Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019

---

Program jest strategią antykorupcyjną. Jego celem jest ograniczenie poziomu korupcji przez:

 • wzmocnienie działań zapobiegawczych i edukacyjnych wśród społeczeństwa i administracji publicznej,
 • zwiększenie skuteczności zwalczania korupcji.

 

Jak realizowany jest Program

Program jest realizowany na czterech poziomach:

 1. koordynatorów (osoby w ministerstwach i urzędach centralnych, które są zaangażowane w jego realizację),
 2. grup roboczych (powoływane do realizacji zadań, które przewiduje Program),
 3. Międzyresortowego Zespołu ds. Koordynacji i Monitorowania Wdrażania Programu (Zespołu),
 4. Rady Ministrów.

Zespół odpowiada za wdrożenie Programu, a jego przewodniczącym jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Jakie zadania są realizowane w ramach Programu

W ramach Programu realizowanych jest 19 zadań.

16 zadań dotyczy działań zapobiegawczych i edukacyjnych:

 • legislacyjnych,
 • zarządczych, w tym organizacyjnych oraz
 • edukacyjnych,

3 zadania odnoszą się do wzmocnienia zwalczania korupcji.

Dodatkowo Program zakłada podjęcie ponad 60 działań przez administrację rządową.

 

Zadania Ministerstwa Zdrowia w związku z Programem

Ministerstwo Zdrowia (MZ) odpowiada przede wszystkim za zadanie 7: wzmocnienie przeciwdziałania korupcji w systemie ochrony zdrowia.

Jego realizacji będzie służyć analiza potrzeb i działań (w tym w zakresie przepisów prawnych) w sprawie:

 • podziału środków publicznych przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia na:
  • kontraktowanie usług medycznych,
  • refundację leków, zaopatrzenia ortopedycznego i materiałów pomocniczych,
 • realizacji zamówień publicznych:
  • na zakup i dostawę sprzętu i aparatury medycznej oraz
  • zlecanie wykonywania usług medycznych podmiotom zewnętrznym,
  • rejestracji leków,
 • kontaktów:
  • pacjent – personel medyczny,
  • lekarz/organizacje zawodowe środowisk medycznych – firmy farmaceutyczne.

Opracowane w wyniku analizy zalecenia, mają zostać wdrożone.

 

Z kim możesz skontaktować się w sprawie Programu

Za koordynowanie i monitorowanie wdrożenia Programu w MZ oraz w jednostkach podległych Ministrowi Zdrowia lub przez niego nadzorowanych odpowiedzialny jest:

Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg – Wieloosobowe Stanowisko Pracy do Spraw Monitorowania Działań Antykorupcyjnych.

Telefon: 22 53 00 130/22 53 00 129.

 

Podstawa prawna

Uchwała nr 37 Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 (M.P. poz. 299).

 

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry