Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Zawieranie umów rezydenckich

---

Menu

1. Kto zawiera umowę rezydencką

Umowę zawiera Minister Zdrowia oraz jednostka (zakład), która zatrudnia lekarzy rezydentów.

 

2. Jakie dokumenty przygotować

 • umowa rezydencka wraz z załącznikiem Nr 3(2 egz.) – wzór umowy zależy od tego, kiedy odbyło się postępowanie kwalifikacyjne, w którym lekarz został przyjęty na rezydenturę. Sprawdź wzory umów w punkcie 5. Wzory umów
 • załącznik nr 5 (2 egz.) – informacja o wskaźniku procentowym składki na ubezpieczenie wypadkowe;
 • załącznik nr 6 (2 egz.)  – informacja o składce na Fundusz Emerytur Pomostowych – jeśli zakład odprowadza składkę od danych rezydentów;
 • załącznik nr 4 (2 egz.) – informacja o absencji rezydentówjeśli wystąpiły przed zawarciem umowy rezydenckiej;
 • aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) wypis z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – wydruk księgi rejestrowej ze strony internetowej Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (jedynie Dział I,  oznaczenie podmiotu leczniczego i lista przedsiębiorstw) – (1 egz.);
 • aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (1 egz.);
 • informacja o numerze konta bankowego z podpisem dyrektora zakładu oraz głównego księgowego – wraz z pełną nazwą właściciela rachunku obowiązującą w banku (1 egz.);
 • kopia skierowania do odbywania szkolenia wydana rezydentowi przez urząd wojewódzki (1 egz.) – brak konieczności przesyłania w przypadku skierowania wystawionego w SMK;
 • kopia dwóch pierwszych stron karty szkolenia specjalizacyjnego rezydenta jeśli jest ona prowadzona w formie papierowej, które są uzupełnione o wymagane wpisy i pieczątki  – brak konieczności przesyłania kserokopii w przypadku lekarza, który posiada EKS;
 • Jeśli na pierwszej stronie nie ma informacji o trybie odbywania specjalizacji, dołącz dodatkowo kopię „okładki” karty.
 • Jeśli lekarz zmienia miejsce lub tryb odbywania specjalizacji, musi mieć w karcie poniższe wpisy z podpisem i pieczątką poprzedniego  oraz obecnego kierownika specjalizacji (1 egz.): 
  • „Zaliczam szkolenie specjalizacyjne od… do… trybie…”
  • Kontynuacja szkolenia z dniem… w trybie rezydenckim”

 

a) Jeśli jesteś osobą fizyczną/spółką cywilną

 • dołączwypis z ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (1 egz.)
 • Uwaga: w przypadku spółki cywilnej, wpisując nazwę zakładu w umowie oraz w Załączniku nr 3, wymień cały skład spółki wraz z adresami zamieszkania (bez nazwy zakładu leczniczego) oraz wypełnij pkt. 6 (forma prawna jak dla osoby fizycznej).
 • W przypadku osoby fizycznej nazwą zakładu jest nazwisko osoby fizycznej.
 • Wskazując do reprezentacji zakładu jednego ze wspólników, dołącz do umowy stosowne upoważnienie.

b) Jeśli lekarz jest cudzoziemcem

 • prześlij czytelną kopię karty pobytu (1 egz.);

c) Jeśli lekarz zmienił jednostkę

 • prześlij kopię świadectwa pracy z poprzedniego miejsca zatrudnienia (1 egz.);

d) Jeśli podmiot uzyskał tymczasowy wpis na listę jednostek akredytowanych

 • załącz kopię oświadczenia składanego do właściwego wojewody.

e) Ważne:

 • Załącznik Nr 1 (kalkulację kosztów) sporządza Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego (NS) i przesyła do zakładu wraz z podpisaną umową.
 • Załącznik Nr 2 (druk rozliczenia) przygotowuje Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji (BF) i przesyła przez NS razem z podpisaną umową i Załącznikiem nr 1.

 

3. Gdzie i kiedy przesłać dokumenty

Prześlij dokumenty na adres:

Ministerstwo Zdrowia

Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Miodowa 15

00-952 Warszawa

Umowę możesz przesłać dopiero po faktycznym rozpoczęciu szkolenia specjalizacyjnego przez rezydentów wykazanych w załączniku nr 3.

 

4. Jak wypełnić umowę rezydencką

Wypełniając umowę rezydencką:

 • pamiętaj, że numer umowy oraz datę jej zawarcia uzupełnia NS;
 • na pierwszej stronie umowy oraz na załączniku nr 3 wpisz pełną nazwę zakładu wraz z adresem (ulica, kod, miejscowość);
 • gdy określasz formę prawną zakładu wypełnij tylko jeden z sześciu dostępnych punktówUwaga: spółki handlowe wypełniają punkt 2, a spółki cywilne – tak jak osoby fizyczne – punkt 6;
 • pamiętaj, że wymagamy oryginalnych podpisów osób upoważnionych do zawarcia umowy na każdym egzemplarzu umowy i wszystkich załącznikach. Uwaga: jeśli umowę podpisuje osoba inna niż wskazana w dokumentach do reprezentacji zakładu, dołącz właściwe upoważnienie;
 • pamiętaj, że numer konta bankowego w umowie musi być zgodny z numerem konta w piśmie informacyjnym podpisanym przez dyrektora zakładu i głównego księgowego;
 • uzupełnij datę wypełnienia załącznika nr 3 („Wykaz”);
 • na załączniku nr 3 podaj aktualne numery telefonów oraz adres e-mail, a także NIP zakładu;
 • nie zmieniaj treści oraz układu stron umowy, a także załącznika nr 3 (możesz jedynie dodać wiersze w załączniku nr 3). Zwrócimy umowę, jeśli zmienisz ją w niedozwolony sposób.

 

5. Wzory umów

Wzór umowy zależy od tego, kiedy odbyło się postępowanie kwalifikacyjne, w którym lekarz został przyjęty na rezydenturę.

Wzór umowy Termin postępowania kwalifikacyjnego Dziedziny
Rn35 1– 31 października 2017 r. Dla wszystkich dziedzin
Rn34 1– 31 marca 2017 r. Dla wszystkich dziedzin
Rn33 1– 31 października 2016 r. Dla wszystkich dziedzin
Rn32 lub Rn32BP 1– 31 marca 2016 r. Wzory umów bez oznaczenia BP odnoszą się do dziedzin, które nie są wymienione w pkt. 6. Dziedziny w jakich obowiązują wzory umów BP
Rn31 lub Rn31BP 1– 31 października 2015 r.
Rn30 lub Rn30BP 1– 31 marca 2015 r.
Rn29 1– 31 października 2014 r. Dla wszystkich dziedzin
Rn28 1– 31 marca 2014 r. Dla wszystkich dziedzin
Rn27 1– 31 października 2013 r. Dla wszystkich dziedzin
Rn26 1– 31 marca 2013 r. Dla wszystkich dziedzin
Rn25 1– 31 października 2012 r. Dla wszystkich dziedzin
Rn24 1– 31 marca 2012 r. Dla wszystkich dziedzin
Rn23 1– 31 października 2011 r. Dla wszystkich dziedzin
Rn22 1– 31 marca 2011 r. Dla wszystkich dziedzin
Rn21 1– 31 października 2010 r. Dla wszystkich dziedzin
Rn20 1– 31 marca 2010 r. Dla wszystkich dziedzin
Rn19 1– 31 października 2009 r. Dla wszystkich dziedzin
Rn18 1– 31 marca 2009 r. Dla wszystkich dziedzin
Rn17 1– 15 listopada 2008 r. Dla wszystkich dziedzin
Rn16 1 maja – 30 czerwca 2008 r. Dla wszystkich dziedzin
Rn15 1 grudnia 2007 – 31 stycznia 2008 r. Dla wszystkich dziedzin

 

6. Dziedziny w jakich obowiązują wzory umów BP

Rn30BP Rn31BP Rn32BP
 1. anestezjologia i intensywna terapia
 2. chirurgia onkologiczna
 3. geriatria
 4. medycyna rodzinna
 5. neurologia dziecięca
 6. onkologia kliniczna
 7. pediatria
 8. stomatologia dziecięca

 

 1. anestezjologia i intensywna terapia
 2. balneologia i medycyna fizykalna
 3. chirurgia ogólna
 4. chirurgia onkologiczna
 5. choroby wewnętrzne
 6. dermatologia i wenerologia
 7. geriatria
 8. hematologia
 9. kardiologia
 10. kardiologia dziecięca
 11. medycyna ratunkowa
 12. medycyna rodzinna
 13. nefrologia
 14. neonatologia
 15. neurologia dziecięca
 16. onkologia i hematologia dziecięca
 17. onkologia kliniczna
 18. ortodoncja
 19. patomorfologia
 20. pediatria
 21. protetyka stomatologiczna
 22. psychiatria dzieci i młodzieży
 23. radioterapia onkologiczna
 24. reumatologia
 25. stomatologia dziecięca
 26. stomatologia zachowawcza z endodoncją

 

 1. anestezjologia i intensywna terapia
 2. chirurgia onkologiczna
 3. geriatria
 4. hematologia
 5. medycyna ratunkowa
 6. neonatologia
 7. neurologia dziecięca
 8. onkologia kliniczna
 9. patomorfologia
 10. pediatria
 11. psychiatria dzieci i młodzieży
 12. radioterapia onkologiczna
 13. stomatologia dziecięca

 

 

7. Jeśli zakład chce przedłużyć umowę rezydencką po jej wygaśnięciu

 • zakład, który wystąpił o przedłużenie umowy rezydenckiej już po jej wygaśnięciu, powinien skorzystać z wzoru umowy ./….P. Pozostałe załączniki jak dla zwykłej umowy.

 

8. Jeśli zakład rozwiązał umowę o pracę z rezydentem

 • przed zawarciem aneksu z Ministrem Zdrowia na przedłużenie specjalizacji rezydenta
 1. wzór załącznika Nr 1 do umowy Rn…/…PW (3 egz.);
 2. wzór załącznika Nr 3 do umowy Rn…/…PW (2 egz.);
 3. wzór załącznika Nr 4 do umowy Rn…/…PW (2 egz.);
 4. wzór załącznika Nr 5 do umowy Rn…/…PW (2 egz.);

 

 • przed zawarciem umowy z Ministrem Zdrowia na realizację specjalizacji w ramach rezydentury
 1. wzór załącznika Nr 1 do umowy Rn…/…W (3 egz.);
 2. wzór załącznika Nr 3 do umowy Rn…/…W (2 egz.);
 3. wzór załącznika Nr 4 do umowy Rn…/…W (2 egz.);
 4. wzór załącznika Nr 5 do umowy Rn…/…W (2 egz.);

 

Do powyższych umów dołącz również:

 • aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) wypis z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – wydruk księgi rejestrowej ze strony internetowej Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Lecznicą (jedynie Dział I,  oznaczenie podmiotu leczniczego i lista przedsiębiorstw) – (1 egz.);
 • aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (1 egz.);
 • informacja o numerze konta bankowego z podpisem dyrektora zakładu oraz głównego księgowego – wraz z pełną nazwą właściciela rachunku obowiązującą w banku (1 egz.);
 • kopia dwóch pierwszych stron karty szkolenia specjalizacyjnego rezydenta jeśli jest ona prowadzona w formie papierowej, które są uzupełnione o wymagane wpisy i pieczątki (brak konieczności przesyłania kserokopii w przypadku lekarza, który posiada EKS);
 • kopię skierowania do odbywania szkolenia wydaną rezydentowi przez urząd wojewódzki (1 egz.) (brak konieczności przesyłania w przypadku skierowania wystawionego w SMK);
 • kopię świadectwa pracy.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry