Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze

---

Dla kogo

Świadczenia te są udzielane:

 • pacjentom wymagającym całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych, którzy powinni kontynuować leczenie,
 • pacjentom niewymagającym hospitalizacji na oddziale szpitalnym, którzy w ocenie skali poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymali 40 punktów lub mniej (wymóg oceny skalą Barthel nie dotyczy dzieci do 3. roku życia).

Kto ocenia samodzielność pacjenta

 • Przed przyjęciem do zakładu opiekuńczego – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego i pielęgniarka ubezpieczenia zdrowotnego.
 • W dniu przyjęcia do zakładu opiekuńczego oraz pod koniec każdego miesiąca – lekarz i pielęgniarka danego zakładu opiekuńczego.

Jeżeli w ocenie skalą Barthel pacjent otrzyma 40 punktów lub mniej, a podstawą do objęcia go opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie – nie zostanie on przyjęty do zakładu opiekuńczego.

Pacjent z zaawansowaną chorobą nowotworową – po spełnieniu określonych wymagań – może zostać objęty opieką paliatywną i hospicyjną.

Pacjentowi z chorobą psychiczną przysługują świadczenia gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Wykazy zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, które realizują świadczenia z zakresu opieki długoterminowej, znajdują się na stronach internetowych właściwych oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.

Podstawa prawna

Warunki realizacji świadczeń

W zakładach opiekuńczych dla osób dorosłych lub dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Pacjent, który ukończył 18 lat i posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (dzieci i młodzież z zaburzeniami rozwojowymi), przebywa tam do czasu ukończenia nauki.

Co przysługuje ci bezpłatnie

 • świadczenia udzielane przez lekarza, pielęgniarkę i psychologa,
 • rehabilitacja ogólna w podstawowym zakresie, która jest prowadzona w celu zmniejszenia skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawnienia ruchowego,
 • terapia zajęciowa,
 • leczenie farmakologiczne i dietetyczne,
 • zaopatrzenie w wyroby medyczne (przedmioty ortopedyczne) stosowane podczas udzielania świadczeń gwarantowanych,
 • edukacja zdrowotna – przygotowanie pacjenta i jego rodziny lub opiekuna do samoopieki i samopielęgnacji w domu.

Kto udziela tych świadczeń

1. Zespół długoterminowej opieki domowej dla dorosłych, dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie

Dla kogo

Dla pacjentów z niewydolnością oddechową, którzy wymagają inwazyjnej (prowadzonej przy pomocy respiratora – przez rurkę tracheostomijną) lub nieinwazyjnej (prowadzonej przez ustniki, maski lub hełmy), ciągłej lub okresowej terapii oddechowej.

Zespół zajmuje się pacjentami, którzy nie muszą przebywać na oddziałach intensywnej terapii lub w zakładach udzielających całodobowych świadczeń, ale wymagają stałego, specjalistycznego nadzoru lekarza, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji.

Badania

Zespół wykonuje m.in. badania diagnostyczne, które umożliwiają właściwą terapię oddechową w warunkach domowych.

W szczególności są to:

 • badania obrazowe (w tym RTG i USG – w pełnym zakresie),
 • badanie równowagi kwasowo-zasadowej krwi i gazów oddechowych w arterializowanej krwi kapilarnej.

Co jest potrzebne

Jeśli chcesz skorzystać z tych świadczeń, potrzebujesz skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego razem z:

 • kartą informacyjną leczenia szpitalnego,
 • wynikami badań,
 • kwalifikacją do objęcia opieką w warunkach domowych:
 • dla pacjentów z przewlekłą niewydolnością oddechową, którzy wymagają stosowania inwazyjnej wentylacji mechanicznej – wydaje ją lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii zatrudniony w szpitalu, w którym pacjent zakończył leczenie,
 • dla pacjentów z przewlekłą niewydolnością oddechową, którzy wymagają stosowania nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej – wydaje ją lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii lub lekarz specjalista chorób płuc zatrudniony w szpitalu, w którym pacjent zakończył leczenie.

 

2. Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa

Dla kogo

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa przysługuje pacjentom, którzy w ocenie skalą Barthel otrzymali 40 punktów lub mniej.

Kto nie jest objęty tą opieką

 • Pacjenci, którzy pozostają pod opieką:
  • hospicjum domowego,
  • innego zakładu opiekuńczego udzielającego świadczeń gwarantowanych w warunkach stacjonarnych,
  • zespołu długoterminowej opieki domowej dla dorosłych, dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie.
 • Pacjenci, którzy są w ostrej fazie choroby psychicznej.

Co przysługuje ci bezpłatnie

 • świadczenia udzielane przez pielęgniarkę,
 • przygotowanie ciebie i twojej rodziny do samoopieki i samopielęgnacji (m.in. nauka radzenia sobie z niesprawnością),
 • świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z procesem pielęgnowania,
 • edukacja zdrowotna,
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym,
 • pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji chorego w domu.

Świadczenia są udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–20:00, a w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy – w medycznie uzasadnionych przypadkach.

Co jest potrzebne

Jeśli chcesz skorzystać z tych świadczeń, potrzebujesz skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego razem z kartą oceny pacjenta do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry