Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

UCHWAŁA NR 2/V/2017

---

Menu

UCHWAŁA NR 2/V/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku

Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych

w sprawie sposobu przygotowania wniosku samooceny przez uczelnie ubiegające się o akredytację

Na podstawie art. 57 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1251, z późn. zm.) oraz § 11 rozporządzenia Ministra

Zdrowia z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych (Dz. U. poz. 1441) uchwala się co następuje:

  1. Wniosek o przeprowadzenie akredytacji należy przygotować zgodnie z obowiązującym wzorem Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 oraz uzupełnić o dane według Załącznika nr 3 niniejszej uchwały.
  1. Wniosek składany jest do Ministerstwa Zdrowia w jednym egzemplarzu, przy zachowaniu formy papierowej dla Załącznika nr 1 oraz wyłącznie w formie pendrive z zapisanymi plikami w formacie word, dla Załączników nr 2 i nr 3, wskazanych powyżej.
  2. Uczelnia, która występuje po raz pierwszy z wnioskiem o uzyskanie akredytacji, składa wniosek nie później niż na 3 miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji.
  3. Uczelnia, która występuje kolejny raz z wnioskiem o uzyskanie akredytacji, składa wniosek nie później niż na 3 miesiące przed upływem okresu, na jaki otrzymała akredytację.
  4. Krajowa Rada może zażądać uzupełnienia wniosku, określając termin i zakres jego uzupełnienia. Wniosek nie uzupełniony we wskazanym terminie pozostanie nie rozpatrzony.

Z dniem podjęcia niniejszej uchwały traci moc obowiązującą uchwała nr 1/IV/2013 z dnia 17 października 2013 roku Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych w sprawie sposobu przygotowania wniosku samooceny przez uczelnie ubiegające się o akredytację

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej podjęcia.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry