Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

27.05.2015

Stanowisko dotyczące stanowiska nr 4 podjętego na XXIX Okręgowym Zjeździe Pielęgniarek i Położnych w Chełmie z dnia 21 marca 2015 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej

---

Menu

W
związku z sygnalizowanymi przez środowisko pielęgniarek i położnych skutkami
wynikającymi ze stosowania art. 97 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej,  Ministerstwo
Zdrowia podjęło prace legislacyjne w zakresie zmiany art. 97 ww. ustawy.  

Jednocześnie, zostało przygotowane stanowisko z dnia 13 marca 2015 r. w
sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej dotyczące
ww. przepisu ustawy,
które zostało ogłoszone na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz
przekazane Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych i okręgowym izbom
pielęgniarek i położnych. 

Zgodnie
z powyższym stanowiskiem, art.
97 ww. ustawy spowodował, że pielęgniarki i położne, które ukończyły liceum medyczne lub szkołę
policealną albo szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie pielęgniarki albo
ukończyły szkołę policealną albo szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie
położnej przed dniem 1
stycznia 2015 roku oraz nie złożyły w
tym terminie stosownego wniosku do właściwej okręgowej rady pielęgniarek i
położnych o uzyskanie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu, nie mogą już ubiegać się o
stwierdzenie prawa wykonywania zawodu.

W związku z powyższym osoby, którym prawo wykonywania
zawodu wygasło muszą spełnić wszystkie przesłanki określone w art. 28 albo 31
ww. ustawy, w tym również przesłankę uzyskania odpowiedniego, określonego w tym
przepisie wykształcenia. 

Do dnia 1 stycznia 2015 r. wymóg w zakresie
wykształcenia określony w art. 28 i 31 ww. ustawy był zastąpiony wymogiem ukończenia 
liceum medycznego lub szkoły policealnej albo szkoły pomaturalnej
kształcącej w zawodzie pielęgniarki albo ukończenia szkoły policealnej albo
szkoły pomaturalnej kształcącej w zawodzie położnej. Szkołą pielęgniarską w
rozumieniu art. 52 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy jest uczelnia prowadząca kształcenie
na kierunku pielęgniarstwo na poziomie studiów pierwszego stopnia, a szkołą położnych w rozumieniu
art. 53 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy jest uczelnia prowadząca kształcenie na
kierunku położnictwo na poziomie studiów pierwszego stopnia.  

W związku z wymogami określonymi w powyższych
przepisach, osoby objęte normą art. 97 ww. ustawy, które nigdy nie wykonywały zawodu pielęgniarki i
położnej, a zamierzają podjąć po raz pierwszy pracę w tym zawodzie, powinny podnieść swój
posiadany poziom wykształcenia do poziomu studiów pierwszego stopnia. W tym celu, po dniu 1 stycznia 2015 r. muszą uzupełnić wykształcenie poprzez
ukończenie tzw. studiów pomostowych, czyli studiów przeznaczonych dla pielęgniarek, które
posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę
policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki oraz
studiów przeznaczonych dla położnych, które posiadają  świadectwo dojrzałości i ukończyły szkołę
policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie położnej,
prowadzonych zgodnie rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2012 r.
w sprawie szczegółowych warunków
prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne
lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie
pielęgniarki i położnej
(Dz. U. poz. 770).

Przepis art. 97
ww. ustawy nie dotyczy pielęgniarek i położnych,
które uzyskały zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu na podstawie przepisów
obowiązujących przed uchwaleniem
ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach
pielęgniarki i położnej
(Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1217, z późn. zm.), ale w związku z art. 37 ust.
1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach
pielęgniarki i położnej
, nie wymieniły zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu wydanego na podstawie przepisów obowiązujących
przed dniem 28 grudnia 1999 r.,  według
ustalonego wzoru, zgodnie z art. 12 ust. 2 tej ustawy, w terminie do dnia 31 grudnia 2001 r. (przez co zaświadczenie to, po upływie
tego terminu utraciło moc).

W
opinii Ministerstwa Zdrowia osoby te posiadają prawo wykonywania zawodu,
ponieważ moc utraciły wyłącznie zaświadczenia i nie wydano tym osobom nowych
zaświadczeń. Natomiast prawa tych osób nie zostały w żaden sposób wygaszone.
Osoby, które wykonywały zawód pielęgniarki i położnej lub wykonują go na
podstawie nieważnych zaświadczeń powinny wymienić zaświadczenia na
obowiązujące. Sytuację osób z nieważnymi zaświadczeniami reguluje art. 91 ustawy z dnia 15 lipca  2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, który wskazuje, że osoby które w
dniu wejścia w życie ustawy posiadają stwierdzone albo przyznane prawo wykonywania zawodu, zachowują to prawo. Osoby
posiadające nieważne zaświadczenia miały już przyznane albo stwierdzone prawo
wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej.

/-/ Z upoważnienia MINISTRA ZDROWIA

PODSEKRETARZ STANU

Cezary Cieślukowski

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry