Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

21.05.2015

Komunikat Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie możliwości składania wniosków do Konsultanta Krajowego w dziedzinie toksykologii klinicznej o uznanie dotychczasowego doświadczenia zawodowego

---

Menu

Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie informuje, iż przepisy § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. poz. 20), wprowadziły nową dziedzinę mającą zastosowanie w ochronie zdrowia,
w której diagnosta laboratoryjny może uzyskać tytuł specjalisty, laboratoryjną toksykologię sądową.

Zgodnie z § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. Nr 126, poz. 1319 z późn. zm.), jeżeli dotychczasowe przepisy nie przewidywały uzyskania specjalizacji II stopnia lub tytułu specjalisty w określonej specjalności, konsultant krajowy w danej dziedzinie lub w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta, może wystąpić do ministra właściwego do spraw zdrowia, za pośrednictwem Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, z wnioskiem o uznanie dotychczasowego doświadczenia zawodowego i dorobku naukowego diagnosty laboratoryjnego za równoważny ze zrealizowaniem programu właściwej specjalizacji i dopuszczenie go do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla Diagnostów Laboratoryjnych (PESDL).

Diagności laboratoryjni, którym Minister Zdrowia powierzy obowiązki specjalisty w dziedzinie laboratoryjnej toksykologii sądowej, mogą przystąpić do PESDL, bez konieczności odbywania specjalizacji w tej dziedzinie, co określa § 39 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych.

Osoby zamierzające przystąpić do egzaminu składają wniosek o dopuszczenie do PESDL do Centrum Egzaminów Medycznych (CEM), za pośrednictwem właściwego wojewody, wraz z dokumentami określonymi w § 23 rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych.

Formularz wniosku, o którym mowa w § 23 ust. 2 pkt 1, jest generowany elektronicznie i pobierany na stronie internetowej CEM. CEM potwierdza elektronicznie zapisanie zgłoszonych danych. Diagnosta laboratoryjny po wypełnieniu formularza i jego wydrukowaniu składa wniosek podpisany własnoręcznie do właściwego wojewody.

Przedmiotowe dokumenty składa się w terminie do dnia 15 lipca każdego roku dla sesji jesiennej albo do dnia 15 stycznia każdego roku dla sesji wiosennej.

Ponadto zwracamy uwagę, iż zgodnie z § 6 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych, wnioski o dopuszczenie diagnosty laboratoryjnego do egzaminu w dziedzinie specjalizacji laboratoryjna toksykologia sądowa w trybie, o którym mowa w § 38-40 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych można składać do dnia 31 grudnia 2015 r.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry