Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

UCHWAŁA NR 54/IV/2015

---

Menu

UCHWAŁA NR 54/IV/2015 Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych z dnia 18.02.2016 r. w sprawie efektów kształcenia w szkołach pielęgniarskich i położniczych

Na podstawie § 2 pkt 3 i § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych (Dz. U. poz. 1441), w związku z art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W oparciu o analizę efektów kształcenia w szkołach na podstawie przeprowadzonych wizytacji szkół, o której mowa w art. 58 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek i Położnych:

1)  uznaje, że aktualnie obowiązujący dwustopniowy system kształcenia w szkołach pielęgniarskich i położniczych, tj. studia pierwszego i studia drugiego stopnia, zapewnia osiąganie właściwych efektów kształcenia i uzyskiwanie kompetencji wskazanych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniającej dyrektywę 2005/36/UE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym („rozporządzenie w sprawie IMI”) (Dz. Urz. UE L 354, z 28.12.2013 r., str. 132);

2) uznaje, że wejście w życie przepisów dyrektywy, o której mowa w pkt 1, nie wymaga implementacji jej treści do aktów prawnych regulujących ten system kształcenia i uzyskiwania kwalifikacji zawodowych pielęgniarki i położnej.

§ 2. Uchwałę przekazuje się Ministrowi Zdrowia.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry