Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

16.06.2015

Stanowisko w sprawie ujęcia pielęgniarek i położnych w poszczególnych rozporządzeniach dotyczących świadczeń gwarantowanych

---

Menu

Sprawy dotyczące zgłaszanych przez stronę społeczną postulatów w
zakresie ujęcia pielęgniarek i
położnych w poszczególnych rozporządzeniach dotyczących świadczeń
gwarantowanych są przedmiotem rozmów prowadzonych przez Kierownictwo
Ministerstwa Zdrowia z przedstawicielami Naczelnej Rady Pielęgniarek i
Położnych oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.    

Należy
podkreślić, że przepisy ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 581)
w art. 31d zawierają upoważnienie ustawowe, zgodnie z którym minister właściwy do spraw zdrowia określa, w drodze rozporządzeń, w poszczególnych zakresach, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 1-8 i 10-13, wykazy świadczeń
gwarantowanych wraz z określeniem m.in. warunków realizacji danego świadczenia
gwarantowanego,
w tym dotyczących personelu medycznego i wyposażenia w sprzęt i aparaturę
medyczną, mając na uwadze konieczność zapewnienia wysokiej jakości świadczeń
opieki zdrowotnej oraz właściwego zabezpieczenia tych świadczeń.

W
niektórych zakresach świadczeń gwarantowanych zostały już wskazane kwalifikacje
oraz regulacje dotyczące wymogu zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Przepisy
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych
w art. 5 w pkt 25 i 28 zawierają definicję
pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki
zdrowotnej, a w pkt 26 zdefiniowano pielęgniarkę i położną ubezpieczenia
zdrowotnego.

Przykładem
rozporządzeń, w których uregulowano kwestię zatrudnienia pielęgniarek
i położnych są m.in.:

 1. rozporządzenie
  Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w
  sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
  (Dz.
  U. poz. 1248, z późn. zm.), które określa wykaz świadczeń gwarantowanych oraz
  warunki ich realizacji dla pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, położnej
  podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki środowiska nauczania
  i wychowania.
 2. rozporządzenie
  Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada
  2013 r. w sprawie świadczeń
  gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej
  (Dz. U. poz. 1480, z
  późn. zm.), wyodrębnia pielęgniarkę do
  realizacji świadczeń w ramach całodobowej opieki tj. w zakładzie opiekuńczo-leczniczym,
  zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym oraz w warunkach domowych.
 3. rozporządzenie
  Ministra Zdrowia z dnia 29
  października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu
  opieki paliatywnej i hospicyjnej
  (Dz. U. poz. 1347), wyodrębnia pielęgniarkę do realizacji
  świadczeń w warunkach stacjonarnych (np. hospicjum), domowych i
  ambulatoryjnych.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z
dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia
szpitalnego
(Dz. U. poz.1520, z późn. zm.), w niektórych zakresach
świadczeń gwarantowanych lub rodzajach komórek organizacyjnych określono wymogi
dotyczące zatrudnienia pielęgniarek i położnych w warunkach realizacji tych świadczeń, m.in.: anestezjologia i intensywna
terapia; neonatologia, chemioterapia, oddział udarowy.

Natomiast tam, gdzie nie wskazano do
realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub położnej zastosowanie ma § 5 rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, zgodnie
z którym zapewnienie opieki pielęgniarskiej lub położnych, w zakresie nieuregulowanym w przedmiotowym rozporządzeniu, następować powinno
z uwzględnieniem minimalnej liczby pielęgniarek lub położnych, ustalonej na
podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 616).

Aktualnie Ministerstwo Zdrowia podjęło prace nad określeniem
minimalnej liczby i poziomu kwalifikacji kadry pielęgniarskiej dla wszystkich zakresów świadczeń i rodzajów komórek organizacyjnych, wymienionych w rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w
sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
.
Projektowane zmiany będą wprowadzane sukcesywnie we wszystkich zakresach świadczeń
gwarantowanych.

Przewiduje
się, że zaproponowane zmiany wpłyną na poprawę jakości i dostępności do świadczeń gwarantowanych udzielanych przez pielęgniarki i położne, a tym
samym na zapewnienie bezpieczeństwa pacjentowi. Z całą pewnością przyczynią się
także do zapewnienia właściwego zatrudnienia pielęgniarek i położnych.  

/-/ Z upoważnienia MINISTRA ZDROWIA

PODSEKRETARZ STANU

Cezary Cieślukowski

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry