Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Raport w sprawie prowadzenia kształcenia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo na studiach pomostowych
– Stan na dzień 30.09.2012 r.

---

Menu

Raport w sprawie prowadzenia kształcenia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo na studiach pomostowych. Stan na dzień 30.09.2012 r.

Wstęp
Zgodnie z „Dokumentem roboczym” nr 8494/04 przedstawionym przez polską delegację na spotkaniu z Komisją Europejską w dniu 19 kwietnia 2004 r. Minister Zdrowia zobowiązał się do przekazywania Komisji Europejskiej okresowych (corocznych) raportów, zawierających dane zebrane od uczelni, dotyczące liczby kandydatów, liczby osób przyjętych, oraz liczby absolwentów.

Podstawa prawna
Kształcenie pielęgniarek i położnych realizowane było zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych, oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr. 110 poz. 1170 ), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentkami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz. U Nr 65, poz. 420) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz. U, poz. 770), zwane dalej studiami pomostowymi.
Zmiana przepisów uzgodniona z Komisją Europejską określa, iż dotychczasowy czas kształcenia absolwentów pięcioletnich liceów medycznych, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 1980/81 lub później – wynoszący 3 semestry lub 1633 godziny (ścieżka A) oraz absolwentów, którzy rozpoczęli naukę wcześniej niż w roku szkolnym 1980/81- wynoszący 5 semestrów lub 3000 godzin (ścieżka B), uległ obniżeniu i wynosi, dwa semestry lub 1150 godzin dla wszystkich absolwentów pięcioletnich liceów medycznych.

Dane ogólne
W roku akademickim 2011/2012 kształcenie na studiach pomostowych prowadziło 65 polskich uczelni wyższych.

Na kierunku pielęgniarstwo:
12 477 osób deklarowało podjęcie studiów, natomiast 8 177 osób zostało przyjętych, z czego w semestrze I w październiku 2011 r. przyjęto 7 249 osób, a w semestrze II w lutym 2012 r. studia podjęło 928 osób.

Na kierunku położnictwo:
1 026 osób deklarowało podjęcie studiów, zaś 803 osoby zostały przyjęte, z czego w semestrze I w październiku 2011 r. studia rozpoczęło 753 osoby, a w semestrze II w lutym 2012 r. kształcenie rozpoczęło 50 osób.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry