Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Raport w sprawie prowadzenia kształcenia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo na studiach pomostowych
– Stan na dzień 30.09.2011 r.

---

Menu

Wstęp
Zgodnie z „Dokumentem roboczym” nr 8494/04 przedstawionym przez polską delegację na spotkaniu z Komisją Europejską w dniu 19 kwietnia 2004 r. Minister Zdrowia zobowiązał się do przekazywania Komisji Europejskiej okresowych (corocznych) raportów, zawierających dane zebrane od uczelni, dotyczące liczby kandydatów, liczby osób przyjętych, oraz liczby absolwentów.

Podstawa prawna
Kształcenie pielęgniarek i położnych realizowane było zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek
i położnych posiadających świadectwo dojrzałości, i będących absolwentami liceów medycznych, oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr. 110 poz. 1170 ) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2010 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentkami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz. U Nr 65, poz. 420), zwane dalej studiami pomostowymi.
Zmiana przepisów uzgodniona z Komisją Europejską określa, iż dotychczasowy czas kształcenia absolwentów pięcioletnich liceów medycznych, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 1980/81 lub później – wynoszący 3 semestry lub 1633 godziny (ścieżka A) oraz absolwentów, którzy rozpoczęli naukę wcześniej niż w roku szkolnym 1980/81- wynoszący 5 semestrów lub 3000 godzin (ścieżka B), uległ obniżeniu i wynosi, dwa semestry lub 1150 godzin dla wszystkich absolwentów pięcioletnich liceów medycznych.

Dane ogólne
62 polskie uczelnie prowadzi studia pomostowe.

W roku akademickim 2010/2011:
na kierunku pielęgniarstwo:

  • 12 425 osób deklarowało podjęcie studiów,
  • 8 240 osoby zostały przyjęte.

Na kierunku położnictwo:

  • 1 147 osób deklarowało podjęcie studiów,
  • 934 osoby zostało przyjętych.

Tab. 1 Przebieg studiów licencjackich uzupełniających w roku 2010/2011.

Pielęgniarstwo

Położnictwo

ścieżka kształcenia liczba kandydatów w roku 2010/2011 liczba osób przyjętych w roku 2010/2011 Ścieżka kształcenia liczba kandydatów w roku 2010/2011 liczba osób przyjętych w roku 2010/2011

1

2

3

4

5

6

AB* 60291 A* 0 0
C* 1462
D* 739 B* 1147 934
E* 10
Razem 12 425** 8 240*** Razem 1 147** 934***

* ścieżka kształcenia AB – 1150 godziny
* ścieżka kształcenia C – 2410 godzin
* ścieżka kształcenia D – 1984 godzin
* ścieżka kształcenia E – dwa semestry
* ścieżka kształcenia A – 1479 godzin
* ścieżka kształcenia B – 1086 godzin

** w kolumnie nr 2 i 5 podano łączną liczbę kandydatów, którzy następnie zostali przyporządkowani do właściwych ścieżek kształcenia
*** różnica wynikająca z porównania liczby kandydatów do liczby osób przyjętych wynika z niezaliczenia postępowania kwalifikacyjnego lub rezygnacji kandydata z podjęcia kształcenia

1Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2010 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentkami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz. U Nr 65, poz. 420)

Tab. 2 Absolwenci studiów pomostowych – kierunek pielęgniarstwo (stan na 30.09.2011)

Pielęgniarstwo
Liczba osób, które ukończyły kształcenie w roku 2010/2011.
Stan na dzień 30.09.2011 r.
*
ścieżka A1 ścieżka B1 ścieżka AB** ścieżka C ścieżka D ścieżka E Razem
3064 872 5542 1005 774 10 11267

* Dane dotyczą osób, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2008/2009 i później
1 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniareki położnych posiadających świadectwo dojrzałości, i będących absolwentami liceów medycznych, oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr. 110 poz. 1170 ).
**ścieżka AB – długość trwania dwa semestry – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2010 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentkami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz. U Nr 65, poz. 420)

Tab. 3 Absolwenci studiów pomostowych – kierunek położnictwo (stan na 30.09.2011)

Położnictwo
Liczba osób, które ukończyły kształcenie w roku 2010/2011.
Stan na dzień 30.09.2011 r. *
Ścieżka A Ścieżka B Razem
0 1109 1109

* Dane dotyczą osób, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2009/2010

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry