Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Budżet

---

Budżet państwa składa się z 98 części odpowiadających poszczególnym jednostkom sektora rządowego oraz dla poszczególnych działów administracji rządowej. Minister zdrowia jest dysponentem 46 części budżetowej – Zdrowie. Dział ten obejmuje sprawy dotyczące:

  • ochrony zdrowia i zasad organizacji opieki zdrowotnej:
  • nadzoru nad produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro, wyposażeniem wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, aktywnymi wyrobami medycznymi do implantacji i produktami biobójczymi oraz nad kosmetykami w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;
  • organizacji i nadzoru nad systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne;
  • zawodów medycznych;
  • warunków sanitarnych i nadzoru sanitarnego (z wyłączeniem nadzoru nad żywnością), koordynacji bezpieczeństwa żywności, a w szczególności nadzoru nad jakością zdrowotną żywności w procesie produkcji i w obrocie oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością;
  • organizmów genetycznie zmodyfikowanych w zakresie wydawania decyzji zezwalających na wprowadzanie do obrotu nowej żywności oraz w zakresie wydawania zezwoleń na wprowadzanie do obrotu produktów leczniczych;
  • lecznictwa uzdrowiskowego;
  • koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie rzeczowych świadczeń leczniczych.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry