Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Uzyskaj nostryfikację dyplomu szkoły wyższej

---

Menu

Jeżeli masz dyplom ukończenia szkoły wyższej uzyskany w państwie spoza Unii Europejskiej, możesz go uznać za równorzędny z jego polskim odpowiednikiem.

Nostryfikacją dyplomów, które potwierdzają kwalifikacje do wykonywania zawodów medycznych, zajmują się uczelnie medyczne – uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora nauk medycznych.

Możesz uzyskać równoważność dyplomu:

 • lekarza,
 • lekarza dentysty,
 • farmaceuty,
 • pielęgniarki,
 • położnej.

Uwaga: Jeśli uzyskałeś za granicą dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych, na które zostałeś skierowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, dyplom ten zostanie uznany bez postępowania nostryfikacyjnego.

 

Jak załatwić sprawę

Sprawę możesz załatwić osobiście lub korespondencyjnie w wybranej przez ciebie uczelni medycznej. Szczegóły znajdziesz w sekcji „Co zrobić”.

 

Kto może skorzystać z usługi

Możesz skorzystać z usługi, jeśli masz dyplom, którego nostryfikacja należy do kompetencji uczelni medycznej.

 

Kiedy złożyć wniosek

Wniosek możesz złożyć w dowolnym momencie.

 

Gdzie złożyć albo wysłać wniosek

Jeśli chcesz uzyskać nostryfikację dyplomu, zgłoś się osobiście lub wyślij wniosek do wybranej przez ciebie uczelni medycznej.

Wykaz uczelni medycznych w Polsce znajdziesz na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.

 

Co zrobić

 1. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji „Co przygotować”.
 2. Przygotuj wniosek, podpisz go własnoręcznie i dołącz do niego potrzebne dokumenty.
 3. Zanieś go osobiście do wybranej rady jednostki organizacyjnej uczelni lub wyślij pocztą. Adres znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć wniosek.

 

Ile zapłacisz

Wysokość opłaty ustala kierownik jednostki organizacyjnej, której rada przeprowadza postępowanie nostryfikacyjne. Opłata nie może być wyższa niż 50% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego.

Opłatę wnieś na rachunek bankowy albo do kasy uczelni, w czasie wyznaczonym przez kierownika jednostki.

Pamiętaj! Opłatę wnosisz niezależnie od wyniku postępowania nostryfikacyjnego.

Uwaga: Jeśli twoja sytuacja materialna jest trudna, możesz starać się o obniżenie opłaty lub zwolnienie z niej u kierownika jednostki organizacyjnej uczelni.

 

Co przygotować

 • oryginał dyplomu uzyskanego za granicą – do wglądu;
 • kopie dokumentów, które pozwalają ocenić przebieg i czas trwania studiów oraz efekty kształcenia (suplement do dyplomu, wykaz zaliczonych przedmiotów i ocen, indeks lub inny dokument).

Rada nostryfikująca może zwrócić się do ciebie o tłumaczenia na język polski powyższych dokumentów. Muszą być one przygotowane przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę Ministra Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej (baza tłumaczy).

 

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż 90 dni od otrzymania kompletnego wniosku. Po zakończeniu postępowania nostryfikacyjnego zostanie wydana uchwała rady.

Uwaga: Jeśli rada stwierdzi różnice w programie lub czasie trwania studiów, może podjąć uchwałę o konieczności uzupełnienia brakujących egzaminów. Określi przy tym warunki, terminy oraz opłaty ich przeprowadzenia. Wówczas postępowanie nostryfikacyjne zakończy się w ciągu 30 dni od wpływu dokumentów potwierdzających wykonanie uchwały.

 

Jak może się zakończyć postępowanie nostryfikacyjne

Postępowanie nostryfikacyjne kończy się uchwałą rady w sprawie:

 • uznania dyplomu za równoważny z polskim odpowiednikiem,
 • odmowy uznania dyplomu za równoważny z polskim odpowiednikiem.

 

Rada odmawia uznania dyplomu za równoważny z polskim odpowiednikiem, jeśli:

 • instytucja, która wydała twój dyplom lub w której się kształciłeś:
  • w dniu wydania dyplomu – nie była akredytowaną uczelnią w rozumieniu przepisów państwa, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa,
  • w dniu wydania dyplomu – realizowała program studiów nieposiadający akredytacji,
  • nie działa w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa;
 • instytucja, która wydała twój dyplom, realizowała na terenie innego kraju program studiów wyższych (lub jego część) niezgodnie z obowiązującymi w tym kraju przepisami;
 • nie uzupełniłeś brakujących egzaminów – jeśli taki obowiązek wynikał z uchwały rady.

 

Warto wiedzieć

Jeśli rada uzna twój dyplom za równoważny z polskim odpowiednikiem, jednostka organizacyjna danej uczelni, wyda ci odpowiednie zaświadczenie.

 

Podstawa prawna

 1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia (Dz. U. poz. 1467).
 2. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2016 r. poz. 1842, z późn. zm.).

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry