Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Doskonalenie zawodowe

---

Menu

Na czym polega doskonalenie zawodowe

Jest to prawo i obowiązek każdego lekarza (lekarza dentysty). Obejmuje ono aktywność zawodową w ramach samokształcenia lub w zorganizowanych formach kształcenia podyplomowego poprzez:

 • realizowanie programu specjalizacji lub umiejętności,
 • udział w kursie medycznym, który nie jest objęty programem odbywanej specjalizacji lub nabywanej umiejętności,
 • udział w kursie medycznym realizowanym za pośrednictwem środków przekazu telewizyjnego i sieci internetowej z ograniczonym dostępem, który uzyskał akceptację Naczelnej Rady Lekarskiej,
 • udział w krajowym lub zagranicznym kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym,
 • odbycie praktyki klinicznej w krajowym lub zagranicznym ośrodku specjalistycznym,
 • udział w posiedzeniu oddziału stowarzyszenia działającego jako „kolegium specjalistów” albo „lekarskie towarzystwo naukowe”, zwane dalej „towarzystwem naukowym”, lub udział w posiedzeniu sekcji albo koła tego stowarzyszenia lub towarzystwa naukowego,
 • udział w szkoleniu wewnętrznym organizowanym przez podmiot leczniczy, w którym lekarz udziela świadczeń zdrowotnych, lub przez grupę lekarzy,
 • wykład lub wypowiedź w formie ustnej lub prezentacja w formie plakatowej na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym,
 • udział w programie edukacyjnym krajowym lub zagranicznym, który uzyskał akceptację Naczelnej Rady Lekarskiej, udostępnianym za pośrednictwem środków przekazu telewizyjnego, sieci internetowej i innych mediów, umożliwiających wiarygodne sprawdzenie uzyskanej przez uczestnika wiedzy lub umiejętności i potwierdzenie jego tożsamości,
 • uzyskanie stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora – w zakresie nauk medycznych,
 • napisanie i opublikowanie fachowej książki medycznej, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego,
 • napisanie i opublikowanie książki o charakterze medycznym, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego,
 • przetłumaczenie i opublikowanie fachowej książki medycznej, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego,
 • autorstwo lub współautorstwo artykułu opublikowanego w fachowym czasopiśmie medycznym wymienionym w części A lub B wykazu czasopism naukowych,
 • napisanie i opublikowanie artykułu w innym recenzowanym, fachowym czasopiśmie medycznym,
 • przetłumaczenie i opublikowanie artykułu w fachowym czasopiśmie medycznym,
 • sprawowanie funkcji opiekuna stażu podyplomowego,
 • kierowanie specjalizacją lub procesem nabywania umiejętności przez lekarzy lub lekarzy dentystów,
 • indywidualną prenumeratę fachowego czasopisma medycznego wymienionego w części A lub B wykazu czasopism naukowych,
 • przynależność do kolegium specjalistów lub towarzystwa naukowego.

 

Kto/co potwierdza dopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego

Dopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego lekarza (lekarza dentysty) potwierdza właściwa okręgowa rada lekarska. Robi to za pomocą SMK oraz przez wpis w okręgowym rejestrze lekarzy na podstawie przedłożonej przez lekarza (lekarza dentystę) indywidualnej ewidencji przebiegu doskonalenia zawodowego oraz dokumentacji potwierdzającej odbycie określonych form doskonalenia zawodowego.

 

Co jest warunkiem potwierdzenia aktywności zawodowej lekarza

Jako lekarz (lekarz dentysta) musisz uzyskać co najmniej 200 punktów edukacyjnych w 48 miesięcznych następujących po sobie okresach rozliczeniowych.

Niedopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego jest odnotowywane w okręgowym rejestrze lekarzy.

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125 i 767)
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 231, poz. 2326, z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, z późn. zm.)

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry