Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Kształcenie przeddyplomowe innych zawodów medycznych

---

Menu

Uzyskaj uprawnienia do kształcenia w zawodach medycznych

 

Kto może złożyć wniosek

Wniosek o uzyskanie uprawnień do kształcenia w zawodach medycznych mogą złożyć:

 • organy prowadzące lub
 • dyrektorzy niepublicznych szkół policealnych.

 

Jakie dokumenty złożyć

Jeśli chcesz uruchomić kształcenie w zawodach medycznych w swojej szkole musisz złożyć poniższe dokumenty:

 1. Pismo przewodnie.
 2. Wniosek o wydanie pozytywnej opinii Ministra Zdrowia.
 3. Statut szkoły.
 4. Wewnątrzszkolny system oceniania – dokument powinien zawierać informacje o sposobie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów.
 5. Wykaz bazy dydaktycznej w szkole:
  • rodzaj pracowni, którymi dysponuje szkoła – niezbędnych do pracy z całą klasą/grupami,
  • pełne wyposażenie pracowni zawodowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne – niezbędne do prawidłowego kształcenia w danym zawodzie,
  • liczba stanowisk w pracowniach zawodowych,
  • informacja o placówkach, w których będą prowadzone zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe – w tym liczba przewidzianych miejsc (deklaracje współpracy, umowy przedwstępne).
 6. Wykaz kadry dydaktycznej:
  • wykaz kadry pedagogicznej wraz z dokumentami, które potwierdzają jej kwalifikacje zawodowe oraz informacjami o:
   • podziale na przedmioty, których poszczególni nauczyciele będą nauczać (zajęcia teoretyczne, praktyczne i praktyki zawodowe)
   • osobie, która będzie pełnić funkcję kierownika szkolenia praktycznego,
  • osoby uczące w szkole powinny mieć przygotowanie pedagogiczne. Jeśli dany nauczyciel nie ma takiego przygotowania, musisz przedstawić:
   • zgodę kuratora oświaty na jego zatrudnienie lub
   • zgodę organu prowadzącego szkołę, jeśli dyrektor uzna przygotowanie zawodowe takiego nauczyciela za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego,
  • dokumenty, które potwierdzają kwalifikacje dyrektora szkoły,
  • przewidywaną liczbę i liczebność grup ćwiczeniowych.
 7. Wykaz realizowanego planu nauczania.
 8. Opinie straży pożarnej i stacji sanitarno-epidemiologicznej o warunkach bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole.
 9. Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w ustawie – Prawo oświatowe.

 

Gdzie i jak złożyć wniosek

Wniosek prześlij w skoroszycie w formie papierowej na adres:

Ministerstwo Zdrowia

Miodowa 15, 00-952 Warszawa,

Twoją sprawą zajmie się Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Pamiętaj, aby przesłać oddzielny komplet dokumentów dla każdego zawodu.

 

Terminy rozpatrywania wniosków

Rozpatrzymy Twój wniosek w ciągu 30 dni od dnia wpływu do siedziby Ministerstwa Zdrowia. Uwaga: W okresie przed 1 września termin ten może się wydłużyć ze względu na dużą liczbę przesyłanych wniosków.

 

Kontakt

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z Departamentem Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Wydziałem Kształcenia w Innych Zawodach Medycznych:

 

Podstawy programowe kształcenia w zawodach medycznych:

 

Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 860)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 703)
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 622)
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626, z późn. zm.)
 7. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, z późn. zm.)
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2015 r. poz. 1264)
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69, z późn. zm.)
 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 1534)

Obowiązujące podstawy prawne można znaleźć na stronie www.dziennikustaw.gov.pl.

Minister Zdrowia opiniuje wnioski szkół niepublicznych kształcących w zawodach medycznych, które ubiegają się o uzyskanie uprawnień szkół publicznych.

Zobacz:

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. Z  2017 r. Poz. 622)

Kształcenie na studiach wyższych w innych zawodach medycznych prowadzone jest m.in. na kierunkach:

 1. Dietetyka
 2. Higiena dentystyczna
 3. Elektroradiologia
 4. Fizjoterapia
 5. Higiena dentystyczna
 6. Logopedia z fonoaudiologią
 7. Ratownictwo medyczne
 8. Techniki dentystyczne
 9. Terapia zajęciowa
 10. Zdrowie publiczne.

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.),

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry