Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Projekty dofinansowane przez UE

---

Menu

W perspektywie finansowej 2014-2020 Ministerstwo Zdrowia realizuje projekt pozakonkursowy pn. Rozwój kompetencji pielęgniarskich, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W poprzedniej perspektywie finansowej 2007-2013 Ministerstwo realizowało dwa projekty systemowe w zakresie dotyczącym pielęgniarek i położnych współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Od 1 października 2015 r. Ministerstwo Zdrowia (Departament Pielęgniarek i Położnych) realizuje projekt pozakonkursowy Rozwój kompetencji pielęgniarskich. Planowane zakończenie realizacji projektu – 31 grudnia 2020 r.

Główne cele projektu to:

 • podniesienie jakości kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo
 • wypracowanie mechanizmów, które przyczynią się do wzrostu liczby i poprawy warunków pracy pielęgniarek i położnych w Polsce.

 

Finansowanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych).

Budżet projektu to 10 583 307 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej – 8 919 611,13 zł.

 

Planowane działania

W ramach projektu zaplanowano m.in. takie działania jak:

 • wprowadzenie rozwiązań systemowych, które przyczynią się do zwiększenia liczby miejsc i poprawy warunków pracy pielęgniarek i położnych,
 • nadzór nad wdrażaniem standardów kształcenia w zakresie nowych kompetencji zawodowych pielęgniarek i położnych dotyczących ordynowania leków, wystawiania recept i kierowania na badania diagnostyczne,
 • analiza standardów kształcenia pielęgniarek i położnych pod kątem konieczności wprowadzenia zmian wynikających m.in. z aktualnych trendów demograficznych, epidemiologicznych i wejścia w życie nowych technologii,
 • prowadzenie corocznej oceny stosowania norm zatrudnienia oraz wskaźnika migracji pielęgniarek i położnych oraz wdrożenie pilotażu dotyczącego standaryzacji opieki pielęgniarskiej w podmiotach leczniczych,
 • diagnozowanie potrzeb kadrowych pracodawców pod kątem wymaganych kwalifikacji i zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia pielęgniarskie,
 • analizowanie rynku usług pielęgniarskich – ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich form zatrudnienia oraz migracji pielęgniarek i położnych,
 • wypracowanie modelu współpracy między uczelniami a podmiotami leczniczymi w celu upraktycznienia systemu kształcenia pielęgniarek i położnych,
 • przeprowadzenie audytów na uczelniach w zakresie tworzenia Centrów Symulacji Medycznej dla pielęgniarek i położnych,
 • wsparcie pielęgniarek i położnych (studentów, absolwentów) w zakresie kształcenia na rzecz wykonywania zawodu w ramach utworzonej platformy internetowej – Akademia Pielęgniarstwa i Położnictwa.

 

Projekt zakłada współpracę Ministerstwa Zdrowia – Departamentu Pielęgniarek i Położnych z:

 • Krajową Radą Akredytacyjną Szkół Pielęgniarek i Położnych,
 • Polską Komisją Akredytacyjną,
 • Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • uczelniami kształcącymi pielęgniarki i położne,
 • podmiotami leczniczymi,
 • Narodowym Funduszem Zdrowia,
 • konsultantami krajowymi w dziedzinach pielęgniarstwa,
 • wojewodami i organami samorządu terytorialnego oraz partnerami społecznymi (m.in. Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych).

 

Osiągnięte wskaźniki

W ramach realizacji projektu osiągnięto następujące wskaźniki (stan na dzień 31.12.2017 r.):

 • uruchomiliśmy platformę internetową – Akademia Pielęgniarstwa i Położnictwa
 • przeprowadziliśmy audyty 41 uczelni kształcących na kierunku pielęgniarstwo i/lub położnictwo w zakresie kształcenia z wykorzystaniem technik symulacji medycznej,
 • wprowadziliśmy rozwiązania systemowe w formie aktów prawnych:
  • Rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: pielęgniarstwo i położnictwo w zakresie nowych kompetencji zawodowych związanych z ordynacją leków i wystawianiem recept.
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie stażu adaptacyjnego dla cudzoziemców ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej.
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego.
 • zrealizowaliśmy 5 wizyt studyjnych w krajach Unii Europejskiej (Szwecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Portugalia) w celu analizy rozwiązań europejskich w zakresie zabezpieczenia kadr pielęgniarskich/położniczych w systemach opieki zdrowotnej krajów Unii Europejskiej.
 • podpisaliśmy umowę z realizatorem pilotażu standaryzacji opieki pielęgniarskiej w podmiotach leczniczych. Celem pilotażu jest stworzenie w wybranych podmiotach leczniczych warunków do wprowadzenia Słownika Międzynarodowej Klasyfikacji Pielęgniarskiej (ICNP). Będzie on wykorzystywany w dokumentowaniu oraz sprawdzaniu realizowanych planów opieki, a także interwencji pielęgniarskich w bezpośredniej opiece nad pacjentem.
 • przeprowadziliśmy badania ankietowe mające:
  • ocenić stosowanie minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych przez podmioty lecznicze realizujące świadczenia finansowane z NFZ w 2016 r.
  • ocenić stosowanie minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych przez podmioty lecznicze realizujące świadczenia finansowane z NFZ w 2017 r.
  • zebrać dane dotyczące liczby kandydatów i studentów w roku akademickim 2017/2018 i absolwentów w roku akademickim 2016/2017, na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo.
 • przeprowadziliśmy 10 wizyt studyjnych w uczelniach w ramach konkursu pn. „Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków”. Sprawdzaliśmy zasady współpracy uczelni z podmiotami leczniczymi w zakresie realizacji praktyk zawodowych studentów.
 • W ramach powołanego przez Ministra Zdrowia zespołu powstał dokument pn. „Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce„.

www.dreamsart.pl

 

Ministerstwo Zdrowia – Departament Pielęgniarek i Położnych w latach 2008-2015 realizował Projekt systemowy pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”.

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 maja 2008 r., a  zakończyła się 30 września 2015 r. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu II, Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

Budżet Projektu wynosił 193,1 mln zł

Celem projektu było umożliwienie polskim pielęgniarkom, pielęgniarzom i położnym podniesienia kwalifikacji zawodowych do poziomu licencjata. Z szansy nieodpłatnego kształcenia skorzystali absolwenci pięcioletnich liceów medycznych, policealnych szkół zawodowych oraz trzyletnich medycznych szkół zawodowych, posiadający świadectwo dojrzałości.

W Projekt zaangażowało się 71 uczelni posiadających akredytację Ministra Zdrowia na realizację kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo, wybranych w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Pierwszy nabór na studia pomostowe w ramach Projektu odbył się w 2008 roku, a ostatni nabór został przeprowadzony jesienią 2014 roku.

Pierwotnie zakładano, że w ramach Projektu będą mogły ukończyć studia 24 tysiące osób. Dzięki staraniom Ministerstwa Zdrowia udało się uzyskać decyzję Komisji Europejskiej o skróceniu absolwentom liceów medycznych kształcenia pomostowego do dwóch semestrów oraz pozyskać dodatkowe środki finansowe. Dzięki temu zwiększono wskaźnik osób objętych Projektem do ponad 40 tysięcy uczestników.

W efekcie studia pomostowe ukończyło 40 819 osób w tym: 36 949 pielęgniarek, 563 pielęgniarzy i 3 307 położnych.

Ukończenie studiów w ramach Projektu pozwoliło pielęgniarkom, pielęgniarzom i położnym podnieść poziom wykształcenia do wyższego zawodowego, zwiększając ich uprawnienia zawodowe i powodując uzyskanie kwalifikacji na poziomie umożliwiającym ich automatyczne uznanie w innych krajach Unii Europejskiej.

Badania przeprowadzone wśród uczestników Projektu w okresie od lipca 2009 r. do 30 września 2015 r. wskazują korzyści dla absolwentów z ukończenia studiów pomostowych w ramach Projektu:

 • 93% uznaje podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych za podstawową korzyść,
 • 85% odczuwa zwiększenie świadomości własnego wpływu na jakość opieki świadczonej na rzecz pacjenta,
 • 84% zostało zmotywowanych do dalszego uzupełniania kwalifikacji zawodowych,
 • 88% odczuwa wzrost poziomu samooceny na gruncie zawodowym i społecznym,
 • 33% widzi możliwość awansu zawodowego i społecznego.

Projekt otrzymał wyróżnienie w konkursie „Dobre praktyki EFS 2014″ organizowanym na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przez Centrum Projektów Europejskich oraz trzykrotnie I miejsce w konkursie na „Najlepiej zarządzany projekt Działania 2.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku 2011, 2012 oraz 2013 organizowanym przez Instytucję Wdrażającą.

Czytaj więcej na temat projektu w serwisie www.studiapomostowe.mz.gov.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ministerstwo Zdrowia (Departament Pielęgniarek i Położnych) w partnerstwie z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w latach 2012-2015 zrealizowało projekt systemowy pn. Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego
w zakresie opieki geriatrycznej”
, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Realizację projektu zakończono 30 czerwca 2015 r.

Efektem realizacji projektu była poprawa opieki nad osobami w wieku starszym w Polsce poprzez podniesienie kompetencji (szkolenie) kadr medycznych w zakresie opieki geriatrycznej oraz wzrost świadomości kadr medycznych, jak i ogółu społeczeństwa, w tym osób odpowiedzialnych za realizację i finansowanie świadczeń zdrowotnych na temat potrzeby sprawowania kompleksowej, interdyscyplinarnej opieki nad osobami starszymi na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej (poz).

Powyższe efekty osiągnięto poprzez realizację następujących działań w ramach projektu:

 • opracowanie programów kształcenia dla lekarzy poz, pielęgniarek poz, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych i terapeutów środowiskowych w ramach kursów doskonalących w zakresie opieki geriatrycznej.
 • opracowanie jednolitego materiału szkoleniowego dla uczestników kursów z zakresu specyfiki starzenia się społeczeństwa.
 • zorganizowanie 361 edycji szkoleń z zakresu opieki geriatrycznej, którymi objęto łącznie 8 238 uczestników, w tym:
  • 87 edycji kursów doskonalących dla 1368 lekarzy poz,
  • 139 edycji kursów specjalistycznych dla 4064 pielęgniarek poz,
  • 109 edycji kursów doskonalących dla 2176 fizjoterapeutów,
  • 19 edycji kursów doskonalących dla 467 opiekunów medycznych,
  • 7 edycji kursów doskonalących dla 163 terapeutów środowiskowych.
 • opracowanie raportu ewaluacyjnego poświęconego opiece geriatrycznej i założeń kompleksowej opieki nad osobami starszymi na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej oraz wydrukowanie i rozdystrybuowanie na terenie Polski po 3.000 szt. każdego z tych dokumentów.
 • realizację działań informacyjno-promocyjnych, w tym:
  • konferencji informacyjno-promocyjnej inaugurującej realizację projektu,
  • 16 konferencji informacyjno-promocyjnych w miastach wojewódzkich,
  • konferencji podsumowującej realizację projektu,
  • ogólnopolskiej kampanii informacyjno – promocyjnej mającej na celu upowszechnianie problematyki dotyczącej osób starszych oraz zachęcenie kadr medycznych do udziału w kursach realizowanych w ramach projektu.

Ponadto, Departament informuje, iż w latach 2013 – 2015 Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych realizowało projekt systemowy pn. „Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Realizacja projektu stanowiła jedną z odpowiedzi na problem związany z niedoborem kadry pielęgniarskiej posiadającej kwalifikacje do sprawowania kompleksowej opieki nad pacjentem w starszym wieku, w związku z aktualną i prognozowaną sytuacją demograficzną
oraz epidemiologiczną, zachodzącą w polskim społeczeństwie.

Projekt skierowany był do pielęgniarek, pielęgniarzy z terenu całej Polski.

Od listopada 2013 r. do sierpnia 2015, przeszkolono 12 876 osób, w tym 12 736 pielęgniarek i 140 pielęgniarzy.

Oczekiwanymi efektami projektu były:

 • poprawa kompleksowej opieki pielęgniarskiej nad osobami starszymi poprzez organizację kursu specjalistycznego Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego;
 • poszerzenie wiedzy w zakresie opieki nad osobami starszymi;
 • wzrost świadomości na temat specyfiki opieki nad osobami starszymi; poprawa jakości sprawowanej opieki nad osobami starszymi;
 • przydatność nabytej wiedzy i umiejętności podczas wykonywania świadczeń zdrowotnych.

Kolejnym przedsięwzięciem realizowanym od 2015 r. do chwili obecnej jest ogłoszony przez Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia konkurs na realizację projektów w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 „Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych”, którego przedmiotem są projekty finansowane Europejskiego Funduszu Społecznego  przewidujące wsparcie edukacyjne dla pielęgniarek, pielegniarzy i położnych w formie kursów specjalistycznych oraz kwalifikacyjnych w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi, w tym realizacja kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek. Szkolenia w ramach projektu realizowane są przez uprawnionych organizatorów kształcenia.

Wykaz szkoleń dostępny jest na stronie: http://zdrowie.gov.pl/aktualnosc-2738-bezplatne_kursy_dla_pielegniarek_i.html

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry