (22) 634 94 67

Katarzyna Srokosz-Chmielewska
z-ca dyrektora
numer pokoju: 138
telefon: (22) 634 92 47
fax: (22) 634 94 67

Wykonuje zadania urzędu jako dysponenta środków budżetowych III stopnia, prowadzi rachunkowość urzędu i sprawy wypłacania wynagrodzeń. Zajmuje się postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych na rzecz Ministerstwa Zdrowia i umowami cywilnoprawnymi. Gospodaruje nieruchomościami Ministerstwa oraz prowadzi inwestycje, remonty i naprawy. Prowadzi kancelarię i archiwum Ministerstwa.

Agata Imielińska
dyrektor
numer pokoju: 140A
telefon: (22) 634 92 47
fax: (22) 634 94 67

Odpowiada za realizację polityki personalnej. Prowadzi sprawy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz doskonaleniem zawodowym pracowników Ministerstwa Zdrowia. Zajmuje się obsługą kadrową pracowników, a także nadzoruje przestrzeganie dyscypliny pracy w urzędzie. Organizuje nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy w Ministerstwie Zdrowia.

Katarzyna Klimowicz
dyrektor
numer pokoju:102
I piętro skrzydło B
telefon:
(22) 634 92 22
(22) 831 96 46
fax: (22) 634 93 75

Zapewnia obsługę prasową ministra zdrowia. Organizuje konferencje prasowe i przygotowuje (we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi) odpowiedzi na pytania kierowane przez dziennikarzy do ministra i urzędu. Prowadzi stronę internetową Ministerstwa Zdrowia i Biuletyn Informacji Publicznej. Nadzoruje działania promocyjne komórek organizacyjnych oraz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra zdrowia.

Krzysztof Jakubiak
dyrektor
numer pokoju:
264
II piętro skrzydło A
telefon:
(22) 634 93 03
(22) 831 30 71
fax: (22) 826 27 91
Kontakt dla dziennikarzy znajduje się w zakładce dla Mediów.

powrót do góry