Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Dodatkowe uprawnienia

---

Jeśli przysługują ci dodatkowe uprawnienia, musisz je potwierdzić. Aby to zrobić, przedstaw odpowiedni dokument lekarzowi, który wystawia ci receptę.

Dodatkowe uprawnienia na recepcie może też wpisać farmaceuta – w tym wypadku również musisz potwierdzić swoje uprawnienia, przedstawiając odpowiedni dokument.

Uwaga! Wyjątek stanowi uprawnienie do bezpłatnych leków z tytułu ukończenia 75 roku życia. W tym przypadku farmaceuta nie jest uprawniony do uzupełnienia recepty.

Symbole określające dodatkowe uprawnienia

Symbol Kogo dotyczy Dodatkowe uprawnienia
AZ Pracownicy i byli pracownicy zakładów produkujących wyroby zawierające azbest. Bezpłatne zaopatrzenie w leki związane z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście.
IB Inwalidzi wojenni oraz osoby represjonowane, ich małżonkowie pozostający na ich wyłącznym utrzymaniu, wdowy i wdowcy po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych oraz osoby represjonowane, uprawnione do renty rodzinnej, a także cywilne niewidome ofiary działań wojennych. Bezpłatne zaopatrzenie w leki w kategoriach dostępności „Rp” lub „Rpz” oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte refundacją, dopuszczone do obrotu na terytorium Polski.
IW Inwalidzi wojskowi. Bezpłatne – do wysokości limitu finansowania – zaopatrzenie w leki objęte wykazem leków refundowanych w kategoriach: lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny dostępny w aptece na receptę.
PO Żołnierze, którzy odbywają zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe, ćwiczenia wojskowe oraz pełnią służbę kandydacką, służbę przygotowawczą lub służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. O ile nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu z innego tytułu, przysługuje im bezpłatne – do wysokości limitu finansowania – zaopatrzenie w leki objęte refundacją w kategoriach: lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny dostępny w aptece na receptę oraz leki recepturowe.
IN Pacjenci inni niż ubezpieczeni, którzy mają prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. Uprawnienia, tak jak u osoby ubezpieczonej.
WP Żołnierze zawodowi, o których mowa w przepisach ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, w trakcie szkoleń poligonowych i ćwiczeń wojskowych (rejsów, lotów). Bezpłatne świadczenia zdrowotne i zaopatrzenie w:

  • refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne dostępne w aptece na receptę;
  • leki recepturowe;
  • określone w przepisach o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej leki oznaczone symbolem OTC (wydawane bez przepisu lekarza) oraz wyroby medyczne i ich wyposażenie.
Żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe, ćwiczenia wojskowe, kandydaci na żołnierzy zawodowych oraz pełniący służbę przygotowawczą lub służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Są objęci obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Bezpłatne zaopatrzenie w produkty lecznicze, wyroby medyczne i ich wyposażenie (inne niż oznaczone znakiem „Rp” – wydawane z przepisu lekarza), finansowane z części budżetu państwa, którą dysponuje minister obrony narodowej. Wykaz produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC i wyrobów wydawanych bezpłatnie oraz sposób i tryb ich finansowania określa rozporządzenie ministra obrony narodowej.
Żołnierze pełniący służbę przygotowawczą oraz członkowie ich rodzin. Uprawnienia przewidziane dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej i członków ich rodzin na zasadach określonych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
Absolwenci szkół wyższych odbywający przeszkolenie wojskowe oraz członkowie ich rodzin. Uprawnienia przewidziane dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej i członków ich rodzin na zasadach określonych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
Osoby odbywające służbę w obronie cywilnej, które zachorowały lub doznały uszczerbku na zdrowiu podczas lub w związku z jej odbywaniem albo w bezpośredniej drodze do miejsca jej odbywania lub w drodze powrotnej. Bezpłatne korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej podmiotów leczniczych. Świadczenia te finansują osobom nieobjętym powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym, podmioty, w których osoby te pełnią służbę.
Osoby odbywające zasadniczą służbę w obronie cywilnej i członkowie ich rodzin. Uprawnienia określone w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej.
Osoby wykonujące obowiązek szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony, które zachorowały lub doznały uszczerbku na zdrowiu podczas lub w związku z wykonywaniem tego obowiązku albo w bezpośredniej drodze do miejsca jego wykonywania lub w drodze powrotnej. Bezpłatne korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej podmiotów leczniczych, w zakresie określonym w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Osoby wykonujące świadczenia osobiste, które zachorowały lub doznały uszczerbku na zdrowiu podczas lub w związku z udzielaniem tych świadczeń albo w bezpośredniej drodze do miejsca ich wykonywania lub w drodze powrotnej. Bezpłatne korzystanie ze świadczeń podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami.
Żołnierze zawodowi, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2010 r. nr 90, poz. 593, z późn. zm.), skierowani do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa. Bezpłatne świadczenia zdrowotne oraz zaopatrzenie w produkty lecznicze oraz wyroby medyczne i ich wyposażenie.
ZK Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, Zasłużeni Honorowi Dawcy Przeszczepu. Bezpłatnie – do wysokości limitu finansowania – zaopatrzenie w leki objęte refundacją w kategoriach: lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny dostępny w aptece na receptę oraz zaopatrzenie w leki, zgodnie z wykazem leków określonym przez ministra zdrowia, które mogą stosować w związku z oddawaniem krwi lub szpiku albo innych regenerujących się komórek, tkanek i narządów.
S Osoby po ukończeniu 75 roku życia Bezpłatne leki (dotyczy leków wymienionych w części D wykazu leków refundowanych).

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich(Dz.U. z 2016 r., poz. 62 z późn. zm.)

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry