Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Szkolenie specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów (w tym tzw. rezydentura)

---

Menu

Kiedy możesz ubiegać się o odbycie szkolenia specjalizacyjnego

Możesz ubiegać się o odbycie szkolenia specjalizacyjnego, jeżeli:

 • odbyłeś staż podyplomowy,
 • posiadasz prawo wykonywania zawodu,
 • uzyskałeś pozytywny wynik LEK/LDEK albo posiadasz specjalizację I/II stopnia lub tytuł specjalisty.

 

Co zrobić, aby rozpocząć szkolenie specjalizacyjne

 1. Załóż konto w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).
 2. Potwierdź swoją tożsamość i zweryfikuj uprawnienia.
 • Jeśli masz podpis elektroniczny (kwalifikowany lub ePUAP) – jest to automatyczne i odbywa się tylko w SMK.
 • Jeżeli nie masz podpisu elektronicznego – musisz osobiście udać się do właściwej izby lekarskiej, aby:
  • potwierdzić tożsamość – w tym celu musisz okazać dokument,
  • zweryfikować uprawnienia – musisz okazać dokument, który potwierdzi twoje prawo wykonywania zawodu.
 1. Złóż w SMK wniosek o szkolenie specjalizacyjne wraz z załącznikami adresowany do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierzasz odbywać szkolenie specjalizacyjne:
 • od 1 do 28 lutego – na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane od 1 do 31 marca,
 • od 1 do 30 września – na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane od 1 do 31 października.

 

Na czym polega postępowanie kwalifikacyjne

Podczas postępowania kwalifikacyjnego wnioski o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego są oceniane pod względem formalnym. Obejmuje ono także postępowanie konkursowe.

Co jest uwzględnione w postępowaniu konkursowym

 • W przypadku lekarza, który chce rozpocząć specjalizację w trybie rezydentury – wynik LEK, a w przypadku lekarza dentysty – wynik LDEK.
 • W przypadku lekarza, który chce rozpocząć specjalizację w trybie pozarezydenckim (jeżeli posiada odpowiednią specjalizację I/II stopnia lub tytuł specjalisty):
  • wynik egzaminu w zakresie odpowiedniej specjalizacji I/II stopnia albo PES, albo wynik LEK/LDEK,
  • punkty dodatkowe (za posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych, odpowiedni okres zatrudnienia w jednostce akredytowanej zgodny z kierunkiem specjalizacji, publikacje w czasopismach naukowych zamieszczonych w wykazie czasopism sporządzonym przez ministra właściwego do spraw nauki dla potrzeb oceny parametrycznej jednostek naukowych).
 • W przypadku lekarza, który występuje o rozpoczęcie specjalizacji w trybie pozarezydenckim (jeżeli nie posiada odpowiedniej specjalizacji I/II stopnia lub tytułu specjalisty):
  • wynik LEK/LDEK,
  • punkty dodatkowe (za posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych, odpowiedni okres zatrudnienia w jednostce akredytowanej zgodny z kierunkiem specjalizacji, publikacje w czasopismach naukowych zamieszczonych w wykazie czasopism sporządzonym przez ministra właściwego do spraw nauki dla potrzeb oceny parametrycznej jednostek naukowych).

 

Kwalifikacja do odbycia szkolenia

Do odbywania szkolenia specjalizacyjnego kwalifikuje się tylu lekarzy, ile jest miejsc rezydenckich:

 • w danym postępowaniu kwalifikacyjnym w danej dziedzinie medycyny w danym województwie albo
 • w danym podmiocie.

Lekarze są kwalifikowani w kolejności od najwyższego wyniku uzyskanego w postępowaniu konkursowym.

 

Miejsca szkoleniowe 

Liczbę miejsc szkoleniowych określa i ogłasza na swojej stronie internetowej oraz za pomocą SMK:

 • minister zdrowia – dla lekarzy, którzy będą odbywać szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury,
 • wojewoda – dla lekarzy, którzy będą odbywać szkolenie specjalizacyjne w trybie pozarezydenckim.

 

Tryby szkoleń specjalizacyjnych

 • rezydentura
 • tryb pozarezydencki

 

Rezydentura

W ramach rezydentury lekarz odbywa szkolenie specjalizacyjne na podstawie umowy o pracę. Zawiera ją z podmiotem, który prowadzi szkolenie specjalizacyjne – na czas określony w programie specjalizacji.

Rezydenturę może odbywać wyłącznie lekarz, który nie ma I/II stopnia specjalizacji lub tytułu specjalisty.

Lekarz, który został zakwalifikowany do odbywania rezydentury, również nie może złożyć kolejnego wniosku o odbywanie rezydentury – chyba że ma orzeczenie lekarskie o przeciwwskazaniach do kontynuowania dotychczasowej specjalizacji.

Lekarz, który dwukrotnie został zakwalifikowany do odbywania rezydentury, nie może złożyć kolejnego wniosku o jej odbywanie.

 

Tryb pozarezydencki

Lekarz może również odbyć szkolenie specjalizacyjne, w ramach wolnych miejsc szkoleniowych, w podmiotach, które prowadzą szkolenie specjalizacyjne:

 • na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w pełnym wymiarze godzin, zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne w danej dziedzinie medycyny, w której określa się tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego i zakres wzajemnych zobowiązań na czas jego trwania,
 • w ramach płatnego urlopu szkoleniowego udzielanego pracownikowi na czas trwania szkolenia specjalizacyjnego na podstawie odrębnych przepisów,
 • na podstawie umowy o pracę zawartej z innym podmiotem niż podmiot prowadzący szkolenie specjalizacyjne, zapewniającej realizację części programu specjalizacji w zakresie samokształcenia, szkolenia i uczestniczenia w wykonywaniu oraz wykonywanie ustalonej liczby określonych zabiegów lub procedur medycznych, pełnienie dyżurów medycznych, które lekarz jest obowiązany pełnić w czasie realizacji programu specjalizacji w czasie pracy dopuszczonym przepisami o działalności leczniczej i w ramach płatnych urlopów szkoleniowych udzielanych pracownikowi na czas niezbędny do zrealizowania pozostałej części programu w podmiocie prowadzącym szkolenie specjalizacyjne lub odpowiednio – w podmiocie prowadzącym staż kierunkowy,
 • na podstawie umowy cywilnoprawnej o szkolenie specjalizacyjne, zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne, w której określa się szczegółowy tryb odbywania szkolenia i zakres wzajemnych zobowiązań na czas jego trwania,
 • w ramach poszerzenia zajęć programowych stacjonarnych studiów doktoranckich o program specjalizacji odbywanej w tej samej jednostce, w dziedzinie zgodnej z kierunkiem tych studiów, i w ramach udzielonego urlopu szkoleniowego lub urlopu bezpłatnego.

 

Zasady odbywania szkolenia specjalizacyjnego

Szkolenie specjalizacyjne w określonej dziedzinie medycyny ma charakter modułowy. Składa się z:

 • modułu podstawowego – podstawowy zakres wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z danej dziedziny medycyny lub wspólne dla pokrewnych dziedzin medycyny,
 • modułu specjalistycznego – profil specjalizacji, w którym lekarz może kontynuować szkolenie specjalizacyjne po ukończeniu określonego modułu podstawowego,
 • modułu jednolitego – właściwy dla danej specjalizacji.

Lekarz odbywa szkolenie specjalizacyjne na podstawie programu ustalonego dla danej dziedziny medycyny, z uwzględnieniem odpowiedniego modułu, przez cały okres jego trwania w wymiarze czasu pracy lekarza zatrudnionego w podmiocie leczniczym oraz pełni dyżury lub pracuje w systemie zmianowym lub równoważnym w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym przepisami o działalności leczniczej.

Lekarz może odbywać w tym samym okresie tylko jedno szkolenie specjalizacyjne.

 

Na czym polega weryfikacja ukończenia szkolenia specjalizacyjnego

To, czy lekarz ukończył szkolenie specjalizacyjne, potwierdza kierownik specjalizacji. Natomiast weryfikują to:

 • właściwy wojewoda – pod względem formalnym,
 • właściwi konsultanci krajowi – pod względem merytorycznym.

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125 i 767)
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r. poz. 474)
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. poz. 26)
 4. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368)
 5. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 poz. 1666, z późn. zm.)
 6. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1636, z późn. zm.)

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry