Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Raport w sprawie prowadzenia kształcenia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo na studiach pomostowych
– Stan na dzień 30.09.2010 r.

---

Menu

Podstawa prawna
Kształcenie pielęgniarek i położnych realizowane było zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek
i położnych posiadających świadectwo dojrzałości, i będących absolwentami liceów medycznych, oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr. 110 poz. 1170 ) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2010 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentkami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz. U Nr 65, poz. 420), zwane dalej studiami pomostowymi.
Przedmiotowe rozporządzenie stanowi, że czas kształcenia pielęgniarek na studiach zawodowych, nie może być krótszy niż:

 1. trzy semestry lub 1633 godziny (dla absolwentów pięcioletnich liceów medycznych, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 1980/01 lub później),
 2. pięć semestrów lub 3000 godzin (dla absolwentów pięcioletnich liceów medycznych, którzy rozpoczęli naukę wcześniej niż w roku szkolnym 1980/81),
 3. trzy semestry lub 2410 godzin (dla absolwentów dwuletnich medycznych szkół zawodowych),
 4. dwa semestry lub 1984 godzin (dla absolwentów dwu i pół – letnich medycznych szkół zawodowych),
 5. dwa semestry dla absolwentów trzyletnich medycznych szkół zawodowych

Natomiast czas kształcenia położnych nie może być krótszy niż:

 1. trzy semestry lub 1479 godzin – dla absolwentów dwuletnich medycznych szkół zawodowych,
 2. dwa semestry lub 1086 godzin – dla absolwentów dwu i pół – letnich medycznych szkół zawodowych.

Dane ogólne
Spośród 67 polskich uczelni kształcących pielęgniarki i położne 62 prowadzi studia pomostowe.

W roku akademickim 2009/2010:

na kierunku pielęgniarstwo:

 • 10 499 osób deklarowało podjęcie studiów,
 • 6 744 osoby zostały przyjęte.

Na kierunku położnictwo:

 • 1 420 osób deklarowało podjęcie studiów,
 • 879 osób zostało przyjętych

aTab. 1 Przebieg studiów licencjackich uzupełniających w roku 2009/2010.

Pielęgniarstwo

Położnictwo

ścieżka kształcenia liczba kandydatów w roku 2009/2010 liczba osób przyjętych w roku 2009/2010 Ścieżka kształcenia liczba kandydatów w roku 2009/2010 liczba osób przyjętych w roku 2009/2010

1

2

3

4

5

6

A* 3816 A* 151
B* 847
C* 1229
D* 838 B* 728
E* 14
Razem 10 499** 6 744*** Razem 1420** 879***

Tab. 2 Absolwenci studiów pomostowych w roku 2009/2010 – kierunek pielęgniarstwo (stan na 30.09.2010)

Pielęgniarstwo
Liczba osób, które ukończyły kształcenie w roku 2009/2010.
Stan na dzień 30.09.2010 r.
ścieżka A ścieżka B ścieżka C ścieżka D ścieżka E Razem
2231* 230* 726* 678* 22* 3887*

* Dane dotyczą osób, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2007/2008 i później

Tab. 3 Absolwenci studiów pomostowych – kierunek położnictwo (stan na 30.09.2010)

Położnictwo
Liczba osób, które ukończyły kształcenie w roku 2009/2010.
Stan na dzień 30.09.2010 r. *
Ścieżka A Ścieżka B Razem
108* 578* 686*

* Dane dotyczą osób, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2008/2009

Zmiana przepisów uzgodniona z Komisją Europejską określa, iż dotychczasowy czas kształcenia absolwentów pięcioletnich liceów medycznych, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 1980/81 lub później – wynoszący 3 semestry lub 1633 godziny (ścieżka A) oraz absolwentów, którzy rozpoczęli naukę wcześniej niż w roku szkolnym 1980/81- wynoszący
5 semestrów lub 3000 godzin (ścieżka B), uległ obniżeniu i wynosi, dwa semestry lub 1150 godzin dla wszystkich absolwentów pięcioletnich liceów medycznych.

* ścieżka kształcenia A – 1633 godziny
* ścieżka kształcenia B – 3000 godzin
* ścieżka kształcenia C – 2410 godzin
* ścieżka kształcenia D – 1984 godzin
* ścieżka kształcenia E – dwa semestry
* ścieżka kształcenia A – 1479 godzin
* ścieżka kształcenia B – 1086 godzin
** w kolumnie nr 2 i 5 podano łączną liczbę kandydatów, którzy następnie zostali przyporządkowani do właściwych ścieżek kształcenia
*** różnica wynikająca z porównania liczby kandydatów do liczby osób przyjętych wynika z niezaliczenia postępowania kwalifikacyjnego lub rezygnacji kandydata z podjęcia kształcenia

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry