Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Państwowy Egzamin Fizjoterapeutyczny (PEF)

---

Menu

PEF organizuje i przeprowadza Centrum Egzaminów Medycznych, zwane dalej „CEM”. Do PEF może przystąpić osoba, która uzyskała tytuł zawodowy magistra po ukończeniu studiów, rozpoczętych po 1 października 2017 r.

Chcąc przystąpić do PEF, musisz złożyć wniosek o potwierdzenie uprawnień do złożenia zgłoszenia do PEF. Wniosek generowany i pobierany ze strony internetowej CEM, po wydrukowaniu musisz własnoręcznie podpisać i złożyć do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, a w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie właściwego wojewody, do Wojewody Mazowieckiego.

Potwierdzenia uprawnień do złożenia zgłoszenia do PEF dokonuje wojewoda w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Wojewoda niezwłocznie przekazuje zgłaszającemu się powiadomienie o potwierdzeniu uprawnień do złożenia zgłoszenia do PEF albo ich braku.

Jeśli uzyskasz potwierdzenie uprawnień do złożenia zgłoszenia do PEF, złóż do dyrektora CEM zgłoszenie do PEF.

Zgłaszając się do PEF musisz wnieść opłatę egzaminacyjną, która stanowi dochód budżetu państwa. Opłata ta nie może być wyższa niż 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia, do dnia 15 stycznia każdego roku. Opłatę egzaminacyjną pobiera dyrektor CEM. W przypadku niewniesienia opłaty egzaminacyjnej lub wniesienia jej w wysokości niższej niż należna, dyrektor CEM wzywa zgłaszającego się do uzupełnienia braków formalnych. W przypadku bezskutecznego upływu terminu do uzupełnienia braków formalnych dotknięte nim zgłoszenie do PEF traktuje się jako niezłożone.

Dyrektor CEM zawiadamia zgłaszającego się o miejscu i terminie PEF oraz nadanym numerze kodowym nie później niż w terminie 14 dni przed terminem danego PEF.

 

Terminy składania zgłoszeń do PEF

  1. Do 28 lutego roku kalendarzowego, w którym przeprowadzany jest dany egzamin – w przypadku egzaminów wyznaczonych w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 15 maja;
  2. Do 31 sierpnia roku kalendarzowego, w którym przeprowadzany jest dany egzamin – w przypadku egzaminów wyznaczonych w okresie od dnia 2 listopada do dnia 15 grudnia.

 

Zgłoszenie do PEF zawiera:

  1. imię (imiona) i nazwisko;
  2. datę urodzenia;
  3. miejsce urodzenia;
  4. numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj jego wydania;
  5. obywatelstwo (obywatelstwa);
  6. adres do korespondencji oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej, jeżeli zgłaszający je posiada;
  7. nazwę i adres ukończonej uczelni, numer i datę wydania dyplomu, o którym mowa w ust. 2;
  8. cechy dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty egzaminacyjnej, o której mowa w ust. 8, oraz datę dokonania przelewu i określenie PEF, za który ta opłata została wniesiona.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry