Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Staż podyplomowy lekarzy i lekarzy dentystów

---

Menu

Jest to przygotowanie zawodowe lekarza (lekarza dentysty), które obejmuje pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej nauki udzielania świadczeń zdrowotnych.

Lekarze i lekarze dentyści odbywają staż na podstawie umowy o pracę – zawierają ją z podmiotem uprawnionym do prowadzenia stażu na określony czas.

 

Co zrobić, jeśli chcesz rozpocząć staż

Jeśli jesteś lekarzem lub lekarzem dentystą i chcesz rozpocząć staż podyplomowy, zgłoś się do okręgowej rady lekarskiej, która jest właściwa ze względu na miejsce twojego zamieszkania. Tam:

 • zostaniesz wpisany na listę członków izby,
 • otrzymasz dokument potwierdzający twoje prawo wykonywania zawodu,
 • odbierzesz skierowanie do odbycia stażu podyplomowego wraz z kartą stażu podyplomowego i ankietą „Ocena stażu podyplomowego przez lekarza (lekarza dentystę) stażystę”.

 

Kiedy rozpoczyna się staż podyplomowy

Staż rozpoczyna się dwa razy w roku w terminach – 1 października i 1 marca.

W uzasadnionych przypadkach minister zdrowia (po zasięgnięciu opinii właściwego marszałka województwa oraz właściwej okręgowej rady lekarskiej) może wyrazić zgodę na rozpoczęcie stażu w innym terminie.

 

Czy staż można odbyć w dowolnym podmiocie leczniczym

Miejsce odbywania stażu podyplomowego wyznacza okręgowa rada lekarska. Uwzględnia przy tym:

 • w kolejności lekarzy i lekarzy dentystów, którzy:
  • mieszkają na terenie działania okręgowej rady lekarskiej i
  • ukończyli studia z kolejno najwyższą średnią oceną,
 • maksymalną liczbę lekarzy, którzy mogą odbywać staż w danym podmiocie.

 

Czy stażysta może pracować również poza miejscem odbywania stażu

Lekarz (lekarz dentysta) może wykonywać zawód tylko i wyłącznie w miejscu, gdzie odbywa staż – pod nadzorem lekarza specjalisty w określonej dziedzinie medycyny albo lekarza dentysty, który pracuje w zawodzie co najmniej 5 lat (tzw. opiekun).

 

Na czym polega praca lekarza stażysty

Stażysta m.in.:

 • wykonuje badania (przedmiotowe i podmiotowe) pacjenta oraz udziela porad lekarskich po konsultacji z opiekunem,
 • wydaje (po konsultacji z opiekunem) zlecenia lekarskie,
 • samodzielnie stosuje metody diagnostyczne i lecznicze zlecone przez lekarza, który posiada prawo wykonywania zawodu,
 • prowadzi (we współpracy z opiekunem) historię choroby i inną dokumentację medyczną,
 • udziela informacji o stanie zdrowia pacjenta,
 • zleca czynności pielęgnacyjne,
 • wystawia recepty oraz wydaje opinie i orzeczenia lekarskie (po uzgodnieniu ich treści z opiekunem).

Stażysta pełni również dyżury medyczne zgodnie z ramowym programem i indywidualnym harmonogramem ustalonym przez opiekuna stażu:

 • jako dodatkowy członek zespołu dyżurnego – na oddziałach w specjalnościach zachowawczych, zabiegowych, w izbie przyjęć, na szpitalnym oddziale ratunkowym lub jako dodatkowy członek zespołu ratownictwa medycznego,
 • pod nadzorem lekarza lub lekarzy, którzy pełnią dyżur i mogą samodzielnie wykonywać zawód.

Stażysta pełni 1 dyżur w tygodniu – w wymiarze 10 godzin i 5 minut lub dwa dyżury w tygodniu – w wymiarze 5 godzin oraz 5 godzin i 5 minut.

 

Jak długo trwa staż podyplomowy

 • Staż lekarza trwa 13 miesięcy
 • Staż lekarza dentysty trwa 12 miesięcy

W obu przypadkach staż może być przedłużony. Wydłuża się w przypadkach określonych przepisami – o tyle czasu, ile potrzeba do ukończenia części ramowego programu stażu, która nie została zrealizowana.

Stażysta, który nie ukończył albo nie rozpoczął stażu podyplomowego, może go odbyć w ciągu 5 lat od dnia uzyskania prawa wykonywania zawodu.

 

Kto/co potwierdza odbycie stażu podyplomowego

Zaliczenie stażu podyplomowego potwierdza właściwa okręgowa rada lekarska.

Zaliczysz staż, jeśli:

 • zrealizowałeś ramowy program stażu oraz
 • zdałeś kolokwia i sprawdziany.

Jeśli jesteś lekarzem – kończysz staż cząstkowy, jeśli zdasz kolokwium z wiedzy teoretycznej i umiejętności określonych ramowym programem tego stażu – w terminie przewidzianym w indywidualnym harmonogramie realizacji stażu.

Jeśli jesteś lekarzem dentystą – przed przystąpieniem do kolokwium ze stażu musisz złożyć sprawdziany z zakresu stomatologii zachowawczej, stomatologii dziecięcej, chirurgii stomatologicznej, protetyki stomatologicznej, periodontologii i ortodoncji.

Pozytywny wynik kolokwium jest podstawą zaliczenia stażu.

 

Czy staż podyplomowy można odbyć za granicą

Tak. O tym, czy staż odbyty za granicą jest równoważny (w całości lub w części) ze stażem krajowym, decyduje minister zdrowia na podstawie opinii powołanego przez siebie zespołu ekspertów.

Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładkach:

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125 i 767)
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r. poz. 474)
 3. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368)Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 522, z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ( U. z 2016 poz. 1666, z późn. zm.)

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry