Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Przekaż informacje ważne dla realizacji umów rezydenckich

---

Menu

 1. Zgłoś następną osobę do rezydentury

Jeśli zawarłeś już umowę z Ministrem Zdrowia, a chcesz zgłosić następną osobę do szkolenia w trybie rezydentury (z tego samego postępowania kwalifikacyjnego), musimy przygotować aneks do umowy.

Abyśmy mogli to zrobić, musisz przysłać do Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego (NS):

 • załącznik nr 3 – odpowiedni dla danego postępowania kwalifikacyjnego (do pobrania z pliku ze wzorem odpowiedniej umowy – patrz: zawieranie umów rezydenckich). W załączniku uzupełnij numer umowy. Uwzględnij tylko nowozatrudnione osoby (2 egz.);
 • ewentualnie załącznik nr 6 – uwzględnij tylko nowozatrudnione osoby (2 egz.);
 • kopię świadectwa pracy z poprzedniej jednostki, w której lekarz był rezydentem (1 egz.);
 • kopię skierowania lub aneksu do karty szkolenia specjalizacyjnego wydanego przez właściwy urząd wojewódzki (1 egz.) – brak konieczności przesyłania w przypadku skierowania wystawionego w SMK;
 • kopię dwóch pierwszych stron karty szkolenia specjalizacyjnego rezydenta jeśli jest ona prowadzona w formie papierowej, które są uzupełnione o wymagane wpisy i pieczątki – brak konieczności przesyłania kserokopii w przypadku lekarza, który posiada EKS;
 • jeśli na pierwszej stronie nie ma informacji o trybie odbywania specjalizacji, dołącz dodatkowo kopię „okładki” karty;
 • jeśli lekarz zmienił miejsce lub tryb odbywania specjalizacji, musi mieć w karcie poniższe wpisy z podpisem i pieczątką poprzedniego  oraz obecnego kierownika specjalizacji: 
  • „Zaliczam szkolenie specjalizacyjne od… do… trybie…”
  • Kontynuacja szkolenia z dniem… w trybie rezydenckim”
 • kopię karty pobytu – jeśli lekarz jest cudzoziemcem (1 egz.);
 • kopię oświadczenia składanego do właściwego wojewody – jeśli podmiot uzyskał tymczasowy wpis na listę jednostek akredytowanych.

 

2. Prześlij informację o nieobecnościach

Przesyłaj informacje o nieobecnościach rezydentów na bieżąco i niezwłocznie po ich zaistnieniu. Informację przekaż wyłącznie do Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji. Pismo przewodnie nie jest potrzebne, skorzystaj z formularza.

Pamiętaj:

 • informacje o nieobecnościach przygotuj w wersji elektronicznej, oddzielnie do każdej umowy rezydenckiej;
 • nieobecności wykaż w faktycznych okresach ich trwania;
  • nie podawaj pierwszego dnia danego roku, jako daty początkowej, gdy nieobecność faktycznie rozpoczęła się w roku poprzednim,
  • nie wskazuj dnia sporządzenia „informacji” jako daty końcowej, gdy nieobecność faktycznie kończy się po tym dniu.
 • informacje o absencjach nie są podstawą do przedłużenia finansowania umowy rezydenckiej.

Jeśli masz pytania, zadzwoń pod numer: 22 6349 557/688/689/573

 

3. Przedłużenie okresu specjalizacji w trybie rezydenckim

Okres specjalizacji w trybie rezydenckim przedłuża jednostka organizacyjna, która prowadzi specjalizację. Jednostka zawiera z lekarzem umowę o pracę na czas określony, który odpowiada sumie okresów przedłużających specjalizację.

 

4. Przedłużenie okresu finansowania rezydentury

Jeśli chcesz przedłużyć okres finansowania rezydentury w ramach umowy zawartej z Ministrem Zdrowia, musisz bezwzględnie przesłać poprawny wykaz absencji rezydentów. Wykaz musi zawierać wszystkie nieobecności rezydenta, od początku trwania rezydentury w danej specjalizacji, niezależnie od miejsca jej odbywania.

 

Jak i kiedy przesłać wykaz

 • wykaz prześlij wyłącznie do Departamentu Nauki i Szkolnictwa od 6 do 4 miesięcy przed datą zakończenia rezydentury zapisaną w umowie z Ministrem Zdrowia;
 • wykaz przygotuj w wersji elektronicznejoddzielnie do każdej osoby w umowie;
 • nie zmieniaj układu graficznego wykazu, możesz jedynie dodać kolejne wiersze;
 • nie dołączaj kopii zwolnień lekarskich.

 

Uwaga! Przedłużenie umowy z rezydentem przez zakład nie jest uzależnione od zawarcia aneksu bądź nowej umowy z Ministrem Zdrowia.

Przypominamy! Przedłużenie szkolenia osób zakwalifikowanych do rezydentury po 1 lipca 2011 r. (od Rn23 włącznie) odbywa się na podstawie art. 16l ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125, z późn. zm.).

 

5. Zgłoś inne ważne informacje

 1. Rozwiązanie umowy o pracę z rezydentem (rezydentami)
  • zgłoś pisemnie pod nr faksu Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji (BF) 22 6355 329, podając numer umowy rezydenckiej. Następnie wyślij na adres Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego (NS).
  • Informacja powinna dotyczyć tylko jednej umowy i być podpisana przez osobę reprezentującą stronę umowy. Jeśli rozwiązanie umowy z rezydentem powoduje przedterminowe wygaśnięcie umowy zawartej z Ministrem Zdrowia, złóż stosowne rozliczenie roczne oraz zwróć niewykorzystane środki finansowe.
  • Nie dołączaj świadectw pracy ani podań o rozwiązanie umowy.
 1. Zmiana nazwiska lekarza rezydenta
  • zgłoś do NS, podając numer umowy, której ta zmiana dotyczy. Nie dołączaj kopii odpisu skróconego aktu małżeństwa.
 1. Zmiana nazwy Zakładu, adresu oraz numerów telefonów 
  • zgłoś do NS, podając numer umowy, której ta zmiana dotyczy.
 1. Zmiana wskaźnika procentowego składki na ubezpieczenie wypadkowe 
  • zgłoś wyłącznie do BF według wzoru. Do każdej umowy prześlij odrębną informację.
 1. Zmiana numeru konta bankowego
  • zgłoś wyłącznie do BF. Informacja musi być podpisana przez dyrektora zakładu oraz głównego księgowego. Podaj pełną nazwę właściciela rachunku obowiązującą w banku oraz numer umowy rezydenckiej (dla każdej umowy odrębna informacja). Prześlij zgłoszenie również na nr fax 22 6355 329.
 1. Niezgłoszenie odprowadzania składki na FEP na etapie zawierania umowy
  • zgłoś do BF według wzoru (do każdej umowy odrębna informacja). Jeśli przesyłasz informację o odprowadzaniu składek na Fundusz Emerytur Pomostowych w latach ubiegłych, musisz dodatkowo podać wysokość składek od poszczególnych rezydentów w podziale na lata.
 1. Przedłużenie umowy o pracę w ramach rezydentury do dnia porodu (art.177 §3 Kodeksu pracy )
  • prześlij do NS informację o przedłużeniu wraz z kopią zaświadczenia lekarskiego z datą przewidywanego terminu porodu.

 

6. Zmiana strony umowy rezydenckiej

Jeśli w zakładzie nastąpiła zmiana formy prawnej na podstawie:

 • 67 ust 3 i 4, art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638, z późn. zm.) oraz
 • 26 § 4, art. 494 § 1, art. 531 § 1, art. 551 lub art. 553 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577)

przygotujemy aneksy na zmianę strony umowy rezydenckiej. Żeby je zawrzeć prześlij do Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

 • pismo o zmianie formy prawnej z powołaniem się na odpowiedni przepis ustawy. Podaj:
  • datę wstąpienia nowego podmiotu we wszystkie prawa i obowiązki;
  • numery umów, których zmiany dotyczą wraz z nowymi danymi niezbędnymi do sporządzenia załącznika nr 3;
 • kopię aktu zmiany formy prawnej (1 egz.);
 • wypis z Krajowego Rejestru Sądowego nowopowstałej jednostki (1 egz.);
 • jeśli jednostka, która zmieniła formę prawną, nie ma akredytacji, prześlij kopię oświadczenia;
 • kopię wniosku wysyłanego do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego o wydanie opinii, że jednostka spełnia określone w ustawie wymagania;
 • informację o numerze konta bankowego z podpisem dyrektora zakładu oraz głównego księgowego wraz z pełną nazwą właściciela rachunku obowiązującą w banku.

 

7. Wygaszenie umów i zawarcie nowych z nowym podmiotem

W pozostałych przypadkach – nieokreślonych w punkcie 6 (np. gdy jednostka jest w stanie likwidacji) konieczne będzie wygaszenie starych i zawarcie nowych umów z nowopowstałym podmiotem, który przejął lekarzy rezydentów, wtedy:

 1. 1. Prześlij pisma do wygaszenia umów rezydenckich.
 2. Prześlij dokumenty niezbędne do zawarcia nowych umów, żeby dalej finansować szkolenia lekarzy rezydentów – zgodnie z punktem 1.

Pamiętaj, że jeśli wygasną umowy, zakład musi złożyć w ciągu 20 dni od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania umowy stosowne rozliczenie oraz zwrócić niewykorzystane środki.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry