Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Raport w sprawie prowadzenia kształcenia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo na studiach pomostowych
– Stan na dzień 30.09.2013 r.

---

Menu

Wstęp

Zgodnie z „Dokumentem roboczym” nr 8494/04 przedstawionym przez polską delegację na spotkaniu z Komisją Europejską w dniu 19 kwietnia 2004 r. Minister Zdrowia zobowiązał się do przekazywania Komisji Europejskiej okresowych (corocznych) raportów, zawierających dane zebrane od uczelni dotyczące liczby kandydatów, liczby osób przyjętych, oraz liczby absolwentów.

Podstawa prawna

Kształcenie pielęgniarek i położnych realizowane było zgodnie z:

  • rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych, oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 110 poz. 1170),
  • rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentkami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 65, poz. 420), – rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz. U. poz. 770), zwane dalej studiami pomostowymi.

W lutym 2010 roku wprowadzono zmianę przepisów dotyczącą czasu trwania studiów pomostowych, uzgodnioną z Komisją Europejską w 2009 roku, która określiła, iż dotychczasowy czas kształcenia absolwentów pięcioletnich liceów medycznych wynoszący 3 semestry lub 1633 godziny (ścieżka A) oraz 5 semestrów lub 3000 godzin (ścieżka B), uległ obniżeniu i wynosi, dwa semestry lub 1150 godzin dla wszystkich absolwentów pięcioletnich liceów medycznych.

Dane ogólne

W roku akademickim 2012/2013 kształcenie na studiach pomostowych prowadziło
68 polskich uczelni wyższych.

Na kierunku pielęgniarstwo:

9293 osoby deklarowały podjęcie studiów, natomiast 6781 osób zostało przyjętych.

Na kierunku położnictwo:

805 osób deklarowało podjęcie studiów, zaś 497 osób zostało przyjętych.

Tab. 1 Przebieg studiów licencjackich uzupełniających w roku 2012/2013

Pielęgniarstwo

Położnictwo

ścieżka kształcenia

liczba kandydatów
w roku 2012/2013

liczba osób przyjętych
w roku 2012/2013

Ścieżka kształcenia

liczba kandydatów
w roku 2012/2013

liczba osób przyjętych
w roku 2012/2013

1

2

3

4

5

6

AB*

4947¹

A*

0

0

C*

1112

D*

699

B*

497

E*

23

Razem

9293**

6781***

Razem

805**

497***

* ścieżka kształcenia AB – 1150 godzin * ścieżka kształcenia A – 1479 godzin

* ścieżka kształcenia C – 2410 godzin * ścieżka kształcenia B – 1086 godzin

* ścieżka kształcenia D – 1984 godzin

* ścieżka kształcenia E – dwa semestry

** w kolumnie nr 2 i 5 podano łączną liczbę kandydatów, którzy następnie zostali przyporządkowani do właściwych ścieżek kształcenia

*** różnica wynikająca z porównania liczby kandydatów do liczby osób przyjętych wynika z niezaliczenia postępowania kwalifikacyjnego lub rezygnacji kandydata z podjęcia kształcenia

¹ Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2010 roku zmieniającym rozporządzenie
w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentkami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki
i położnej (Dz. U. Nr 65, poz. 420)

Tab. 2 Absolwenci studiów pomostowych – kierunek pielęgniarstwo (stan na 30.09.2013 r.)

Pielęgniarstwo

Liczba osób, które ukończyły kształcenie w roku 2012/2013. Stan na dzień 30.09.2013 r.

ścieżka A¹

ścieżka B¹

ścieżka AB2

ścieżka C

ścieżka D

ścieżka E

Razem

612

55

5088

1313

754

21

7843

¹ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek
i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 110 poz. 1170)

2ścieżka AB – długość trwania dwa semestry – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2012, poz. 770)

Tab. 3 Absolwenci studiów pomostowych – kierunek położnictwo (stan na 30.09.2013 r.)

Położnictwo

Liczba osób, które ukończyły kształcenie w roku 2012/2013. Stan na dzień 30.09.2013 r.

Ścieżka A

Ścieżka B

Razem

0

529

529

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry