Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Kształcenie cudzoziemców w języku polskim

---

Menu

W Polsce na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą się kształcić następujące grupy cudzoziemców:

 • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się;
 • cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Polsce;
 • cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Polski;
 • pracownicy migrujący, którzy są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają w Polsce;
 • cudzoziemcy, którym w Polsce udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich;
 • cudzoziemcy, którym w Polsce udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2011 r. Nr 264, poz. 1573 z późn. zm.);
 • cudzoziemcy, którym w Polsce udzielono ochrony uzupełniającej;
 • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.

Pozostali cudzoziemcy, nie wymienieni w art. 43 ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 5, ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) mogą podejmować i odbywać kształcenie oraz uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na podstawie:

 • umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
 • umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;
 • decyzji ministra szkolnictwa wyższego lub odpowiedniego ministra wskazanego wart. 33 ust. 2 (ministra zdrowia w odniesieniu do uczelni przez niego nadzorowanych);
 • decyzji rektora uczelni.

Cudzoziemcy mogą się kształcić w Polsce na następujących warunkach finansowych:

 • jako stypendyści strony polskiej – stypendium Rządu Polskiego, wypłacane ze środków Ministerstwa Zdrowia (osoby z udokumentowanym polskim pochodzeniem/narodowości polskiej);
 • na zasadach odpłatności;
 • bez odpłatności i świadczeń stypendialnych (bez stypendium ministra zdrowia i bez obowiązku uiszczania opłat za kształcenie).

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2011 r. nr 277, poz. 1634, z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. z 2013 r., poz. 26)
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2012 r., poz. 1082, z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (Dz.U. z 2012 r., poz. 903)
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty (Dz.U. nr 108, poz. 908)
 6. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.)
 7. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz.U. z 2006 r. nr 190, poz. 1406, z późn. zm.)
 8. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą (Dz.U. z 2011 r. nr 196, poz. 1168, z późn. zm.)
 9. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2007 r. nr 180, poz. 1280, z późn. zm.)

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry