Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Kształcenie podyplomowe

---

Menu

Będąc fizjoterapeutą możesz uzyskać tytuł specjalisty po odbyciu szkolenia specjalizacyjnego, ustalonego programem specjalizacji i zdaniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Fizjoterapeutów (PESFZ). Program specjalizacji zawiera:

 1. założenia organizacyjno-programowe, określające:
  1. cele szkolenia,
  2. uzyskane kompetencje zawodowe,
  3. sposób organizacji szkolenia specjalizacyjnego;
 2. okres szkolenia specjalizacyjnego, w tym liczbę godzin stażu podstawowego;
 3. szczegółowy zakres wymaganej wiedzy teoretycznej i wykaz umiejętności praktycznych będących przedmiotem szkolenia specjalizacyjnego;
 4. moduły szkolenia specjalizacyjnego oraz formy i metody kształcenia stosowane w ramach modułów, w tym:
  1. kursy obejmujące szczegółowy zakres wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych będących przedmiotem kursu, zwane dalej „kursami”, oraz ich wymiar godzinowy, w tym kurs w zakresie prawa medycznego,
  2. staże kierunkowe obejmujące określony zakres wymaganych umiejętności praktycznych będących przedmiotem stażu kierunkowego oraz miejsce, liczbę godzin i sposób zaliczenia poszczególnych staży kierunkowych;
 5. formy i metody samokształcenia, w tym przygotowanie opracowań teoretycznych, pracy poglądowej lub pracy oryginalnej, której temat odpowiada programowi specjalizacji;
 6. metody oceny wiedzy teoretycznej i nabytych umiejętności praktycznych, w tym:
  1. kolokwium z zakresu wiedzy teoretycznej objętej programem danego modułu,
  2. sprawdzian z zakresu określonego programem kursu,
  3. kolokwium z zakresu wiedzy teoretycznej i sprawdzian umiejętności praktycznych objętych programem stażu kierunkowego,
  4. ocenę złożonych opracowań teoretycznych, pracy poglądowej lub pracy oryginalnej.

Opłatę za szkolenie specjalizacyjne i PESFZ ponosi każdy fizjoterapeuta odbywający specjalizację. Wysokość opłaty za szkolenie specjalizacyjne ustala kierownik jednostki szkolącej. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż planowane koszty związane z przeprowadzeniem szkolenia specjalizacyjnego. Opłata stanowi przychód jednostki szkolącej. Minister właściwy do spraw zdrowia może, w ramach środków budżetu państwa, których jest dysponentem, dofinansować koszty związane ze szkoleniem specjalizacyjnym fizjoterapeutów. Szkolenie specjalizacyjne w ramach kształcenia podyplomowego jest prowadzone przez podmioty, zwane dalej „jednostkami szkolącymi”, po uzyskaniu akredytacji udzielonej przez dyrektora CMKP.

Jeśli uzyskałeś za granicą tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii, Krajowa Izba Fizjoterapeutów może uznać za równoważny z tytułem specjalisty w Rzeczypospolitej Polskiej. Aby tego dokonać należy złożyć wniosek do KIF, który powinien zawierać:

 1. Oryginał dokumentu nadania tytułu specjalisty;
 2. Dokument zawierający dane o miejscu odbycia specjalizacji i jej okresie oraz zrealizowanym programie;
 3. Informacje o sposobie i trybie złożenia egzaminu końcowego lub innej formie potwierdzającej nabytą wiedzę i umiejętności praktyczne;
 4. Zaświadczenia o miejscu, okresie i rodzaju czynności zawodowych wykonywanych po uzyskaniu tytułu specjalisty.

Dokumenty wymienione powyżej należy dołączyć wraz z ich tłumaczeniami na język polski.

 

Aby uznać tytuł specjalisty muszą być spełnione następujące warunki:

 1. Okres specjalizacji odbytej za granicą nie może odbiegać od okresu określonego w programie specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii realizowanego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Program specjalizacji w zakresie wymaganej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych odpowiada w istotnych częściach programowi specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii w Rzeczypospolitej Polskiej.

KIF uznaje albo odmawia uznania tytułu specjalisty w dziedzinie fizjoterapii, w drodze decyzji, na podstawie opinii sporządzonej przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, zwanego dalej „CMKP”. Opinia, o której mowa, jest sporządzana na podstawie oceny merytorycznej wniosku, dokonanej przez zespół ekspertów. W wyniku dokonania oceny, zespół ekspertów może wnioskować o podjęcie jednej z następujących decyzji:

 • uznanie tytułu specjalisty bez dodatkowych warunków;
 • uznanie tytułu specjalisty po odbyciu stażu adaptacyjnego w jednostce szkolącej, którego zakres i program określi w indywidualnych przypadkach zespół ekspertów;
 • uznanie tytułu specjalisty po złożeniu PESFZ;
 • odmowę uznania tytułu specjalisty uzyskanego za granicą.

KIF uznaje albo odmawia uznania, w drodze decyzji, tytułu specjalisty uzyskanego przez fizjoterapeutę w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcarskiej za równoważny z tytułem specjalisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z zasadami określonymi w przepisach dotyczących zasad uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcarskiej.

 

Wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego

Szkolenie specjalizacyjne możesz rozpocząć jeżeli spełniasz łącznie następujące warunki:

 1. Złożyłeś wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii, zwany dalej „wnioskiem”;
 2. Posiadasz prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty;
 3. Posiadasz tytuł magistra wymieniony w art. 13 ust. 3 i spełnia wymagania określone w tym przepisie;
 4. Zostałeś zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Wniosek składa się do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne. Wniosek musi zawierać:

 1. imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy;
 2. nazwisko rodowe;
 3. miejsce i datę urodzenia;
 4. płeć;
 5. numer PESEL, a w przypadku jego braku – cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj jego wydania;
 6. numer dokumentu „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty”;
 7. obywatelstwo (obywatelstwa);
 8. adres do korespondencji oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej, jeżeli posiada;
 9. rodzaj i cechy dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec niebędący obywatelem Unii Europejskiej przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 10. posiadany stopień naukowy lub tytuł naukowy;
 11. okres zatrudnienia w zawodzie;
 12. liczbę publikacji i ich wykaz.

Do wniosku należy dołączyć także:

 1. odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej;
 2. dokument potwierdzający uzyskanie stopnia naukowego doktora – w przypadku, o którym mowa w art. 41 ust. 3 pkt 2 lit. b;
 3. dokument potwierdzający okres zatrudnienia w zawodzie;
 4. oświadczenie dotyczące rodzaju publikacji.

 

Termin składania wniosków

Wniosek składa się każdego roku w terminie

 • Od 15 listopada do 15 grudnia na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od 16 grudnia do 15 stycznia.
 • Od 30 kwietnia do 31 maja na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od 1 czerwca do dnia 30 czerwca.

Fizjoterapeuta ubiegający się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii może być w danym terminie dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego tylko w jednym województwie.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry