Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Raport w sprawie prowadzenia kształcenia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo na studiach pomostowych
– Stan na dzień 30.09.2007 r.

---

Menu

Wstęp
Zgodnie z „Dokumentem roboczym” nr 8494/04 przedstawionym przez polską delegację
na spotkaniu z Komisją Europejską w dniu 19 kwietnia 2004 r. Minister Zdrowia zobowiązał się do przekazywania Komisji Europejskiej okresowych (corocznych) raportów, zawierających dane zebrane od uczelni, dotyczące liczby kandydatów, liczby osób przyjętych, oraz liczby absolwentów.

Podstawa prawna
Kształcenie pielęgniarek i położnych realizowane było zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek
i położnych posiadających świadectwo dojrzałości, i będących absolwentami liceów medycznych, oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr. 110 poz. 1170). Przedmiotowe rozporządzenie stanowi, że czas kształcenia pielęgniarek na studiach zawodowych, nie może być krótszy niż:

 1. trzy semestry lub 1633 godziny (dla absolwentów pięcioletnich liceów medycznych, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 1980/01 lub później), zawodowych,
 2. pięć semestrów lub 3000 godzin (dla absolwentów pięcioletnich liceów medycznych, którzy rozpoczęli naukę wcześniej niż w roku szkolnym 1980/81), zawodowych,
 3. trzy semestry lub 2410 godzin (dla absolwentów dwuletnich medycznych szkół zawodowych), zawodowych,
 4. dwa semestry lub 1984 godzin (dla absolwentów dwu i pół – letnich medycznych szkół zawodowych), zawodowych,
 5. dwa semestry dla absolwentów trzyletnich medycznych szkół zawodowych

Natomiast czas kształcenia położnych nie może być krótszy niż:

 1. trzy semestry lub 1479 godzin – dla absolwentów dwuletnich medycznych szkół zawodowych,
 2. dwa semestry lub 1086 godzin – dla absolwentów dwu i pół – letnich medycznych szkół zawodowych.

Dane ogólne
Spośród 59 polskich uczelni kształcących pielęgniarki i położne, 48 prowadziło studia pomostowe.
W roku akademickim 2007/2008
na kierunku pielęgniarstwo:

 • 4.354 osoby złożyły aplikacje na studia pomostowe
 • 3.510 osób zostało przyjętych,
 • 4.736 osób ukończyło kształcenie.

Na kierunku położnictwo

 • 719 osób deklarowało podjęcie studiów,
 • 671 osób zostało przyjętych,
 • 646 osób ukończyło studia.

Tab. 1 Przebieg studiów licencjackich uzupełniających w roku 2007/2008.

Pielęgniarstwo

Położnictwo

ścieżka kształcenia liczba kandydatów w roku 2008/2009 liczba osób przyjętych w roku 2008/2009 Ścieżka kształcenia liczba kandydatów w roku 2008/2009 liczba osób przyjętych w roku 2008/2009

1

2

3

4

5

6

A* 1908 A* 18
B* 308
C* 671
D* 594 B* 653
E* 29
Razem 4354** 3510*** Razem 719** 671***

* ścieżka kształcenia A – 1633 godziny
* ścieżka kształcenia B – 3000 godzin
* ścieżka kształcenia C – 2410 godzin
* ścieżka kształcenia D – 1984 godzin
* ścieżka kształcenia E – dwa semestry
* ścieżka kształcenia A – 1479 godzin
* ścieżka kształcenia B – 1086 godzin
** w kolumnie nr 2 i 5 podano łączną liczbę kandydatów, którzy następnie zostali przyporządkowani do właściwych ścieżek kształcenia
*** różnica wynikająca z porównania liczby kandydatów do liczby osób przyjętych wynika z niezaliczenia postępowania kwalifikacyjnego lub rezygnacji kandydata z podjęcia kształcenia

Tab. 2 Absolwenci studiów pomostowych w roku 2007/2008 – kierunek pielęgniarstwo (stan na 30.09.2008)

Pielęgniarstwo
Liczba osób, które ukończyły kształcenie w roku 2007/2008.
Stan na dzień 30.09.2008 r.
ścieżka A ścieżka B ścieżka C ścieżka D ścieżka E Razem
2761* 367* 924* 659* 25* 4736*

* liczba osób, które ukończyły kształcenie „pomostowe” w roku 2007/2008. Dane dotyczą osób, które zostały przyjęte na studia w roku akademickim 2007/2008 i wcześniej.

Jednocześnie wyjaśniamy, iż w stosunku do absolwentów studiów pomostowych wykazanych w ścieżce B zastosowano przepisy § 3 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości, i będących absolwentami liceów medycznych, oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej.
(§ 3 ust. 4. Przewidziane w programie nauczania zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, nie więcej jednak niż 50 % wymiaru tych zajęć i praktyk, mogą zostać zaliczone na wniosek studenta przez kierownika jednostki organizacyjnej szkoły wyższej prowadzącej studia zawodowe na podstawie udokumentowanego doświadczenia zawodowego, w szczególności długości stażu pracy oraz zakresu wykonywanych czynności.
§ 3 ust. 5. Zaliczenia zajęć praktycznych i praktyk zawodowych kierownik jednostki, o którym mowa w ust. 4, dokonuje po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego).

Tab. 3 Absolwenci studiów pomostowych – kierunek położnictwo w roku 2007/2008 (stan na 30.09.2008)

Położnictwo

Liczba osób, które ukończyły kształcenie w roku 2007/2008.
Stan na dzień 30.09.2008 r.

Ścieżka A Ścieżka B Razem
18* 628* 646*

* liczba osób, które ukończyły kształcenie „pomostowe” w roku 2007/2008. Dane dotyczą osób, które zostały przyjęte na studia w roku akademickim 2007/2008 i wcześniej.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry