Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Etyka lekarska i odpowiedzialność zawodowa lekarzy

---

Menu

Lekarze i lekarze dentyści mają obowiązek przestrzegać zasad etyki zawodowej. Zgodnie z przepisami Kodeksu Etyki Lekarskiej najważniejszym zadaniem lekarza jest troska o zdrowie pacjenta.

 

Błąd lekarski

Jeśli lekarz naruszył zasady etyki zawodowej, możesz wystąpić o wszczęcie postępowania przeciwko niemu. Prowadzą je organy samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów:

  • okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej,
  • okręgowy sąd lekarski.

 

Skarga na lekarza

Jeżeli chcesz złożyć skargę na lekarza, wyślij zgłoszenie do okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Zbada on Twoją sprawę i podejmie decyzję, czy powinna zostać skierowana do sądu lekarskiego. Jeżeli nie zgodzisz się z tą decyzją, możesz złożyć zażalenie do okręgowego sądu lekarskiego.

 

Odwołanie od orzeczenia okręgowego sądu lekarskiego

Możesz odwołać się od orzeczenia okręgowego sądu lekarskiego do Naczelnego Sądu Lekarskiego. Od prawomocnego orzeczenia Naczelnego Sądu Lekarskiego możesz złożyć kasację do Sądu Najwyższego.

 

Sąd lekarski może orzec następujące kary:

  • upomnienie;
  • naganę;
  • karę pieniężną;
  • zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia na okres od roku do pięciu lat;
  • ograniczenie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza na okres od sześciu miesięcy do dwóch lat;
  • zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od roku do pięciu lat;
  • pozbawienie prawa wykonywania zawodu.

 

Doniesienie do prokuratury oraz odszkodowania

Jeżeli złożyłeś skargę na lekarza do okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, możesz jednocześnie złożyć doniesienie do Prokuratury. Równocześnie, w postępowaniu cywilnym możesz domagać się odszkodowania lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub szkodę.

 

Podstawa prawna

  • Kodeks Etyki Lekarskiej, rozdział 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz.522 ze zm.)

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry