Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Kształcenie przeddyplomowe lekarza i lekarza dentysty

---

Menu

Rekrutacja na studia

Możesz podjąć jednolite studia magisterskie jeśli:

  • spełniasz warunki rekrutacji ustalone przez uczelnię,
  • masz świadectwo dojrzałości.

 

Kiedy szukać informacji o rekrutacji

Zasady rekrutacji uchwala senat uczelni. Uczelnia udostępnia je do 31 maja roku poprzedzającego rok akademicki, którego dotyczą.

 

Co jest podstawą przyjęcia na studia

To czy dostaniesz się na studia zależy od Twojego wyniku egzaminu maturalnego. Wymagane progi punktowe ustala senat uczelni.

 

Czy musisz zdawać dodatkowe egzaminy wstępne

Uczelnia może przeprowadzić dodatkowe egzaminy wstępne, jeśli:

  • określiła je w uchwale senatu w sprawie warunków i trybu rekrutacji;
  • musi sprawdzić uzdolnienia artystyczne, sprawność fizyczną lub szczególne predyspozycje do studiowania na danym kierunku, które nie są sprawdzane podczas egzaminu maturalnego;
  • masz świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą.

 

Kto prowadzi rekrutację

Rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (lub inny organ wskazany w statucie).

 

Czy możesz się odwołać

Tak, możesz się odwołać od decyzji:

  • komisji rekrutacyjnej – do uczelnianej komisji rekrutacyjnej. Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji.
  • kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej – do rektora. Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji. Możesz to zrobić, jeśli naruszono warunki i tryb rekrutacji.

Decyzja odwoławcza jest ostateczna. Możesz ją zaskarżyć do sądu administracyjnego.

 

Standardy kształcenia

Standardy kształcenia określa minister nauki i szkolnictwa wyższego w porozumieniu z ministrem zdrowia. Standardy uwzględniają wymogi dotyczące kształcenia i szkolenia do wykonywania zawodu lekarza, lekarza-dentysty, farmaceuty, pielęgniarki i położnej określone w przepisach Unii Europejskiej.

 

Limity przyjęć

Limit przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny w poszczególnych uczelniach określa minister zdrowia w porozumieniu z ministrem nauki i szkolnictwa wyższego.

Minister bierze pod uwagę:

  • zasady określone w ustawie,
  • możliwości dydaktyczne uczelni,
  • zapotrzebowanie na absolwentów danych kierunków.

Obecnie obowiązujący limit przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny znajdziesz w aktualnym rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

 

Podstawa prawna

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry