Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Działania antykorupcyjne

---

Co to jest program polityki zdrowotnej

Program polityki zdrowotnej (Program) to zespół zaplanowanych działań z zakresu opieki zdrowotnej, które są oceniane jako skuteczne, bezpieczne i uzasadnione. Program polega na:

 • wykrywaniu i zrealizowaniu określonych potrzeb zdrowotnych,
 • poprawie stanu zdrowia określonej grupy pacjentów.

Programy są:

 • opracowywane,
 • wdrażane,
 • realizowane,
 • i finansowane,

przez ministrów oraz jednostki samorządu terytorialnego.

 

Czego dotyczą programy polityki zdrowotnej

Programy polityki zdrowotnej dotyczą w szczególności:

 • ważnych zjawisk epidemiologicznych,
 • ważnych problemów zdrowotnych,
 • wdrożenia nowych procedur medycznych i działań profilaktycznych.

 

Kto realizuje programy polityki zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia

Programy polityki zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia realizują:

 • Departament Polityki Zdrowotnej,
 • Departament Matki i Dziecka.

Zobacz również: Wykaz programów

Czym jest Komisja Konkursowa i jakie są jej zadania

Komisja wybiera najbardziej korzystne oferty na:

 • realizatora,
 • koordynatora programu.

Następnie przedstawia je Ministrowi Zdrowia i proponuje, aby przyznać im środki pieniężne w określonej wysokości.

Komisja Konkursowa składa się z co najmniej 5 osób.

 

Kto nie może brać udziału w pracach Komisji Konkursowej

Z prac komisji we wszystkich etapach wyłączana jest osoba, która:

 • wchodzi w skład organów statutowych lub pełni funkcję kierowniczą u oferenta lub u jego przedstawiciela. A także:
  • jest lub była przedstawicielem tych osób,
  • jest albo była w roku, który poprzedzał udział w pracach komisji, związana stosunkiem pracy z którymkolwiek oferentem,
 • jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej, krewnym bocznym do czwartego stopnia, powinowatym bocznym do drugiego stopnia lub pozostaje
  we wspólnym pożyciu z osobą, która wchodzi w skład organów statutowych lub pełni funkcje kierownicze u oferenta lub jego przedstawiciela,
 • jest związana z osobą, która wchodzi w skład organów statutowych lub pełni funkcje kierownicze u oferenta w podmiocie, który wykonuje działalność leczniczą, którego dotyczy oferta lub przedstawicielem którejkolwiek z tych osób, stosunkiem przysposobienia, opieki lub kurateli,
 • jest związana z oferentem stosunkiem prawnym, który wynika z umowy o pracę, wyboru, mianowania, powołania lub umowy cywilnoprawnej lub stosunkiem służby,
 • brała udział w przygotowaniu dokumentacji oferty chociażby jednego oferenta,
 • jest wspólnikiem lub posiada akcje lub udziały w spółce oferenta lub spółce, która dominuje względem oferenta lub jest od niego zależna,
 • jest stroną w umowie spółki cywilnej, której stroną jest także oferent.

 

W jakich innych sytuacjach członkowie komisji mogą zostać wyłączone

Członkowie Komisji oraz osoby, których opinii komisja może zasięgać, mogą zostać wyłączone z udziału w jej pracach przez przewodniczącego, jeżeli między nimi
a jednym z oferentów, osobą wchodzącą w skład organów statutowych lub pełniącą funkcje kierownicze u oferenta lub przedstawicielem oferenta zachodzi stosunek osobisty, który mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Jeżeli sytuacja ta dotyczy przewodniczącego, wyłączenia dokonuje, na jego wniosek, członek kierownictwa Ministerstwa Zdrowia nadzorujący właściwy departament.

Uwaga: powody wyłączenia od udziału w pracach komisji są ważne także po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

W jaki sposób członkowie komisji mają wykonywać swoje obowiązki

Członkowie komisji oraz osoby, których opinii komisja może zasięgać, mają wykonywać swoje obowiązki z zachowaniem:

 • bezstronności,
 • poufności danych i informacji zawartych w ofertach.

Podczas pierwszego posiedzenia komisji, przed przystąpieniem do oceny ofert, należy podpisać deklarację bezstronności i poufności. Deklaracja odnosi się do każdej oferty i jest składana po zapoznaniu się z listą oferentów.

 

Kontakt w sprawie programów polityki zdrowotnej

Departament Polityki Zdrowotnej, tel. 22 6349 572, e-mail: dep-pz@mz.gov.pl

Departament Matki i Dziecka, tel. 22 53 00 383, e-mail: dep-md@mz.gov.pl

 

Podstawy prawne

Służba przygotowawcza

Pracownicy, którzy rozpoczynają pracę w służbie cywilnej, muszą odbyć służbę przygotowawczą. Jej celem jest przygotowanie ich do właściwego wykonywania obowiązków.

W ramach służby przygotowawczej w Ministerstwie Zdrowia (MZ) obowiązkowa jest praktyka odbywana w Wieloosobowym Stanowisku Pracy do Spraw Monitorowania Działań Antykorupcyjnych w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skarg.

Podczas praktyki pracownicy otrzymują materiały edukacyjne oraz poznają m.in.:

 • stan prawny dotyczący korupcji,
 • rozwiązania antykorupcyjne, które obowiązują w MZ.

 

Oświadczenie

Wszyscy pracownicy MZ muszą złożyć pisemne oświadczenie, że zapoznali się z treścią zarządzenia Nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej.

 

Zakładka „Działania Antykorupcyjne”

W Intranecie MZ (wewnętrznej stronie informacyjnej) znajduje się zakładka, która dotyczy przeciwdziałania korupcji. Zostały w niej umieszczone informacje o:

 • materiałach edukacyjnych.

 

Doradca etyczny

W MZ został wyznaczony doradca etyczny. Do jego zadań należy:

 • doradzanie i przekazywanie informacji pracownikom w sprawie właściwego postępowania i zagadnień etycznych,
 • prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych, które dotyczą kwestii etycznych i walki z korupcją,
 • wspieranie, opiniowanie i inicjowanie działań dotyczących przeciwdziałania i zapobiegania korupcji w urzędzie.

 

Szkolenia

 1. Na wszystkich pracowników MZ został nałożony obowiązek ukończenia szkolenia e-learningowego „Korupcja w administracji publicznej”, które zostało opracowane i udostępnione przez Centralne Biuro Antykorupcyjne.
 2. W MZ został opracowany wykaz stanowisk, które są narażone na korupcję. Osoby zatrudnione na tych stanowiskach, uczestniczą w szkoleniach. Szkolenia te dotyczą m.in.:
 • etyki urzędniczej,
 • przeciwdziałania korupcji,
 • zamówień publicznych,
 • kontroli zarządczej.

 

Obowiązek składania oświadczeń majątkowych

Urzędnicy służby cywilnej oraz wszystkie osoby zatrudnione w MZ na stanowisku co najmniej głównego specjalisty składają oświadczenia majątkowe.

 

Księga Gości Zewnętrznych

Pracownicy każdej komórki organizacyjnej MZ prowadzą Księgę Gości Zewnętrznych, w której zapisują wszystkie spotkania z gośćmi zewnętrznymi.

Spotkania są zgłaszane ochronie MZ. Ochrona jest informowana o:

 • uczestnikach spotkania,
 • terminie,
 • miejscu, w którym ma się ono odbyć,
 • numerze rejestracyjnym i marce pojazdu, jeśli gość będzie parkował na terenie MZ.

Pracownik, który organizuje spotkanie, przyprowadza gości z recepcji na miejsce spotkania, a po jego zakończeniu odprowadza ich do wyjścia z budynku MZ.

 

Procedura postępowania z prezentami

W ministerstwie obowiązuje Procedura postępowania z prezentami. Zgodnie z tą procedurą na pracowników MZ został nałożony ogólny zakaz przyjmowania prezentów, niezależnie od ich wartości. Procedura ta reguluje:

 • definicję prezentu,
 • sposób postępowania przez pracownika przy zetknięciu się z próbą wręczenia prezentu;
 • sposób postępowania pracownika w przypadku otrzymania prezentu,
 • sposób postępowania przez komórki organizacyjne z prezentami przekazanymi przez pracowników,
 • kwestie odpowiedzialności za naruszenie przepisów zarządzenia.

 

Procedura postępowania w sytuacjach korupcyjnych

W MZ obowiązuje Procedura postępowania w sytuacjach korupcyjnych. Jej celem jest zapewnienie szybkiej i skutecznej reakcji na zdarzenia korupcyjne lub podejrzenie takich zdarzeń. Procedura ta reguluje:

 • definicję korupcji, korzyści majątkowej i osobistej,
 • sposób postępowania przez pracownika w sytuacji znalezienia się w sytuacji zagrożenia korupcyjnego,
 • sposób postępowania pracownika w sytuacji zetknięcia się ze zdarzeniem korupcyjnym,
 • sposób postępowania pracownika w przypadku wystąpienia podejrzenia korupcji,
 • środki, które zapewniają skuteczne przeciwdziałanie zagrożeniu korupcyjnemu,
 • kwestie odpowiedzialności pracownika za przyjęcie jakiejkolwiek nienależnej korzyści.

 

Podstawy prawne

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry