Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Procedury antykorupcyjne

---

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy (Fundusze Szwajcarskie) to forma bezzwrotnej pomocy zagranicznej, którą Szwajcaria przyznała Polsce w ramach pomocy dla 10 państw członkowskich Unii Europejskiej (UE), które przystąpiły do niej 1 maja 2004 roku.

W 2010 r. do Funduszy Szwajcarskich przystąpili także nowi członkowie UE – Bułgaria i Rumunia. Fundusze Szwajcarskie przewidują przyznanie Polsce niemal połowy środków (ok. 489 mln franków szwajcarskich).

 

Cel Funduszy Szwajcarskich

Fundusze Szwajcarskie mają zmniejszyć różnice społeczno-gospodarcze, które istnieją pomiędzy:

 • Polską a wyżej rozwiniętymi państwami UE oraz
 • ośrodkami miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym na terytorium Polski.

 

 1. Fundusze Szwajcarskie wspierają promocję zdrowego stylu życia:
 • zapobieganie nadwadze i otyłości,
 • poprawę zdrowia jamy ustnej u małych dzieci,
 • zapobieganie zakażeniom HCV,
 • przeciwdziałanie uzależnieniom.

Wspomniane wyżej projekty są realizowane w całym kraju. Skierowane są do ogółu społeczeństwa, ale w sposób szczególny do:

 • dzieci i młodzieży,
 • kobiet w ciąży,
 • pracowników sektora ochrony zdrowia.

2. Z Funduszy Szwajcarskich finansowane są projekty, które mają podnieść poziom usług w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w województwach:

 • świętokrzyskim,
 • lubelskim,
 • podkarpackim,
 • małopolskim.

 

Kto wskazuje programy realizowane w ramach Funduszy Szwajcarskich

W ramach Funduszy Szwajcarskich realizowane są programy wskazane przez Ministra Zdrowia oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Programy te są zgłaszane w procedurze pozakonkursowej.

 

Kto może skorzystać z Funduszy Szwajcarskich

Beneficjentami Funduszy Szwajcarskich są:

 • instytucje sektora publicznego i prywatnego,
 • organizacje pozarządowe.

Instytucje realizujące należą głównie do sektora finansów publicznych.

 

Jakie rozwiązania antykorupcyjne zostały przyjęte w Ministerstwie Zdrowia

 1. Ocenę formalną wniosków przeprowadziło dwóch pracowników Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia Ministerstwa Zdrowia.
 2. Ocenę merytoryczną przeprowadzili eksperci, którzy podpisali deklarację bezstronności i poufności.
 3. W ramach monitoringu realizowanych projektów MZ kontroluje dokumenty sprawozdawcze. Kontrole prowadzi dwóch pracowników MZ. Wizyty monitorujące realizację projektów również odbywają się przy udziale co najmniej dwóch osób. Zasada dwóch par oczu pozwala podwójnie:
 • sprawdzić poprawność dokumentów,
 • zweryfikować realizację projektów,
 • wyeliminować zagrożenia korupcją.
 1. W spotkaniach organizowanych w MZ z przedstawicielami Instytucji Realizujących bądź innych podmiotów zewnętrznych, ze strony MZ biorą udział co najmniej dwie osoby.

 

Weryfikacja dokumentacji, która dotyczy zamówień publicznych

Weryfikacja polega na sprawdzeniu zgodności przeprowadzonych postępowań z dokumentami programowymi oraz Prawem zamówień publicznych. Szczególnie ważne są:

 • równe traktowanie wykonawców,
 • zachowanie uczciwej konkurencji.

Weryfikacja jest przeprowadzana przez Instytucje Realizujące/Partnerów/Beneficjentów końcowych.

 

Czym jest klauzula antykorupcyjna

Klauzula antykorupcyjna służy zwiększeniu przejrzystości i przeciwdziałaniu korupcji. Jest ona częścią dokumentacji przetargowej. Wzór klauzuli antykorupcyjnej stanowi załącznik do Umowy o dofinansowanie. Klauzula ta została wprowadzona w Umowie Ramowej pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Szwajcarską Radą Federalną.

Uwaga: w czynnościach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku powołania komisji przetargowej –
w posiedzeniach komisji, mogą uczestniczyć w charakterze obserwatorów:

 • przedstawiciele Szwajcarii lub
 • Ministerstwa Rozwoju (Krajowej Instytucji Koordynującej).

 

Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Wytyczne opisują, jak należy udzielać oraz dokumentować realizowane zamówienia. Wytyczne muszą być stosowane przez Ministerstwo Zdrowia oraz Instytucje Realizujące/Partnerów/beneficjentów w przypadku zakupów o wartości poniżej 30 tys. euro.

W wytycznych Minister Rozwoju Regionalnego podkreślił, że zamawiający:

 • jest zobowiązany do tego, by wydatki w ramach projektu, bez względu na wartość zamówienia:
  • były celowe oraz
  • oszczędne,
  • by umożliwiały terminowe zrealizowanie zadań,
 • musi przestrzegać zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, a także zasad:
  • konkurencyjności,
  • równego traktowania,
  • jawności.

Uwaga: Zobacz wytyczne oraz inne dokumenty, które opisują system zarządzania i wdrażania Funduszy Szwajcarskich.

 

Dodatkowe informacje w sprawie Funduszy Szwajcarskich

 

Kontakt w sprawie Funduszy Szwajcarskich

Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia

e-mail: dep-fz@mz.gov.pl

telefon: 22 53 00 238, 22 53 00 360

 

Podstawy prawne:

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MFEOG) i Norweski Mechanizm Finansowy (NMF) są formami bezzwrotnej pomocy zagranicznej, którą Norwegia, Islandia i Liechtenstein przyznały nowym członkom Unii Europejskiej (UE). Fundusze te są związane z przystąpieniem Polski do UE wraz z jednoczesnym wejściem do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE oraz Islandia, Liechtenstein, Norwegia).

Obecnie jest realizowana druga edycja MFEOG i NMF. Poprzednia edycja dotyczyła okresu 2004-2009.

 

Cele MFEOG i NMF

Głównymi celami MFEOG i NMF są:

 1. Zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 2. Wzmacnianie stosunków dwustronnych między państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem.

 

Jaką rolę odgrywa Ministerstwo Zdrowia w realizacji MFEOG i NMF

Ministerstwo Zdrowia (MZ) jest:

 • Instytucją Pośredniczącą dla Priorytetu Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem realizowanego w ramach MFEOG i NMF 2004-2009,
 • Operatorem Programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych realizowanego w ramach MFEOG i NMF 2009-2014,
 • Operatorem Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu realizowanego w ramach NMF 2009-2014.

 

Priorytet Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem realizowany w ramach MFEOG i NMF 2004-2009

Celem Priorytetu Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem realizowanego w ramach MFEOG i NMF 2004-2009 była poprawa warunków zdrowotnych społeczeństwa poprzez m.in.:

 • programy promocji zdrowia i profilaktyki,
 • podniesienie jakości usług w jednostkach ochrony zdrowia,
 • zwiększenie dostępności i usprawnienie podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej.

Fundusze przeznaczone były w:

 • 70 proc. na działania inwestycyjne,
 • 30 proc. na część tzw. miękką, czyli np.:
  • badania profilaktyczne,
  • szkolenia.

 

Program PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych (MFEOG i NMF 2009-2014)

Program PL07 powstał, by ułatwić dopasowanie lokalnych rozwiązań w ochronie zdrowia do potrzeb zdrowotnych w obliczu zmian warunków demograficznych.

Program PL07 jest skoncentrowany na:

 • opiece perinatalnej (obejmującej profilaktykę oraz leczenie matki, płodu i dziecka),
 • opiece długoterminowej oraz opiece nad osobami starszymi,
 • profilaktyce chorób nowotworowych.

 

Program PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu (NMF 2009-2014)

Program PL13 powstał, aby:

 • określić przyczyny występowania społecznych nierówności w zdrowiu,
 • ograniczyć występowanie tych nierówności w perspektywie lokalnej.

Program PL13 składa się z:

 • projektu predefiniowanego,
 • projektów pilotażowych, w ramach których realizowane są działania dotyczące zdrowia publicznego w wybranych powiatach.

Ogólnym celem Programu PL13 jest poprawa stanu zdrowia społeczeństwa przez ograniczenie nierówności wywołanych czynnikami społecznymi.

Program PL13 jest realizowany we współpracy z Norweskim Dyrektoriatem do Spraw Zdrowia.

 

Obszary realizacji programów w ramach MFEOG i NMF narażone na korupcję

Obszarami narażonymi na korupcję są:

 • zadania związane z naborem i oceną wniosków złożonych w ramach konkursów o dofinansowanie projektów,
 • prowadzenie postępowań w zakresie udzielenia zamówień publicznych m.in. tych, które dotyczą:
  • wyboru wykonawców działań Funduszu Współpracy Dwustronnej,
  • działań promocyjnych i ekspertyz.

 

Mechanizmy przeciwdziałania korupcji

Mechanizmy antykorupcyjne ograniczają niebezpieczeństwo wystąpienia zdarzeń o charakterze korupcyjnym. Głównymi mechanizmami stosowanymi przy realizacji programów w ramach MFEOG i NMF są:

 1. Przy naborze wniosków:
 • każda osoba, która ocenia wnioski pod kątem formalnym i merytorycznym, musi podpisać deklarację o bezstronności i poufności,
 • ocenę wydają co najmniej dwie osoby (zasada dwóch par oczu),
 • karty oceny sprawdza sekretarz Zespołu Oceniającego.
 1. Przy postępowaniach w ramach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych.
 2. Opisy stanowisk pracy osób odpowiedzialnych za bezpośredni nadzór nad projektami wdrażanymi w ramach wspomnianych programów zawierają informacje o zagrożeniu korupcją.
 3. MZ (Operator Programu):
 • monitoruje projekty,
 • posiada system wykrywania, raportowania i korekty nieprawidłowości.
 1. Kontrole na miejscu realizacji projektu i po jego zakończeniu przeprowadza co najmniej dwuosobowy Zespół Kontrolujący (zasada 2 par oczu).

 

Dodatkowe informacje w sprawie MFEOG i NMF

 

Kontakt w sprawie MFEOG i NMF

Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia

e-mail: dep-fz@mz.gov.pl

telefon: 22 53 00 238

 

Podstawy prawne

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ) to największy program Unii Europejskiej.

Ze wsparcia ze środków POIiŚ mogą skorzystać:

 • placówki ratownictwa medycznego zapewniające szybką pomoc w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia – Szpitalne Oddziały Ratunkowe (SOR), centra urazowe, lądowiska lub lotniska przy SOR-ach oraz bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,
 • ponadregionalne, wysokospecjalistyczne ośrodki medyczne, które zajmują się leczeniem i diagnostyką:
  • chorób cywilizacyjnych, które stanowią największe problemy zdrowotne osób dorosłych (m.in. układu krążenia, układu oddechowego, nowotworowych),
  • z zakresu ginekologii, położnictwa, neonatologii (leczenie noworodków), pediatrii oraz innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci.

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) jest jednym z 6 programów realizowanych w Polsce w latach 2014-2020.

POWER obejmuje m.in.:

 • wdrożenie i rozwój programów profilaktycznych dla osób w wieku aktywności zawodowej w zakresie chorób, które wpływają negatywnie na zasoby pracy,
 • wdrożenie działań projakościowych i rozwiązań organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia, które ułatwią dostęp do usług zdrowotnych:
  • niedrogich,
  • trwałych,
  • wysokiej jakości.

 

Polityka antykorupcyjna w ramach funduszy unijnych

Polityka antykorupcyjna POWER określa m.in., że Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia Ministerstwa Zdrowia (DFE MZ):

 • kieruje się zerową tolerancją wobec korupcji i nadużyć finansowych,
 • propaguje kulturę, która zniechęca do nieuczciwości oraz ułatwia zapobieganie nadużyciom finansowym i ich wykrywanie (pracownicy są zobowiązani do stosowania najwyższych standardów uczciwości i etycznego postępowania przy wykonywaniu swoich obowiązków, ustanowiona jest także metodyka przyjmowania przedstawicieli Beneficjentów),
 • tworzy procedury, które pomogą wykrywać nadużycia finansowe i powiązane z nimi przestępstwa oraz zapewnią podejmowanie właściwych działań np. poprzez procedurę zwalczania w instytucji konfliktu interesów oraz  zapewnienie ochrony sygnalistów (osób, które w dobrej wierze przekazują informacje o podejrzeniu występowania nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w procesie wdrażania funduszy unijnych).

 

Dodatkowe informacje w sprawie POIiŚ i POWER

 

Kontakt w sprawie POIiŚ i POWER

Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia Ministerstwa Zdrowia

e-mail: dep-fz@mz.gov.pl

telefon: 22 53 00 238 lub 22 53 00 360

 

Czytaj więcej

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry