Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych

---

Menu

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195), ratownik medyczny ma prawo i obowiązek doskonalenia zawodowego.

Aktem prawnym, który reguluje zarówno formy doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, jak również sposób i zakres przedmiotowego doskonalenia zawodowego jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1884). Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych jest realizowane w pięcioletnich okresach rozliczeniowych, zwanych dalej „okresami edukacyjnymi”. Okres edukacyjny rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym uzyskano dyplom uprawniający do wykonywania zawodu ratownika medycznego.

 

Formy doskonalenia zawodowego

Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych może być realizowane w następujących formach kształcenia:

 1. kursy doskonalące;
 2. samokształcenie.

 

Kurs doskonalący

Kurs doskonalący ma na celu pogłębienie i aktualizację wiedzy i umiejętności zawodowych, w tym szkolenie praktyczne. Kurs doskonalący odbywa się na podstawie programu kursu doskonalącego, który zawiera:

 1. założenia organizacyjno-programowe określające rodzaj i cel kształcenia, czas jego trwania, sposób organizacji oraz sposób sprawdzania efektów kształcenia;
 2. plan nauczania;
 3. wykaz umiejętności wynikowych;
 4. treści nauczania;
 5. wskazówki metodyczne;
 6. standardy dotyczące kadry i bazy dydaktycznej.

Program kursu doskonalącego aktualizuje, zgodnie z postępem wiedzy, zespół ekspertów, powołanych przez dyrektora Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, zwanego dalej „CMKP” spośród osób legitymujących się doświadczeniem zawodowym i dorobkiem naukowym w zakresie medycyny ratunkowej. CMKP redaguje i przedstawia do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia opracowany przez zespół ekspertów program kursu doskonalącego. Program kursu doskonalącego redaguje, i zatwierdza minister właściwy do spraw zdrowia. Dyrektor CMKP podaje do publicznej wiadomości zatwierdzony program kursu doskonalącego w formie publikacji oraz informacji na swojej stronie internetowej.

 

Samokształcenie

Samokształcenie obejmuje następujące formy:

 1. udział w seminarium,
 2.  przygotowanie i wygłoszenie referatu na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym,
 3. udział w posiedzeniach szkoleniowych stowarzyszenia będącego, zgodnie z postanowieniami jego statutu, towarzystwem naukowym o zasięgu krajowym zrzeszającym ratowników medycznych,
 4. przygotowanie i wygłoszenie referatu na posiedzeniu szkoleniowym towarzystwa naukowego, stowarzyszenia zawodowego,
 5. udział w kongresach, zjazdach, konferencjach lub sympozjach naukowych,
 6. udział w warsztatach szkoleniowych i innych formach szkoleń organizowanych przez pracodawcę, z którym ratownik medyczny ma podpisaną umowę o pracę, cywilno-prawną lub umowę-zlecenie, lub wojewodę,
 7. udział w kursach realizowanych za pośrednictwem środków przekazu telewizyjnego i sieci internetowej z ograniczonym dostępem,
 8. opublikowanie jako autor lub współautor:
  1. książki naukowej,
  2. książki popularnonaukowej,
  3. artykułu naukowego oryginalnego,
  4. artykułu o charakterze poglądowym, rozdziału w książce naukowej lub popularnonaukowej,
  5. artykułu popularnonaukowego, programu multimedialnego lub komunikatu z badań naukowych,
  6. tłumaczenia książki lub artykułu naukowego lub popularnonaukowego,
 9. uzyskanie stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora z obszaru nauk medycznych lub nauk o zdrowiu,
 10. udział w mistrzostwach lub zawodach ratownictwa medycznego,
 11. samokształcenie przygotowujące do właściwej realizacji zadań w ramach prowadzenia szkoleń dla ratowników medycznych.

 

Seminarium

Seminarium jest realizowane zgodnie z programem nauczania opracowanym przez organizatora kształcenia i zatwierdzonym przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej właściwego ze względu na siedzibę organizatora. Organizator jest zobowiązany powiadomić właściwego wojewodę o zorganizowaniu seminarium na jego obszarze. Seminarium trwa nie krócej niż 5 godzin dydaktycznych, przy czym 1 godzina zajęć trwa 45 minut.

 

Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych obejmuje zagadnienia z zakresu

 1. systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne;
 2. organizacji systemu powiadamiania ratunkowego;
 3. łączności – w tym podstawowych pojęć, alfabetu międzynarodowego, zasad korzystania ze środków łączności na potrzeby systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne;
 4. organizacji i zadań oraz kompetencji jednostek współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy;
 5. zasad kwalifikowania zdarzeń do wezwania śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, sposobów wezwania, zasad współpracy;
 6. zasad farmakoterapii w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego;
 7. medycznych czynności ratunkowych oraz innych świadczeń zdrowotnych:
  1. oceny stanu osoby będącej w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
  2. układania w pozycji właściwej dla stanu osoby będącej w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego lub odniesionych obrażeń,
  3. podjęcia i prowadzenia podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną,
  4. bezprzyrządowego przywracania drożności dróg oddechowych oraz przyrządowego przywracania i zabezpieczania drożności dróg oddechowych z zastosowaniem w szczególności rurki ustno-gardłowej, rurki nosowo-gardłowej, przyrządów nadgłośniowych oraz konikopunkcji,
  5. odsysania dróg oddechowych,
  6. tlenoterapii czynnej, wspomagania oddechu lub sztucznej wentylacji płuc metodami bezprzyrządowymi i przyrządowymi, z użyciem tlenu lub powietrza, w tym z użyciem respiratora,
  7. intubacji dotchawicznej i prowadzenia wentylacji nieinwazyjnej w nagłym zatrzymaniu krążenia oraz wykonania pod nadzorem lekarza intubacji dotchawiczej z użyciem środków zwiotczających,
  8. defibrylacji manualnej na podstawie EKG lub zapisu kardiomonitora oraz wykonania defibrylacji zautomatyzowanej,
  9. przezskórnej elektrostymulacji serca w bradyarytmiach, w przypadku pacjentów niestabilnych hemodynamicznie,
  10. kardiowersji w tachyarytmiach, w przypadku pacjentów niestabilnych hemodynamicznie,
  11. wykonania i oceny zapisu EKG, monitorowania czynności układu oddechowego oraz monitorowania czynności układu krążenia metodami nieinwazyjnymi,
  12. kaniulacji żył obwodowych oraz żyły szyjnej zewnętrznej,
  13. wykonywania dostępu doszpikowego przy użyciu gotowego zestawu,
  14. podawania leków drogą dożylną, domięśniową, podskórną, doustną, podjęzykową, wziewną, dotchawiczą, doodbytniczą oraz doszpikową,
  15. odbarczenia odmy prężnej drogą nakłucia jamy opłucnowej,
  16. cewnikowania pęcherza moczowego,
  17. zakładania sondy żołądkowej, płukania żołądka po zabezpieczeniu drożności dróg oddechowych,
  18. pobierania krwi żylnej i włośniczkowej do badań laboratoryjnych,
  19. oznaczania parametrów krytycznych z użyciem dostępnego sprzętu,
  20. opatrywania ran, tamowania krwotoków, unieruchamiania złamań, zwichnięć i skręceń oraz unieruchamiania kręgosłupa ze szczególnym uwzględnieniem odcinka szyjnego,
  21. przyjęcia porodu,
  22. segregacji medycznej pierwotnej i wtórnej,
  23. przygotowywania osoby będącej w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego do transportu i opieki medycznej podczas transportu,
  24. pomiaru temperatury głębokiej;
 8. zagadnień dotyczących wsparcia psychologicznego dla ratownika medycznego i osoby będącej w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, w szczególności:
  1. przy uwzględnieniu różnic indywidualnych, rodzajów, źródeł, skutków stresu w działaniach ratowniczych,
  2. zespołu stresu pourazowego i jego objawów,
  3. wpływu stresu pourazowego na stosunki międzyludzkie,
  4. sytuacji trudnych w kontakcie z osobami będącymi w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i ich wpływu na sprawność funkcjonowania jednostki lub grupy osób (zbiegowisko, tłum, publiczność), nawiązywania kontaktu z osobą będącą w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i udzielania wsparcia psychicznego,
  5. zespołowego rozwiązywania problemów – umiejętności zachowania w zmieniających się warunkach,
  6. stylów i technik radzenia sobie ze stresem;
 9. technik asystowania przy drobnych zabiegach chirurgicznych;
 10. zasad stosowania przymusu bezpośredniego;
 11. zasad postępowania wobec osób agresywnych oraz osób z zaburzeniami psychicznymi, stwarzającymi zagrożenie życia;
 12. zasad postępowania w przypadku wystąpienia zdarzenia mnogiego, masowego oraz zdarzeń z obszaru zagrożeń chemicznych, biologicznych i radiacyjnych;
 13. zasad postępowania w przypadku zdarzeń koordynowanych przez jednostki wyspecjalizowane w zakresie walki z terroryzmem;
 14. znajomości znamion śmierci:
  1. u osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w trakcie prowadzenia przez ratownika medycznego medycznych czynności ratunkowych,
  2. po przybyciu na miejsce zdarzenia u osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, wobec której miały być podjęte medyczne czynności ratunkowe;
 15. praw pacjenta określonych w przepisach odrębnych.

* Kurs doskonalący jest realizowany według planu nauczania określonego w programie kursu doskonalącego, uwzględniającego powyższe zagadnienia.

 

Dopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego 

Dopełnienie przez ratownika medycznego obowiązku doskonalenia zawodowego polega na uzyskaniu w okresie edukacyjnym co najmniej 200 punktów edukacyjnych za udział w wybranych formach doskonalenia zawodowego, w tym 120 punktów edukacyjnych za udział w kursie doskonalącym zakończonym egzaminem.

Przebieg doskonalenia zawodowego dokumentuje się w karcie doskonalenia zawodowego, zwanej dalej „kartą doskonalenia”. Podmiot uprawniony do prowadzenia kursu doskonalącego potwierdza w karcie doskonalenia zaliczenie przez ratownika medycznego kursu doskonalącego. Organizator kształcenia potwierdza w pkt II w części A karty doskonalenia odbycie przez ratownika medycznego form samokształcenia, o których mowa w § 2 pkt 1-7 i 9 rozporządzenia. W przypadku form samokształcenia, o których mowa w § 2 pkt 8 i 10 rozporządzenia, ratownik medyczny sam potwierdza ich zrealizowanie w pkt II w części B karty doskonalenia. Wzór karty doskonalenia ratownika medycznego określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1884)

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry