Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

O zawodzie lekarza i lekarza dentysty

---

Menu

Lekarze i lekarze dentyści mają obowiązek przestrzegać zasad etyki zawodowej. Zgodnie z przepisami Kodeksu Etyki Lekarskiej najważniejszym zadaniem lekarza jest troska o zdrowie pacjenta. Jeśli lekarz naruszył zasady etyki zawodowej, możesz wystąpić o wszczęcie postępowania przeciwko niemu. Prowadzą je organy samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów:

  • okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej,
  • okręgowy sąd lekarski.

Czytaj więcej

Członkami samorządu lekarskiego są lekarze i lekarze dentyści, którzy posiadają prawo wykonywania zawodu i są wpisani na listę członków jednej z okręgowych izb lekarskich.

Samorząd sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Samorząd lekarski jest niezależny w wykonywaniu swych zadań i podlega tylko przepisom ustawy.

Samorząd lekarski składa się z Naczelnej Izby Lekarskiej, 23 okręgowych izb lekarskich oraz Wojskowej Izby Lekarskiej.

czytaj więcej

Lekarz w szczególności:

  • ma obowiązek udzielić pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub pogorszenia stanu zdrowia
  • ma obowiązek udzielić pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi przystępnej informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu
  • może przeprowadzać badanie lub udziela innych świadczeń zdrowotnych po wyrażeniu zgody przez pacjenta. Badanie lub udzielenie pacjentowi innego świadczenia zdrowotnego bez jego zgody jest dopuszczalne, jeżeli wymaga on niezwłocznej pomocy lekarskiej, a ze względu na stan zdrowia lub wiek nie może wyrazić zgody i nie ma możliwości porozumienia się z jego przedstawicielem ustawowym lub opiekunem faktycznym

czytaj więcej

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry