Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Raport w sprawie prowadzenia kształcenia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo na studiach pomostowych. Stan na dzień 30.09.2016 r.

---

Menu

Wstęp

Zgodnie z „Dokumentem roboczym” nr 8494/04 przedstawionym przez polską delegację na spotkaniu z Komisją Europejską w dniu 19 kwietnia 2004 r. Minister Zdrowia zobowiązał się do przekazywania Komisji Europejskiej okresowych (corocznych) raportów, zawierających dane zebrane od uczelni dotyczące liczby kandydatów, liczby osób przyjętych, oraz liczby absolwentów.

 

Podstawa prawna

Kształcenie pielęgniarek i położnych realizowane było zgodnie z:

– rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 770).

 

Dane ogólne 

W roku akademickim 2015/2016 kształcenie na studiach pomostowych prowadziło 15 polskich uczelni wyższych. W związku z zakończeniem realizacji przez Ministerstwo Zdrowia projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, liczba osób chętnych do podjęcia tej formy studiów w roku akademickim 2015/2016 uległa zmniejszeniu. Jest to związane z tym, iż duża liczba osób zainteresowanych studiami pomostowymi skorzystała z możliwości ich ukończenia w trakcie trwania ww. projektu. Ponadto osoby, które kształciły się na studiach pomostowych w roku akademickim 2015/2016 same ponosiły koszty związane z finansowaniem kształcenia na studiach.

 

  • Na kierunku pielęgniarstwo:

547 osób deklarowało podjęcie studiów, natomiast 446 osób zostało przyjętych.

  • Na kierunku położnictwo:

15 osób deklarowało podjęcie studiów na jednej z uczelni realizującej kształcenie na kierunku położnictwo (Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu). Ze względu na zbyt małą liczbę kandydatów uczelnia nie uruchomiła kształcenia na kierunku położnictwo.

 

Tab. 1 Przebieg studiów licencjackich uzupełniających w roku 2015/2016

 

Pielęgniarstwo

Położnictwo
ścieżka kształcenia liczba kandydatów
w roku 2015/2016
liczba osób przyjętych
w roku 2015/2016
Ścieżka kształcenia liczba kandydatów
w roku 2015/2016
liczba osób przyjętych
w roku 2015/2016
1 2 3 4 5 6
AB*   320¹ A* 0 0
C*   62
D*   58 B* 15 0
E*   6
Razem 547 ** 446 Razem 15 0

 

* ścieżka kształcenia AB – 1150 godzin                   * ścieżka kształcenia A – 1479 godzin

* ścieżka kształcenia C – 2410 godzin                     * ścieżka kształcenia B – 1086 godzin

* ścieżka kształcenia D – 1984 godzin

* ścieżka kształcenia E – dwa semestry

 

** w kolumnie nr 2 podano łączną liczbę kandydatów, którzy następnie zostali przyporządkowani do właściwych ścieżek kształcenia

 

¹ Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dni 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 770).

 

 

Tab. 2 Absolwenci studiów pomostowych – kierunek pielęgniarstwo (stan na 30.09.2016 r.) 

Pielęgniarstwo

 

Liczba osób, które ukończyły kształcenie w roku 2015/2016

ścieżka AB ścieżka C ścieżka D ścieżka E Razem
272 19 39 6 336

 

 

Tab. 3 Absolwenci studiów pomostowych – kierunek położnictwo (stan na 30.09.2016r.)

Położnictwo

 

Liczba osób, które ukończyły kształcenie w roku 2015/2016

 

Ścieżka A

 

Ścieżka B

 

Razem

0 0 0

 

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry