Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Zasady naboru do korpusu służby cywilnej w Ministerstwie Zdrowia

---

Możesz pracować w służbie cywilnej, jeżeli:

 • spełniasz wymagania niezbędne wymienione w ogłoszeniu,
 • złożysz kompletną ofertę w terminie,
 • ukończysz postępowanie naborowe z najlepszym wynikiem.

 

Gdzie znajdziesz informacje o wolnych stanowiskach

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
 2. w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia,
 3. w infokiosku przy ul. Miodowej 15 w Warszawie.

 

Jakie dokumenty musisz złożyć

 • list motywacyjny- własnoręcznie podpisany
 • życiorys (CV)
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • oświadczenie, że korzystasz z pełni praw publicznych – własnoręcznie podpisane
 • oświadczenie, że nie jesteś skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie i nieskazaniu za umyślne przestępstwo skarbowe – własnoręcznie podpisane
 • oświadczenie, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji – własnoręcznie podpisane
 • kopia dokumentu, który potwierdza twoje polskie obywatelstwo lub oświadczenie, że jesteś obywatelem polskim
  • jeżeli jesteś cudzoziemcem, możesz zostać zatrudniony na niektórych stanowiskach, jeśli złożysz dokument potwierdzający znajomość języka polskiego
 • kopie dokumentów, które potwierdzają wymagany staż pracy lub doświadczenie
  • staż pracy/doświadczenie zawodowego musisz potwierdzić kopiami: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zakresów obowiązków, opisów stanowisk, ocen okresowych, opinii czy referencji;
 • kopie dokumentów, które potwierdzają znajomość języka obcego
  • jeżeli na stanowisku pracy wymagana jest znajomość języka obcego, musisz dołączyć kopie dokumentów o znajomości tego języka na wymaganym poziomie;
 • uprawnienia
  • jeżeli na danym stanowisku pracy wymagane jest posiadanie określonych uprawnień, musisz dołączyć kopie dokumentów, które potwierdzają, że je masz;
 • tłumaczenia dokumentów sporządzonych w języku obcym
  • do dokumentów w języku obcym, dołącz kopie w języku polskim potwierdzone przez tłumacza przysięgłego. Wyjątkiem są certyfikaty potwierdzające znajomość języka obcego;
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność

Pamiętaj: Kompletna aplikacja musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Jeśli złożysz dodatkowe dokumenty i oświadczenia, będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełnienia wymagań dodatkowych.

 

Informacja dla osób niepełnosprawnych

Jeśli jesteś osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności dołącz do aplikacji kopię dokumentu potwierdzającą niepełnosprawność. Jako osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności będziesz traktowana na równi z pozostałymi kandydatami ubiegającymi się o dane stanowisko.

Komisja wyłania nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów. Jeśli znajdziesz się wśród pięciu najlepszych kandydatów masz pierwszeństwo w zatrudnieniu.

 

Gdzie złożyć aplikację

 • osobiście w Kancelarii Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej 15 w godz. 8.15-16.15
 • przesłać pocztą na adres:

Ministerstwo Zdrowia

Biuro Kadr

Miodowa 15, 00-952 Warszawa

 

Kiedy złożyć aplikację

Termin składania aplikacji znajdziesz w ogłoszeniu o naborze. Jeśli prześlesz dokumenty pocztą, o dotrzymaniu terminu zadecyduje data stempla pocztowego.

Uwaga: Jeśli spełniłeś wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu, to powiadomimy cię telefonicznie lub e-mailowo o terminie kolejnego etapu naboru.

 

Twoja oferta jest rozpatrywana, kiedy:

 • złożona została w terminie.
 • zawiera stanowisko, nazwę komórki organizacyjnej, numer ogłoszenia,
 • zawiera wszystkie wymagane dokumenty wskazane w ogłoszeniu.

 

Dodatkowe informacje

Każde ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy zawiera informacje o:

 • proponowanym wynagrodzeniu według mnożnika kwoty bazowej,
 • metodach i technikach naboru.

 

Zasady przeprowadzania naboru do korpusu służby cywilnej

Nabór do służby cywilnej jest otwarty i konkurencyjny.

 

Podstawy prawne przeprowadzania naboru do korpusu służby cywilnej

 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2016r., poz. 1345, z późn. zm.).

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry