Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

26.10.2015

Projekt zmian w wykazie leków refundowanych, który wejdzie w życie 1 listopada 2015 r.

---

W porównaniu do XXIII obwieszczenia, obowiązującego od 1 września 2015 r., projekt XXIV obwieszczenia refundacyjnego zawiera następujące zmiany:

I. W ZAKRESIE LISTY APTECZNEJ

1) Ogółem do obwieszczenia zostaną dodane 74 nowe produkty, w tym:

a) lek zawierający acidum ursodeoxycholicum (1 kod EAN) refundowany z poziomem odpłatności 30% we wskazaniach: zaburzenia czynności wątroby i dróg żółciowych związane z mukowiscydozą oraz pierwotna żółciowa marskość wątroby w początkowym stadium choroby.

Objęcie refundacją kwasu ursodeoxycholowego jest realizacją postulatów organizacji pacjentów z mukowiscydozą oraz środowiska eksperckiego. To rezultat wielokrotnych rozmów ministra zdrowia z przedstawicielami przemysłu farmaceutycznego, które dotyczyły konieczności zapewnienia wskazanej grupie pacjentów dostępu do leku refundowanego.

b) lek zawierający hydroksycortisonum (1 kod EAN) w tabletkach, refundowany we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach, w tym m.in. w przypadku leczenia substytucyjnego w pierwotnej i wtórnej niewydolności kory nadnerczy. Lek będzie dostępny z odpłatnością 30%.

Pozostałe produkty umieszczone w części aptecznej wykazu refundacyjnego są odpowiednikami dotychczas refundowanych.

2) Dodatkowo dla leków zawierających oxcarbazepinum (2 kody EAN) rozszerzy się zakres wskazań refundacyjnych o wskazanie: padaczka.

Tym samym zostanie zwiększony dostęp do terapii w przypadku nowo rozpoznanej padaczki.

3) W związku z:

  1. wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych,
  2. upłynięciem z dniem 1 listopada 2015 r. terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych,
  3. odmową refundacji na kolejny okres

– w XXIV obwieszczeniu nie znajdzie się 10 produktów obecnych w poprzednim obwieszczeniu.

4) Dla 94 produktów zawierających 31 substancji czynnych lub rodzajów środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub rodzajów wyrobów medycznych wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu:

– od 41,04 zł do 3 gr.

5) Zgodnie z projektem XXIV obwieszczenia, w porównaniu do XXIII obwieszczenia:

  1. dla 339 produktów (352 pozycji obwieszczenia) spadnie dopłata pacjenta – od 43,09 zł do 1 gr;
  2. dla 262 produktów (356 pozycji obwieszczenia) wzrośnie dopłata pacjenta – od 1 gr do 873,18 zł;
  3. dla 494 produktów (590 pozycji obwieszczenia) spadną ceny detaliczne brutto – od 43,09 zł do 1 gr;
  4. dla 181 produktów (184 pozycji obwieszczenia) wzrosną ceny detaliczne brutto – od 1 gr do 2,36 zł.

II. W ZAKRESIE LEKÓW STOSOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW LEKOWYCH I CHEMIOTERAPII

1) Zwiększy się dostępność leczenia w ramach programów lekowych i katalogu chemioterapii:

a) w ramach nowego programu lekowego Leczenie tyrozynemii typu I (HT-1) ICD-10 E70.2 refundacją zostanie objęty lek zawierający nityzynon (3 kody EAN). W programie, po spełnieniu kryteriów kwalifikacji, będą mogli być leczeni pacjenci z potwierdzonym rozpoznaniem tyrozynemii typu 1 (HT-1). Tym samym refundacją systemową zostanie objęte leczenie pacjentów dotychczas finansowane w drodze importu docelowego.

2) Zwiększy się także dostępność terapii w przypadku chorób, których leczenie jest już finansowane w ramach programów lekowych lub chemioterapii:

a) w ramach programu lekowego Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C (ICD-10 b 18.2)- załącznik B.2 do obwieszczenia zostanie poszerzony zakres wskazań refundacyjnych dla leku zawierającego peginterferon alfa-2a (1 kod EAN). Lek ten – dotychczas refundowany u dorosłych pacjentów – będzie dostępny również dla pacjentów od 5. roku życia. Poszerzy to dostępne opcje terapeutyczne dla najmłodszych pacjentów z aktywnym wirusowym zapaleniem wątroby typu C;

b) w ramach programu lekowego Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową (ICD-10 b 18.2) [załącznik B.71. do obwieszczenia] refundacją zostanie objęty lek zawierający sofosbuwir (1 kod EAN ) oraz lek zawierający sofosbuwir + ledipaswir (1 kod EAN).

Decyzja o objęciu refundacją nowych leków od 1 listopada 2015 r. poza tym, że poszerzy zakres opcji terapeutycznych i umożliwi dobór optymalnej terapii dla pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby typu C, u których potwierdzono obecność zakażenia genotypem 1 i 4 HCV, umożliwi bezinterferonową terapię pacjentów zakażanych genotypem 2,3,5,6 HCV, a przede wszystkim zapewni dostęp do leczenia pacjentom, u których stwierdzono ciężką niewydolność wątroby i chorym oczekującym na przeszczep wątroby.

3) Refundacją zostaną objęte kolejne leki zawierające substancje czynne: bortezomib (4 kody EAN), doksorubicyna (1 kod EAN), octan glatirameru (1 kod EAN), worykonazol (3 kody EAN).

4) Dla 13 leków zawierających 6 substancji czynnych stosowanych w chemioterapii i programach lekowych wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu:

– od 2457 zł do 3,80 zł.

Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia zawierający listę refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, która wejdzie w życie 1 listopada 2015 r.

Pakiet onkologiczny

Pakiet onkologiczny - zapoznaj się ze zmianami wprowadzonymi przez ministra zdrowia.

---
czytaj więcej
powrót do góry