Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

O zawodach pielęgniarki i położnej

---

Menu

Pielęgniarka i położna uzyskuje kwalifikacje zawodowe po ukończeniu szkoły (uczelni) kształcącej na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo. Kształcenie w tych zawodach odbywa się na poziomie studiów pierwszego stopnia  i studiów drugiego stopnia.

 

Kto może wykonywać zawód pielęgniarki i położnej

Zawód pielęgniarki i położnej może wykonywać osoba, która:

 • ma świadectwo lub dyplom:
  • ukończenia polskiej szkoły kształcącej w zawodzie pielęgniarki lub położnej,
  • uzyskany w innym państwie, które nie jest członkiem Unii Europejskiej. Dokumenty te muszą zostać uznane w Polsce, a także spełniać wymogi kształcenia określone w prawie Unii Europejskiej,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie ma przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu,
 • wykazuje nienaganną postawę etyczną.

Wykonywanie zawodów pielęgniarki i położnej polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych określonych w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej.

 

Obowiązki pielęgniarek i położnych

Pielęgniarka i położna mają obowiązek:

 • wykonywać zawód z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo, wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej,
 • udzielić pomocy w każdym przypadku, gdy zwłoka mogłaby spowodować stan nagłego zagrożenia zdrowia,
 • wykonywać zlecenia lekarskie zapisane w dokumentacji medycznej,
 • poinformować pacjenta o jego prawach,
 • poinformować pacjenta (lub jego przedstawiciela albo osobę wskazaną przez pacjenta) o jego stanie zdrowia, w zakresie koniecznym do sprawowania opieki pielęgnacyjnej lub opieki podczas ciąży oraz prowadzenia porodu i połogu,
 • zachować w tajemnicy informacje dotyczące pacjenta,
 • prowadzić i udostępniać dokumentację medyczną.

 

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych reprezentuje osoby, które wykonują te zawody. Do jego zadań należy m.in.:

 • dbanie o należyte wykonywanie zawodu pielęgniarki i położnej,
 • ustalenie zasad etyki i standardów zawodowych,
 • prowadzenie postepowań z zakresu odpowiedzialności zawodowej.

Samorząd wykonuje swoje zadania w sposób niezależny i podlega tylko przepisom prawa. Przynależność aktywnych zawodowo pielęgniarek i położnych do samorządu jest obowiązkowa.

Jednostkami organizacyjnymi samorządu są:

 

Odpowiedzialność zawodowa

Odpowiedzialność zawodowa jest to odpowiedzialność za przewinienie, które miało związek z wykonywaniem zawodu. Może do niego dojść np. przez naruszanie zasad etyki zawodowej lub przepisów dotyczących wykonywania zawodu.

Kodeks etyki zawodowej

Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej zawiera zasady, zgodnie z którymi powinna ona postępować, a za naruszenie których ponosi konsekwencje.

Pielęgniarka lub położna może zostać pociągnięta do odpowiedzialności zawodowej, jeśli na przykład naruszy obowiązek:

 • udzielenia pomocy medycznej,
 • respektowania praw pacjenta,
 • prowadzenia dokumentacji medycznej.

O odpowiedzialności zawodowej orzekają autonomiczne sądy pielęgniarek i położnych.

 

Ośrodki informacyjno-edukacyjne prowadzone przez Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych

Jednym z zadań samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych jest informowanie na temat:

 • uznawania kwalifikacji zawodowych,
 • uregulowań prawnych dotyczących ochrony zdrowia,
 • zasad wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • ubezpieczeń społecznych oraz zasad etyki zawodowej.

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych może tworzyć w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia ośrodki informacyjno-edukacyjne.

Zobacz: Dane kontaktowe do ośrodków informacyjno-edukacyjnych prowadzonych przez Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych

 

Akty prawne

 1. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej(Dz. U. z 2016 r.poz.1251, z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych(Dz. U. nr 174, poz. 1038, z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie wzorów dokumentów o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej (Dz. U. poz. 222)
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U.poz.1545)
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych (Dz. U. poz.1441)
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie składu komisji, trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej oraz szczegółowego sposobu i trybu postępowania w sprawach zawieszania prawa wykonywania zawodu albo ograniczenia wykonywania określonych czynności zawodowych (Dz. U. poz. 1106)
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego dla cudzoziemców ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej (Dz. U. poz. 1792)
 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących kształcenia pielęgniarek i położnych (Dz. U. poz.970)
 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie, niezbędnego do wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej (Dz. U. poz. 817)
 10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2012 r.  w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej ( Dz. U. poz. 770)
 11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia rejestru ukaranych pielęgniarek i położnych oraz sposobu i trybu wykonania prawomocnych orzeczeń sądów pielęgniarek i położnych (Dz. U. poz.545)

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry