Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Apteki

---

Apteka to placówka ochrony zdrowia publicznego, w której uprawnione osoby:

 • wydają leki i wyroby medyczne;
 • sporządzają i wydają leki recepturowe i apteczne;
 • udzielają informacji o lekach i wyrobach medycznych.

Rejestr Aptek jest dostępny w serwisie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

 

Kto może prowadzić aptekę

Apteka może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia uzyskanego od wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. Mogą się o nie ubiegać:

 • farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą
 • spółki jawne albo partnerskie, których przedmiotem działalności jest wyłącznie prowadzenie aptek i w których wspólnikami (partnerami) są wyłącznie farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu.

 

Kto może być kierownikiem apteki

Prowadzący aptekę mają obowiązek zatrudnić farmaceutę, który będzie pełnił funkcję kierownika apteki (chyba że aptekę prowadzi farmaceuta spełniający wymagania niezbędne do pełnienia funkcji kierownika apteki). Kierownikiem apteki może być farmaceuta, spełniający jeden z poniższych warunków:

 • posiadający co najmniej 5-letni staż pracy w aptece;
 • mający specjalizację z zakresu farmacji aptecznej i posiadający co najmniej 3-letni staż pracy w aptece.

 

Reklama aptek

Zgodnie z obowiązującym prawem, nie można reklamować aptek, punktów aptecznych oraz ich działalności. Można jedynie podawać informację o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego.

W przypadku placówek obrotu pozaaptecznego zabroniona jest reklama która odnosi się do produktów leczniczych lub wyrobów medycznych.

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy w zakresie działalności reklamowej aptek, punktów aptecznych i placówek obrotu pozaaptecznego sprawuje wojewódzki inspektor farmaceutyczny, właściwy ze względu na lokalizację apteki.

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 20016 r., poz. 2142, z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania oraz cofania zezwoleń na obrót hurtowy środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi(Dz.U. Nr 288, poz. 1698)
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych (Dz. U. z dnia 13 lutego 2009 r.)
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych (Dz.U. Nr 204, poz. 1353)
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych(Dz.U. Nr 21, poz. 118)
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych(Dz.U. Nr 204, poz. 1353)

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry