Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

O zawodzie farmaceuty

---

Menu

Do samorządu aptekarskiego należą farmaceuci, którzy mają prawo wykonywania zawodu i są na liście członków jednej z okręgowych izb aptekarskich.

 

Skład samorządu aptekarskiego

Samorząd aptekarski składa się z:

 • Naczelnej Izby Aptekarskiej,
 • 20 okręgowych izb aptekarskich.

 

Zadania samorządu aptekarskiego:

 • dba o to, żeby farmaceuci należycie wykonywali swój zawód,
 • reprezentuje zawód aptekarza,
 • integruje środowisko zawodowe,
 • współpracuje z innymi instytucjami w doskonaleniu zawodowym farmaceutów.

 

Czym zajmuje się samorząd aptekarski:

 • ustala zasady etyki zawodowej i postępowania moralnego (deontologii),
 • zajmuje się doskonaleniem zawodowym farmaceutów,
 • opiniuje projekty aktów prawnych, które dotyczą produktów leczniczych, aptek i wykonywania zawodu,
 • wydaje opinie w sprawach uzyskania zezwolenia bądź jego cofnięcia na prowadzenie apteki lub hurtowni,
 • prowadzi postępowanie przeciwko farmaceucie, który naruszył zasady etyki zawodowej,
 • może zawiesić lub pozbawić prawa wykonywania zawodu,
 • prowadzi badania dotyczące służb farmaceutycznych i wykonywania zawodu farmaceuty,
 • prowadzi rejestr farmaceutów.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1496), która ustala zakres działalności samorządu aptekarskiego.

Wykonywanie zawodu farmaceuty ma na celu ochronę zdrowia publicznego i obejmuje udzielanie usług farmaceutycznych polegających w szczególności na:

 1. sporządzaniu i wytwarzaniu produktów leczniczych,
 2. ocenie jakości leków recepturowych, leków aptecznych i leków gotowych,
 3. wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
 4. sporządzaniu leków recepturowych i leków aptecznych w aptekach,
 5. sprawowaniu nadzoru nad wytwarzaniem, obrotem, przechowywaniem, wykorzystaniem i utylizacją produktów leczniczych i wyrobów, o których mowa w pkt 3,
 6. udzielaniu informacji i porad dotyczących działania i stosowania produktów leczniczych i wyrobów, o których mowa w pkt 3, będących przedmiotem obrotu w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych.

Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz.U. 2014 r. poz. 1429 z późń. zm.)

Farmaceuta ma obowiązek przestrzegać zasad etyki zawodowej. Zgodnie z przepisami Kodeksu Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej najważniejszym zadaniem farmaceuty jest troska o zdrowie pacjenta.

 

Błąd farmaceuty

Jeśli farmaceuta naruszył zasady etyki zawodowej, możesz wystąpić o wszczęcie postępowania przeciwko niemu. Prowadzą je organy samorządu aptekarskiego:

 • okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej,
 • okręgowy sąd aptekarski.

 

Skarga na farmaceutę

Jeżeli chcesz złożyć skargę na farmaceutę, wyślij zgłoszenie do okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Zbada on Twoją sprawę i podejmie decyzję, czy powinna zostać skierowana do sądu aptekarskiego.

 

Odwołanie od orzeczenia okręgowego sądu lekarskiego

Możesz odwołać się od orzeczenia okręgowego sądu aptekarskiego do Naczelnego Sądu Aptekarskiego. Od prawomocnego orzeczenia Naczelnego Sądu Aptekarskiego możesz złożyć kasację do Sądu Najwyższego.

 

Sąd aptekarski może orzec następujące kary:

 • upomnienie;
 • naganę;
 • zawieszenie prawa wykonywania zawodu farmaceuty na okres od trzech miesięcy do trzech lat;
 • pozbawienie prawa wykonywania zawodu farmaceuty.

 

Doniesienie do prokuratury oraz odszkodowania

Jeżeli złożyłeś skargę na farmaceutę do okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, możesz jednocześnie złożyć doniesienie do Prokuratury. Równocześnie, w postępowaniu cywilnym możesz domagać się odszkodowania lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub szkodę.

 

Podstawa prawna

 • Kodeks Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej, rozdział 5 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1496)

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry