Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

21.10.2015

Wyrok NSA potwierdza prawidłowość działań Ministra Zdrowia

---

21 października 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie NSA II GSK 1131/15 uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 24 listopada 2014 r. o sygnaturze VI SA/Wa 676/14 oraz oddalił skargę strony na decyzję Ministra Zdrowia w sprawie odmowy objęcia refundacją i ustalenia ceny urzędowej dla leku T. C. w całości.

W ustnych zasadniczych motywach rozstrzygnięcia NSA stwierdził m.in., że:

  • WSA w swoim wyroku nietrafnie dokonał oceny kwestii dotyczących importu docelowego;
  • uchwała Komisji Ekonomicznej nie wymaga uzasadnienia;
  • Komisja Ekonomiczna nie jest organem i nie mają do niej zastosowania przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
  • to nie na Ministrze Zdrowia lecz na Wnioskodawcy spoczywa ciężar udowodnienia zasadności refundacji leku i przedstawienia wiarygodnych oraz precyzyjnych dowodów i dokumentów w tym zakresie.

Jest to kolejny wyrok (po prawomocnym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie; sygn. akt. VI SA/Wa 87/15), który potwierdza legalność i prawidłowość działań Ministra Zdrowia w postępowaniach w przedmiocie objęcia refundacją i ustalenia ceny urzędowej leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych.

Wszelkie wystąpienia dotyczące uzasadniania uchwał Komisji Ekonomicznej kierowane w ostatnim czasie do Ministra Zdrowia m.in. przez Izbę Gospodarczą Farmacja Polska należy więc uznać za bezzasadne i pozbawione podstawy prawnej.

Pakiet onkologiczny

Pakiet onkologiczny - zapoznaj się ze zmianami wprowadzonymi przez ministra zdrowia.

---
czytaj więcej
powrót do góry