Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Minister Zdrowia
Łukasz Szumowski ---

Minister zdrowia uczestniczy w ustalaniu polityki państwa w zakresie ochrony zdrowia. Odpowiada za jej treść i realizację poprzez kierowanie działem administracji rządowej – zdrowie oraz wypełnianie zadań wyznaczonych mu przez prezesa Rady Ministrów. Minister zdrowia jest dysponentem części 46 budżetu państwa.

Inicjuje, opracowuje i realizuje politykę rządu w zakresie ochrony zdrowia między innymi poprzez przygotowywanie projektów aktów normatywnych, współpracę z innymi członkami Rady Ministrów, nadzorowanie działalności terenowych organów administracji rządowej i współdziałanie z samorządami zawodów medycznych, organizacjami społecznymi i przedstawicielami środowisk zawodowych i twórczych.

Prowadzi politykę ustaloną przez Radę Ministrów i koordynuje jej realizację za pośrednictwem organów, urzędów i jednostek organizacyjnych, które mu podlegają lub są przez niego nadzorowane.

 

Minister zdrowia wykonuje swoje zadania przy pomocy sekretarza stanu, podsekretarzy stanu, Gabinetu Politycznego Ministra oraz dyrektora generalnego Ministerstwa Zdrowia. Bezpośrednio inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

 1. Gabinet Polityczny Ministra,
 2. Biuro Ministra,
 3. Biuro Prasy i Promocji,
 4. Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 5. Departament Prawny,
 6. Wydział Ochrony Informacji Niejawnych.

 

Minister zdrowia sprawuje nadzór nad:

 1. Głównym Inspektorem Farmaceutycznym,
 2. Głównym Inspektorem Sanitarnym,
 3. Inspektorem do spraw Substancji Chemicznych,
 4. Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

a także nad działalnością jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:

 1. Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi,
 2. Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie,
 3. Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi,
 4. Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,
 5. Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie,
 6. Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie,
 7. Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie,
 8. Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
 9. Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie,
 10. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w Warszawie,
 11. uczelni medycznych.

 

Minister jest członkiem Rady Dialogu Społecznego.

Przy ministrze zdrowia działają organy opiniodawczo-doradcze:

 1. Kierownictwo Ministerstwa, w skład którego wchodzą stali członkowie: Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu, Główny Inspektor Sanitarny, Główny Inspektor Farmaceutyczny, Inspektor do spraw Substancji Chemicznych, Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Szef Gabinetu Politycznego Ministra i Dyrektor Generalny;
 2. Kolegium Ministra, w skład którego wchodzą członkowie kierownictwa oraz dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa, rzecznik prasowy i doradcy Ministra;
 3. komitet audytu.

W posiedzeniach Kierownictwa i Kolegium mogą uczestniczyć także inne niż wymienione powyżej osoby, zaproszone przez ministra.

Urodzony 3 czerwca 1972 roku.

Od listopada 2016 roku pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ukończył studia medyczne na Uniwersytecie Medycznym. Następnie rozpoczął pracę w Instytucie Kardiologii w Warszawie-Aninie. W 2002 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a w 2010 – doktora habilitowanego nauk medycznych. Od 2011 kierował zespołem specjalistycznym nauk o życiu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tytuł profesora otrzymał z rąk prezydenta Andrzeja Dudy w 2016 roku.

Kierował Kliniką Zaburzeń Rytmu Serca w Instytucie Kardiologii w Warszawie, gdzie przez wiele lat był członkiem rady naukowej. Pełnił liczne funkcje w europejskich i polskich towarzystwach naukowych. Należy do Europejskiego i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Współpracował z fundacją Kresy w Potrzebie – Polacy Polakom, zajmującą się pomocą obywatelom polskim pozostawionym poza wschodnimi granicami, w szczególności dzieciom z Grodna i Wołkowyska. Współpracował również z fundacją Serce dla Arytmii promującą wiedzę dla pacjentów i lekarzy w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia arytmii oraz ze Stowarzyszeniem Pacjentów Serce dla Arytmii.

Żonaty, ma czwórkę dzieci. W wolnym czasie zajmuje się żeglarstwem oraz narciarstwem. Gra również na pianinie i gitarze.

ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa
Numer pokoju: 162
Telefon: (22) 634 96 00
Fax:
(22) 634 92 13 (w godz. 8:00 – 16:00)
(22) 831 12 12 (po godz. 16:00)

Objęcie patronatem honorowym przez ministra zdrowia lub udział ministra w komitecie honorowym to wyróżnienia honorowe podkreślające szczególny charakter imprez lub wydarzeń o dużym znaczeniu dla promocji zdrowia oraz rozwoju ochrony zdrowia w Polsce.

Patronat honorowy ministra lub jego uczestnictwo w komitecie honorowym mogą być przyznane wydarzeniom lub przedsięwzięciom, które mają zasięg, rangę i znaczenie międzynarodowe,ogólnopolskie, ponadregionalne, a także tym, które wpisują się w tematykę zadań realizowanych przez resort zdrowia, a ich realizacja służy promocji zdrowia.

czytaj więcej


Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. 2013 poz. 743 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 poz. 392)

Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia (Dz.Urz.Min. Zdrow., poz. 32 z późn. zm.)

Uchwała nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. poz. 979)

Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 80)

Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 85)

Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 96)

Zarządzenie nr 109 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia (M. P. poz. 910)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2328)

Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 3)

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdr. 2018.19)

powrót do góry