Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

UCHWAŁA NR 1/IV/2013

---

Menu

UCHWAŁA NR 1/IV/2013 z dnia 17 października 2013 roku Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych w sprawie sposobu przygotowania wniosku samooceny przez uczelnie ubiegające się o akredytację

Na podstawie art. 57 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039, z późn. zm.) oraz § 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych (Dz. U. poz. 1441) uchwala się co następuje:

  1. Wniosek o przeprowadzenie akredytacji należy przygotować zgodnie z obowiązującym wzorem Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 oraz uzupełnić o dane według Załącznika nr 3 niniejszej uchwały.
  2. Wniosek składany jest do Ministerstwa Zdrowia w jednym egzemplarzu, przy zachowaniu formy papierowej dla Załącznika nr 1 oraz wyłącznie formy elektronicznej dla Załączników nr 2 i nr 3, wskazanych powyżej.
  3. Uczelnia, która występuje po raz pierwszy z wnioskiem o uzyskanie akredytacji, składa wniosek nie później niż na 3 miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji.
  4. Uczelnia, która występuje kolejny raz z wnioskiem o uzyskanie akredytacji, składa wniosek nie później niż na 3 miesiące przed upływem okresu, na jaki otrzymała akredytację.
  5. Krajowa Rada może zażądać uzupełnienia wniosku, określając termin i zakres jego uzupełnienia. Wniosek nie uzupełniony we wskazanym terminie pozostanie nie rozpatrzony.

 
Z dniem podjęcia niniejszej uchwały traci moc obowiązującą uchwała nr 3/III/2013 z dnia 21 lutego 2013 roku Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych w sprawie sposobu przygotowania wniosku samooceny przez uczelnie ubiegające się o akredytację

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej podjęcia.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry