Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Zakładanie kont

---

Jako wnioskodawca możesz złożyć za pomocą Systemu Obsługi List Refundacyjnych:

 • wnioski objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu,
 • wnioski o podwyższenie i obniżenie ceny,
 • wnioski o skrócenie obowiązywania decyzji refundacyjnej.

Dzięki wprowadzeniu SOLR cały proces zostanie zinformatyzowany, a ty będziesz miał wgląd w dokumentację na poszczególnych etapach rozpatrywania wniosku.

 

Złóż wniosek o założenie konta w SOLR

Żeby złożyć wniosek o założenie konta w SOLR (wzór wniosku), musisz wcześniej założyć konto w Systemie Administracji P2. Dzięki niemu będziesz mógł m.in. sprawdzić swoje dane, resetować albo zmieniać hasło.

 

Jak wypełnić formularz o założenie konta w SOLR

 1. Oznaczenie wnioskodawcy (nazwa firmy)

Podaj nazwę podmiotu, na który mamy wysyłać decyzje refundacyjne. Wnioskodawcą może być:

  1. podmiot odpowiedzialny,
  2. przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego,
  3. podmiot uprawniony do importu równoległego
  4. wytwórca wyrobów medycznych, jego autoryzowany przedstawiciel, dystrybutor albo importer,
 1. Adres siedziby albo miejsca wykonywania działalności gospodarczej. Podaj ulicę, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość oraz kraj.
 2. Dane osoby upoważnionej – jest to osoba, która otrzyma uprawnienia Administratora Lokalnego Wnioskodawcy. Będzie mogła zarządzać kontami i uprawnieniami użytkowników danego podmiotu.
  • Uwaga: Aby aktywować Administratora Lokalnego Wnioskodawcy wystarczy złożyć jeden wniosek.
 3. Adres poczty elektronicznej osoby upoważnionej – użyj tego samego adresu, co przy zakładaniu konta na Portalu P2 SA.
  • Uwaga: System rozpoznaje wielkie i małe litery, zwróć szczególną uwagę na wpisywane znaki.
 4. Login do Systemu Administracji P2 – użyj tego samego loginu, co przy zakładaniu konta na Portalu P2 SA.
  • Uwaga: System rozpoznaje wielkie i małe litery, zwróć szczególną uwagę na wpisywane znaki.
 5. Podpisz formularz.
  • Jeśli składasz formularz wyłącznie w postaci elektronicznej, użyj podpisu kwalifikowanego albo Profilu Zaufanego.
  • Jeśli składasz formularz w postaci papierowej, musi on mieć podpis odręczny osoby umocowanej do działania w imieniu wnioskodawcy. Do wniosku papierowego załącz na nośniku elektronicznym (płyta CD, pamięć USB) wersję edytowalną dokumentu – najlepiej format pliku xls.

 

Gdzie przesłać wniosek

 • w przypadku wniosków papierowych – dostarcz wniosek do kancelarii Ministerstwa Zdrowia: ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa
 • w przypadku wniosków elektronicznych – prześlij wniosek za pomocą platformy ePUAP.

 

Załączniki do wniosku o założenie konta w SOLR

Do wniosku dołącz:

 • aktualny odpis z rejestru, do którego wnioskodawca jest wpisany, lub równoważny mu dokument wystawiony poza Polską, wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku;
  • jeśli jesteś wnioskodawcą zagranicznym dodatkowo dołącz tłumaczenie odpowiedniego dokumentu na język polski. Musi być ono sporządzone i poświadczone przez tłumacza przysięgłego albo sprawdzone i poświadczone przez tłumacza przysięgłego;
 • upoważnienie do reprezentowania wnioskodawcy (jeżeli dotyczy). Dołącz również potwierdzenie opłaty za złożenie pełnomocnictwa
 • dowód opłaty za założenie konta.

 

Opłata za złożenie wniosku

Opłata za złożenie wniosku o założenie konta w Systemie Obsługi List Refundacyjnych wynosi 500 zł.

Opłatę przelej na numer konta bankowego Ministerstwa Zdrowia:

69 1010 1010 0013 1322 3100 0000

W tytule przelewu podaj nazwę wnioskodawcy oraz dopisek: opłata za założenie konta SOLR.

 

Pełnomocnictwo

Opłata za złożone pełnomocnictwo wynosi 17 zł.

Opłatę przelej na konto Dzielnicy Śródmieście, Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa,

Bank Handlowy w Warszawie S.A., Goleszowska 6.

60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

 

Skąd będę wiedział czy aktywowałem konto

Po tym jak założysz konto, otrzymasz potwierdzenie na podany w formularzu adres email.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne,
 • Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych,
 • Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry