Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

08.10.2014

Informacja dotycząca spotkań w Ministerstwie Zdrowia konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa z konsultantami wojewódzkimi oraz konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej

---

Menu

Oba spotkania odbyły się z udziałem dyrekcji DPiP.

Zostały omówione m.in.:

  • zagadnienia dotyczące realizacji przez podmioty lecznicze przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą niebędących przedsiębiorcami. (Dz. U. 2012 r. poz. 1545).
  • realizacja zadań przez konsultantów wojewódzkich w reprezentowanych dziedzinach pielęgniarstwa, wynikających z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 419, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1135),
  • formy bieżącej współpracy z samorządem zawodowym na szczeblu OIPiP, z Oddziałami Wojewódzkimi NFZ oraz komórkami organizacyjnymi Urzędów Wojewódzkich, w zakresie kształcenia podyplomowego kadry pielęgniarskiej.

Konsultanci krajowi odnieśli się do kwestii zaawansowania prac zmierzających do wprowadzenia w Polsce Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP), oceniając obecne możliwości i uwarunkowania dotyczące zastosowania systemu ICNP przez podmioty lecznicze.

Dyrekcja DPiP przedstawiła zadania pielęgniarek i położnych wynikające z ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1136) oraz omówiła projekty aktów wykonawczych, jako wykonanie delegacji ustawy, mianowicie projekty rozporządzeń: projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań diagnostycznych oraz projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne z prośbą o nadesłanie w terminie dwóch tygodni uwag do treści ww. projektów.

Ustalono sposoby realizacji ustawowych zadań konsultantów wojewódzkich w 2015 r.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry