Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Raport w sprawie prowadzenia kształcenia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo na studiach pomostowych
– Stan na dzień 30.09.2009 r.

---

Menu

Wstęp
Zgodnie z „Dokumentem roboczym” nr 8494/04 przedstawionym przez polską delegację
na spotkaniu z Komisją Europejską w dniu 19 kwietnia 2004 r. Minister Zdrowia zobowiązał się do przekazywania Komisji Europejskiej okresowych (corocznych) raportów, zawierających dane zebrane od uczelni, dotyczące liczby kandydatów, liczby osób przyjętych, oraz liczby absolwentów.

Podstawa prawna
Kształcenie pielęgniarek i położnych realizowane było zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek
i położnych posiadających świadectwo dojrzałości, i będących absolwentami liceów medycznych, oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki
i położnej (Dz. U. Nr. 110 poz. 1170), zwane dalej studiami pomostowymi.
Przedmiotowe rozporządzenie stanowi, że czas kształcenia pielęgniarek na studiach zawodowych, nie może być krótszy niż:

 1. trzy semestry lub 1633 godziny (dla absolwentów pięcioletnich liceów medycznych, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 1980/01 lub później),
 2. pięć semestrów lub 3000 godzin (dla absolwentów pięcioletnich liceów medycznych, którzy rozpoczęli naukę wcześniej niż w roku szkolnym 1980/81),
 3. trzy semestry lub 2410 godzin (dla absolwentów dwuletnich medycznych szkół zawodowych),
 4. dwa semestry lub 1984 godzin (dla absolwentów dwu i pół – letnich medycznych szkół zawodowych),
 5. dwa semestry dla absolwentów trzyletnich medycznych szkół zawodowych

Natomiast czas kształcenia położnych nie może być krótszy niż:

 1. trzy semestry lub 1479 godzin – dla absolwentów dwuletnich medycznych szkół zawodowych,
 2. dwa semestry lub 1086 godzin – dla absolwentów dwu i pół – letnich medycznych szkół zawodowych.

Dane ogólne
Spośród 63 polskich uczelni kształcących pielęgniarki i położne, 58 prowadzi studia pomostowe.

W roku akademickim 2008/2009:
na kierunku pielęgniarstwo:

 • 7 021 osób złożyło aplikacje na studia pomostowe,
 • 4 746 osób zostało przyjętych,

Na kierunku położnictwo:

 • 1 010 osób deklarowało podjęcie studiów,
 • 801 osób zostało przyjętych,

Tab. 1 Przebieg studiów licencjackich uzupełniających w roku 2008/2009.

Pielęgniarstwo

Położnictwo

ścieżka kształcenia liczba kandydatów w roku 2008/2009 liczba osób przyjętych w roku 2008/2009 Ścieżka kształcenia liczba kandydatów w roku 2008/2009 liczba osób przyjętych w roku 2008/2009

1

2

3

4

5

6

A* 2768 A* 0
B* 462
C* 899
D* 579 B* 801
E* 38
Razem 7 021** 4 746*** Razem 1 010** 801***

* ścieżka kształcenia A – 1633 godziny
* ścieżka kształcenia B – 3000 godzin
* ścieżka kształcenia C – 2410 godzin
* ścieżka kształcenia D – 1984 godzin
* ścieżka kształcenia E – dwa semestry
* ścieżka kształcenia A – 1479 godzin
* ścieżka kształcenia B – 1086 godzin
** w kolumnie nr 2 i 5 podano łączną liczbę kandydatów, którzy następnie zostali przyporządkowani do właściwych ścieżek kształcenia
*** różnica wynikająca z porównania liczby kandydatów do liczby osób przyjętych wynika z niezaliczenia postępowania kwalifikacyjnego lub rezygnacji kandydata z podjęcia kształcenia

Tab. 2 Absolwenci studiów pomostowych – kierunek pielęgniarstwo (stan na 30.09.2009)

Pielęgniarstwo
Liczba osób, które ukończyły kształcenie w roku 2008/2009.
Stan na dzień 30.09.2009 r.
ścieżka A ścieżka B ścieżka C ścieżka D ścieżka E Razem
1526* 282* 505* 718* 34* 3065*

* Dane dotyczą osób, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2007/2008 i później

Tab. 3 Absolwenci studiów pomostowych – kierunek położnictwo (stan na 30.09.2009)

Położnictwo
Liczba osób, które ukończyły kształcenie w roku 2008/2009.
Stan na dzień 30.09.2009 r.
Ścieżka A Ścieżka B Razem
0* 724* 724*

* Dane dotyczą osób, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2008/2009

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry