Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

WYKAZ DZIEDZIN MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA ORAZ KRYTERIA NIEZBĘDNE DO PRZYSTĄPIENIA DO SPECJALIZACJI

---

Menu

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 173, poz. 1419 z późn. zm.) określa się wykaz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być uzyskiwany tytuł specjalisty:

 • epidemiologia;
 • fizjoterapia;
 • fizyka medyczna;
 • inżynieria medyczna;
 • promocja zdrowia i edukacja zdrowotna;
 • psychologia kliniczna;
 • neurologopedia;
 • zdrowie publiczne;
 • zdrowie środowiskowe;
 • toksykologia;
 • mikrobiologia;
 • przemysł farmaceutyczny;
 • radiofarmacja;
 • surdologopedia.

Specjalizacja jest jednostopniowa. W tym samym czasie można odbywać tylko jedną specjalizację. Do specjalizacji, z zastrzeżeniem § 13 ww. rozporządzenia może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu określone w załączniku nr 1
  do rozporządzenia;
 • wykonuje co najmniej przez okres jednego roku w ciągu ostatnich 3 lat czynności zawodowe zgodne z programem specjalizacji w odpowiedniej dziedzinie;
 • złożyła wniosek o rozpoczęcie specjalizacji do kierownika jednostki szkolącej i została zakwalifikowana do jej odbywania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Ponadto, zgodnie z § 13 ust. 1 ww. rozporządzenia do specjalizacji może przystąpić także osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • posiada inne kwalifikacje niż określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia
  do wykonywania zawodu,
 • wykonuje co najmniej przez trzy lata w ciągu ostatnich 5 lat czynności zawodowe zgodne z programem specjalizacji w odpowiedniej dziedzinie;
 • uzyskała zgodę Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego CMKP, wydaną na wniosek osoby ubiegającej się o taką zgodę;
 • złożyła wniosek o rozpoczęcie specjalizacji i została zakwalifikowana do jej odbywania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Wykaz zawodów, w których może być uzyskiwany tytuł specjalisty oraz odpowiadających im dziedzin specjalizacji wraz z tytułami specjalisty

Specjalizacja jest prowadzona zgodnie z programem zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia i kończy się złożeniem egzaminu.

Osoby, posiadające specjalizację I stopnia, uzyskaną na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem przed dniem wejścia w życie rozporządzenia uzyskały I stopień specjalizacji,
(tj. przed dniem 1 listopada 2002 r.), mogą uzupełnić kwalifikacje i uzyskać tytuł specjalisty w trybie określonym w ww. rozporządzeniu, według uzupełniającego programu specjalizacji w danej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia. Wykaz specjalizacji,
do których mogą przystąpić ww. osoby oraz dziedziny specjalizacji I stopnia określa załącznik nr 6 do przedmiotowego rozporządzenia.

WYKAZ SPECJALIZACJI, DO KTÓRYCH MOGĄ PRZYSTĄPIĆ OSOBY, KTÓRE UZYSKAŁY I STOPIEŃ SPECJALIZACJI, ABY UZYSKAĆ TYTUŁ SPECJALISTY W DZIEDZINIE MAJĄCEJ ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA, ORAZ DZIEDZINY SPECJALIZACJI I STOPNIA:

Rodzaj posiadanej specjalizacji I stopnia

Obecna nazwa specjalizacji

Analityka sanitarna

Zdrowie środowiskowe

Zdrowie publiczne

Higiena i epidemiologia

Zdrowie środowiskowe

Zdrowie publiczne

Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

Epidemiologia

Medycyna społeczna

Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

Epidemiologia

Zdrowie środowiskowe

Zdrowie publiczne

Organizacja pomocy społecznej

Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

Zdrowie publiczne

Psychologia kliniczna

Psychologia kliniczna

Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

Zdrowie publiczne

Rehabilitacja ruchowa

Fizjoterapia

Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

Zdrowie publiczne

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry