Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Kształcenie pielęgniarek i położnych

---

Menu

Standardy kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo

Według obowiązujących w Polsce standardów kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo, studia pierwszego stopnia:

 • trwają co najmniej 6 semestrów,
 • liczba godzin zajęć i praktyk nie może być mniejsza niż 4720,
 • liczba punktów ECTS wynosi co najmniej 180.

Zawody pielęgniarki i położnej podlegają przepisom Unii Europejskiej. Zgodnie z dyrektywą Parlamentu i Rady Europy kształcenie pielęgniarek i położnych:

 • trwa co najmniej 3 lata,
 • obejmuje 4600 godzin kształcenia teoretycznego i klinicznego, przy czym:
  • teoretyczne obejmuje co najmniej trzecią część minimalnego czasu kształcenia,
  • kliniczne, czyli praktyczne – co najmniej połowę minimalnego czasu kształcenia.

 

Samokształcenie studenta, bez udziału nauczyciela akademickiego

Uczelnia może realizować program kształcenia bez udziału nauczyciela akademickiego w zakresie:

 • nauk podstawowych i nauk społecznych – po 25% wymiaru godzin w każdym z tych zakresów (maksymalnie 240 godzin),
 • teoretycznych i praktycznych podstaw opieki pielęgniarskiej i opieki specjalistycznej oraz podstaw klinicznych – po 35% wymiaru godzin w każdym z tych zakresów (maksymalnie 511 godzin).

Liczba zajęć prowadzonych w ramach tzw. samokształcenia studenta nie może przekraczać 751 godzin, czyli ok. 16% pełnego wymiaru godzin kształcenia.

Forma organizacyjna studiów

Studia pierwszego stopnia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo muszą być prowadzone w formie stacjonarnej.

O podziale studiów na stacjonarne i niestacjonarne decyduje organizacja procesu kształcenia, a nie  forma organizacyjna (np. system weekendowy dla osób, które pracują). I tak:

 • Studia stacjonarne to takie, gdzie co najmniej połowa programu kształcenia jest realizowana w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów.
 • Studia niestacjonarne ­– jest to forma studiów wyższych inna niż studia stacjonarne, wskazana przez senat uczelni.

 

Studia stacjonarne dla osób pracujących

Ustawa pozwala uczelni organizować zajęcia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo w systemie weekendowym dla osób pracujących. Wskazuje jednak, że studia te nie mogą być prowadzone w formie niestacjonarnej.

Aby uczelnia prowadziła studia pierwszego stopnia w systemie stacjonarnym (np. dla osób pracujących) musi zapewnić realizację określonej liczby godzin kształcenia i zajęć z udziałem nauczycieli i studentów – zgodnie z obowiązującymi standardami.

Jeżeli zajęcia te będą prowadzone w formie zjazdów (np. 2 razy w miesiącu), to czas kształcenia musi zostać odpowiednio wydłużony – czyli będzie trwał dłużej niż 6 semestrów.

Standardy kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo

Według obowiązujących w Polsce standardów kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo, studia drugiego stopnia:

 • trwają co najmniej 4 semestry,
 • liczba godzin zajęć i praktyk nie może być mniejsza niż 1300,
 • liczba punktów ECTS wynosi co najmniej 120.

 

Program kształcenia

Minimalna liczba godzin zajęć zorganizowanych wynosi 585 godzin, w tym:

 • wybrane zagadnienia z zakresu nauk społecznych (grupa A – 210 godz.),
 • nauki z zakresu opieki specjalistycznej (grupa B – 215 godz.),
 • praktyki zawodowe (160 godz.)

Uczelnia ma do dyspozycji  625 godzin zajęć. Mogą one być prowadzone jako zajęcia obowiązkowe albo fakultatywne, uzupełniające wiedzę, umiejętności i kompetencje w grupach A i B albo poza tymi grupami.

Zajęcia fakultatywne powinny stanowić co najmniej 10% wszystkich zajęć pozostających do dyspozycji uczelni.

Język angielski i wychowanie fizyczne

Na studiach drugiego stopnia są prowadzone zajęcia z języka angielskiego – na poziomie B2 (co najmniej 90 godzin). Wychowanie fizyczne nie jest obowiązkowe.

 

Forma organizacyjna studiów

Studia drugiego stopnia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo mogą być prowadzone w formie niestacjonarnej. Niezależnie od wybranej formy prowadzenia studiów, uczelnia musi zrealizować standard dla tego poziomu kształcenia.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry