Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Specjalizacje mające zastosowanie w ochronie zdrowia

---

Menu

Tytuł specjalisty w dziedzinie ochrony zdrowia, można uzyskać:

 • Po ukończeniu w ramach kształcenia podyplomowego jednostopniowego szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie ochrony zdrowia na podstawie programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie oraz po zdaniu PESoz.
 • Po uznaniu dotychczasowego dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie ochrony zdrowia oraz po zdaniu PESoz.

Dziedziny mające zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być uzyskiwany tytuł specjalisty, to:

 1. Epidemiologia;
 2. Fizyka medyczna;
 3. Inżynieria medyczna;
 4. Neurologopedia;
 5. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna;
 6. Psychologia kliniczna;
 7. Zdrowie publiczne;
 8. Zdrowie środowiskowe;
 9. Mikrobiologia;
 10. Toksykologia;
 11. Przemysł farmaceutyczny;
 12. Radiofarmacja;
 13. Surdologopedia;
 14. Psychoseksuologia;
 15. Embriologia kliniczna.

 

Kierunki studiów po ukończeniu których można przystąpić do szkolenia specjalizacyjnego w poszczególnych dziedzinach ochrony zdrowia:

Lp. Dziedziny specjalizacji Tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera lub równorzędny uzyskany na kierunku studiów w zakresie
1 epidemiologia biologii, biotechnologii, chemii, dietetyki, farmacji, informatyki, psychologii, ochrony środowiska, socjologii, technologii żywności i żywienia człowieka, zdrowia publicznego, weterynarii
2 fizyka medyczna fizyki, fizyki medycznej, fizyki technicznej, biofizyki, inżynierii biomedycznej
3 inżynieria medyczna automatyki i robotyki, elektroniki i telekomunikacji, mechaniki i budowy maszyn, informatyki, inżynierii biomedycznej, mechatroniki
4 neurologopedia logopedii
5 promocja zdrowia i edukacja zdrowotna biologii, dietetyki, farmacji, fizjoterapii (rehabilitacji ruchowej), biotechnologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii, socjologii, technologii żywności i żywienia człowieka, zdrowia publicznego, pielęgniarstwa, położnictwa
6 psychologia kliniczna psychologii
7 zdrowie publiczne administracji, biologii, biotechnologii, farmacji, inżynierii środowiska, ochrony środowiska, politologii, prawa, psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, socjologii, technologii żywności i żywienia człowieka, zarządzania, zdrowia publicznego, pielęgniarstwa, położnictwa
8 zdrowie środowiskowe biologii, biotechnologii, chemii, dietetyki, farmacji, inżynierii środowiska, ochrony środowiska, socjologii, psychologii, technologii żywności i żywienia człowieka, zdrowia publicznego, pielęgniarstwa, położnictwa
9 mikrobiologia biologii, biotechnologii, mikrobiologii
10 toksykologia biologii, biotechnologii, chemii, dietetyki, technologii chemicznej, inżynierii środowiska, ochrony środowiska, technologii żywności i żywienia człowieka
11 przemysł farmaceutyczny biologii, biotechnologii, chemii, mikrobiologii, technologii chemicznej, inżynierii chemicznej i procesowej, technologii żywności i żywienia człowieka
12 radiofarmacja biologii, chemii
13 surdologopedia logopedii
14 psychoseksuologia psychologii
15 embriologia kliniczna biologii, biotechnologii, analityki medycznej/medycyny laboratoryjnej

 

Program szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie ochrony zdrowia zawiera założenia organizacyjno-programowe oraz standardy kształcenia w szkoleniu specjalizacyjnym:

 1. Założenia organizacyjno-programowe określające:
  1. cele kształcenia,
  2. przewidziane do uzyskania kompetencje zawodowe,
  3. sposób organizacji szkolenia specjalizacyjnego;
 2. Liczbę godzin szkolenia specjalizacyjnego, w tym stażu podstawowego;
 3. Szczegółowy zakres wiedzy teoretycznej i wykaz umiejętności praktycznych będących przedmiotem szkolenia specjalizacyjnego;
 4. Moduły szkolenia specjalizacyjnego oraz formy i metody kształcenia stosowane w ramach poszczególnych modułów, w tym:
  1. kursy specjalizacyjne obejmujące szczegółowy zakres wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych wraz z liczbą godzin, w tym kurs w zakresie prawa medycznego,
  2. staże kierunkowe obejmujące szczegółowy zakres wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych oraz informacje dotyczące miejsca odbywania, liczby godzin i sposobu zaliczenia poszczególnych staży kierunkowych;
 5. Formy i metody samokształcenia, w tym przygotowanie opracowania teoretycznego, pracy poglądowej lub pracy oryginalnej, których temat odpowiada programowi szkolenia specjalizacyjnego;
 6. Metody oceny wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, w tym:
  1. kolokwium z zakresu wiedzy teoretycznej objętej programem danego modułu,
  2. kolokwium z zakresu wiedzy teoretycznej i sprawdzian umiejętności praktycznych objętych programem danego stażu kierunkowego,
  3. sprawdzian z zakresu objętego programem danego kursu specjalizacyjnego,
  4. ocenę opracowania teoretycznego, pracy poglądowej lub pracy oryginalnej.
 7. Standardy kształcenia w szkoleniu specjalizacyjnym dotyczące:
  1. liczebności i kwalifikacji kadry dydaktycznej;
  2. bazy dydaktycznej do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego;
  3. sposobu realizacji programu szkolenia specjalizacyjnego;
  4. wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia, uwzględniającego narzędzia oceny jakości kształcenia oraz metody tej oceny

 

Szkolenie specjalizacyjne – uzyskanie akredytacji

Szkolenie specjalizacyjne w danej dziedzinie ochrony zdrowia, zwane dalej „szkoleniem specjalizacyjnym”, może być prowadzone przez podmiot, który został wpisany na listę jednostek posiadających akredytację. Listę jednostek posiadających akredytację prowadzi dyrektor CMKP za pomocą SMK.

Podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji składa do dyrektora CMKP, za pomocą SMK, wniosek o udzielenie akredytacji, w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Wniosek składa się nie później niż na 4 miesiące przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego. Dyrektor CMKP zamieszcza i aktualizuje na stronie internetowej CMKP oraz w SMK listę jednostek posiadających akredytację. Akredytację może uzyskać podmiot, który:

 • prowadzi działalność odpowiadającą profilowi szkolenia specjalizacyjnego, które ma być prowadzone;
 • spełnia standardy kształcenia w szkoleniu specjalizacyjnym określone w programie szkolenia specjalizacyjnego;
 • powołał zespół do spraw szkolenia specjalizacyjnego, którego zadaniem jest koordynowanie i organizowanie szkolenia specjalizacyjnego;
 • zawarł porozumienia z innymi podmiotami dotyczące prowadzenia kursów specjalizacyjnych lub staży kierunkowych określonych w programie szkolenia specjalizacyjnego, których prowadzenia nie może zapewnić w ramach swojej struktury organizacyjnej;
 • zawarł umowy dotyczące pełnienia obowiązków kierowników specjalizacji z osobami spełniającymi wymagania, o których mowa w art. 19 ust. 3;
 • opracował regulamin organizacyjny szkolenia specjalizacyjnego.

 

Warunki przystąpienia do szkolenia specjalizacyjnego:

Do szkolenia specjalizacyjnego możesz przystąpić jeżeli posiadasz tytuł zawodowy magistra lub równorzędny uzyskany po ukończeniu studiów na kierunku określonym w przepisach. Możesz też zostać zakwalifikowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Tytuł specjalisty możesz uzyskać również, jeżeli posiadasz tytuł zawodowy magistra lub równorzędny uzyskany po ukończeniu studiów na kierunku innym niż określony w przepisach i wykonywałeś co najmniej przez 2 lata w ciągu ostatnich 5 lat czynności zawodowe zgodne z programem szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie ochrony zdrowia. Musisz uzyskać również zgodę dyrektora CMKP na odbycie szkolenia specjalizacyjnego, oraz zostać zakwalifikowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Przystąpienie do PESoz

Osoba, która uzyskała potwierdzenie ukończenia szkolenia specjalizacyjnego, składa, za pomocą SMK, do dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych, zwanego dalej „CEM”, wniosek o przystąpienie do PESoz. Wniosek, powinien zawierać:

 1. imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy;
 2. numer PESEL, a w przypadku jego braku – cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz państwo jego wydania;
 3. adres do korespondencji oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej, jeżeli posiada;
 4. nazwę uczelni oraz podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, w której wnioskodawca ukończył studia wyższe;
 5. nazwę jednostki szkolącej, w której wnioskodawca odbywał szkolenie specjalizacyjne;
 6. numer i datę wydania decyzji, o której mowa w art. 28 ust. 1 albo art. 57 ust. 1, jeżeli taką posiada;
 7. imię i nazwisko, tytuł zawodowy oraz stopień lub tytuł naukowy kierownika specjalizacji;
 8. wskazanie właściwego wojewody;
 9. wskazanie dziedziny ochrony zdrowia, w której zakresie wnioskodawca zamierza przystąpić do PESoz;
 10. wskazanie części PESoz, do której wnioskodawca zamierza przystąpić.

 

Termin składania wniosków o przystąpienie do PESoz

 • Do dnia 15 lipca – dla jesiennej sesji egzaminacyjnej;
 • Do dnia 15 stycznia – dla wiosennej sesji egzaminacyjnej.

W przypadku awarii SMK trwającej dłużej niż godzinę, uniemożliwiającej złożenie wniosku, w okresie tygodnia przed upływem terminów, przedłuża się te terminy o czas trwania awarii od momentu jej usunięcia. Przedłużenie terminu przez operatora systemu następuje z urzędu.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2017 r. poz. 599)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2017 r. poz. 1217)

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry