Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Debata o problemach współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce

---

Menu

27 marca 2017 r. w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie odbyła się debata poświęcona problemom współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. Organizatorem debaty był minister zdrowia wraz z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych oraz Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

Konferencja prasowa przed debatą

Debatę poprzedziła konferencja prasowa, podczas której minister zdrowia Konstanty Radziwiłł wskazał na najważniejsze problemy związane z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położonej oraz zapewnił, że „musimy pracować nad prestiżem zawodów pielęgniarki i położnej, bo ten prestiż jest tym, co będzie przyciągać nowe kadry”.

Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin wyraził nadzieję, że „debata będzie ważnym krokiem w poszukiwaniu harmonijnej współpracy między Ministerstwem Zdrowia, całym rządem a środowiskiem pielęgniarek”.

Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Lucyna Dargiewicz wymieniła podstawowe problemy pielęgniarstwa, takie jak: zbyt mała liczba pielęgniarek i wysoka średnia wieku osób wykonujących ten zawód. Zaznaczyła, że ogromną wagę powinno przywiązywać się do kształcenia pielęgniarek, tłumacząc, że: „kształcenie wyższe jest kształceniem właściwym dla tego zawodu”.

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas przytoczyła statystki, z których wynika, że 42 tysiące pielęgniarek ma uprawnienie emerytalne i pracuje, a kolejne 40 tysięcy nabędzie te uprawnie w przeciągu 2 lat, co stanowi ¼ stanu pracujących pielęgniarek i położnych. Jednocześnie Zofia Małas zauważyła, że zwiększyło się zainteresowania studiami pielęgniarskimi, i podkreśliła, że: „Musimy debatować, jaką dobrą ofertę dać dla młodych pielęgniarek, aby chciały zostać w kraju, w zawodzie.”

Program debaty

Debatę prowadziła Beata Cholewka, dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia. Jej program uwzględniał następujące zagadnienia:

  1. Problemy współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce – diagnoza i propozycje rozwiązań.
  2. Kształcenie – określenie kierunków działań – stan obecny a model idealny.
  3. Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych w realizacji świadczeń gwarantowanych „rozporządzenia koszykowe” –  projektowane zmiany.
  4. Prestiż i promocja zawodu pielęgniarki i położnej – mechanizmy motywujące do kształcenia i pracy w zawodach w Polsce.
  5. Cyfryzacja w systemie ochrony zdrowia częścią rozwiązań systemowych i wsparciem opieki pielęgniarskiej.

Zapowiedź powstania zespołu ds. pielęgniarstwa

Podczas debaty minister zdrowia Konstanty Radziwiłł zapowiedział, że powstanie zespół ds. pielęgniarstwa, który opracuje rozwiązania, dzięki którym pielęgniarstwo będzie mogło się rozwijać. W skład zespołu wejdą przedstawiciele środowiska i organizacji pielęgniarek i położnych, przedstawiciele rządu, eksperci, prawnicy. Na czele zespołu stanie wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko.

Kształcenie pielęgniarek i położnych

Ważną częścią dyskusji były kwestie związane z kształceniem pielęgniarek i położonych. Minister zdrowia zapewnił, że zostanie utrzymane kształcenie pielęgniarek i położnych na poziomie wyższym. Jednocześnie zapowiedział, że jest rozważane wprowadzanie profesji pomocniczych, np. asystentek, które nie miałyby wykształcenia wyższego, a pomagałyby pielęgniarkom w bezpośredniej opiece nad pacjentem.

W tej części debaty zostały poruszone następujące zagadnienia:

  • powrót do limitowania miejsc na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo w celu zapewnia środków finansowych na kształcenie dla uczelni publicznych,
  • konieczność dostosowania systemu kształcenia pielęgniarek i położnych do  realnych potrzeb ochrony systemu zdrowia w różnych rodzajach świadczeń, w których niezbędne jest posiadanie określonych kwalifikacji.

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych

Kolejna część debaty była poświęcona normom zatrudnienia pielęgniarek i położonych. W zgodnej opinii uczestników dyskusji, pielęgniarka i położna są ważnymi partnerami w zespole terapeutycznym, od których wymaga się samodzielności i odpowiedzialności.

Uczestnicy debaty zauważają konieczność wypracowania nowych, bardziej optymalnych, rozwiązań. Obecnie obowiązujące normy wpisane w rozporządzenia koszykowe nakładają na świadczeniodawców wymogi, które mogą być trudne do zrealizowania w sytuacji braku pielęgniarek i położnych.

Cyfryzacja w systemie ochrony zdrowia

Ostatnim punktem debaty były kwestie związane z cyfryzacją w systemie ochrony zdrowia, która wpływa na jakość opieki pielęgniarskiej, poprawia bezpieczeństwo pacjenta oraz zapewnia lepszą organizację pracy całego zespołu. Uczestniczy dyskusji podkreślali zalety elektronicznej dokumentacji medycznej.

Ministerstwo Zdrowia otwarte na dialog

Debatę zakończyło wystąpienie wiceminister zdrowia Józefy Szczurek-Żelazko, która zapewniła, że Ministerstwo Zdrowia jest otwarte na dialog i szukanie rozwiązań akceptowalnych dla wszystkich stron. Wiceminister podkreśliła, że pielęgniarki i położne współdpowiadają za dobro najwyższe, jakim jest życie i zdrowie człowieka. Sposób zaopiekowania się chorym przez pielęgniarkę lub położną wpływa znacząco na społeczną opinię o jakości opieki medycznej.

W debacie uczestniczyło ponad 300 osób, m. in. przedstawiciel ministra edukacji narodowej, przedstawiciele środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych, w tym samorządu zawodowego, przedstawiciele związku zawodowego pielęgniarek i położnych oraz stowarzyszeń pielęgniarskich, konsultanci krajowi i wojewódzcy w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa, przedstawiciele uczelni kształcących w zawodach pielęgniarki i położnej, pracodawcy, przedstawiciele pielęgniarskiej kadry kierowniczej w podmiotach leczniczych.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom debaty za udział w spotkaniu oraz zainteresowanie problemami współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry